Szociális alapvizsga

I. Általános követelmény:
A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket, a szociálpolitika területeit és eszközrendszerét, ezen belül kiemelten a szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ellátórendszer felépítését és szerepét, a szociális munka alapelveit, módszereit és etikai kérdéseit. Legyen képes a szociális problémák felismerésére, elemzésére és a megoldásokat segítő eszközök, módszerek alkalmazására.


II. Témacsoporton belüli részletes követelmény
1.) Társadalomismeret
- a társadalom szerkezetére vonatkozó elméletek, a társadalmi szerkezet elemzésének módszerei
- a társadalmi egyenlőtlenségek a státuszdimenziók mentén
- a szegénység és a depriváció fogalma, jellemzői, mutatószámai
- a magyar társadalom népesedési helyzete, a mai családstruktúra jellemzői
- a magyarországi szegénység fő jellemzői, a szegénységet okozó tényezők
- etnikai problémák Magyarországon, a roma lakosság életkörülményei, életmódja
- a család szerepe, funkciója és helye a társadalomban
- a szocializáció és devianciák
2.) Szociálpszichológia
- a személypercepció, az első benyomás, attribúció fogalmi rendszere
- a szerep, szerepstruktúra, szerepkonfliktus, a konformitás és nonkonformitás fogalmai
- a kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés
- konfliktus - krízis, konfliktuskezelés - krízisintervenció
- az attitűd fogalma, szerkezete, az előítélet kialakulásának okai
- a sztereotípiák, az identitás, az emberi vonzalmak és játszmák alapfogalmai
- a csoport fajtái, működési törvényszerűségei
3.) Szociálpolitika
- a szociálpolitika fogalma, alapelvei, céljai
- a szociálpolitika területei, jóléti újraelosztás
- a szociálpolitika eszközei, technikái
- az állam és egyéb szektorok (egyházi, non-profit és profitorientált szervezetek) szerepe a szociálpolitikában
- a családpolitika alapelvei és eszközrendszere (családtámogatások), hatásuk a családok helyzetére
- a szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ellátás rendszere Magyarországon

4.) Szociális munka elmélete
- a szociális munka célja, szerepe a szociális problémák megoldásában
- a segítő magatartás jellemzői
- a szociális munka etikai alapelvei, dilemmái
- a szociális munka formái, módszerei, eszközei
- a szociális munka színterei és kliensei
- a kliensközpontú, egyénre szabott segítségnyújtás jellemzői
- a családok körében végezhető segítő tevékenység
- a szociális munkában használatos csoportok típusai, a csoportmunka folyamata és módszerei
- a közösségi szociális munka módszerei, területei
- a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés munkaformái: team munka, szervezetfejlesztés, esetmegbeszélés, stb.
- a szakmai személyiség védelme és fejlesztése: szupervízió

 

III. Szóbeli vizsgakérdések:
1. A társadalmi rétegződés modelljei, státuszdimenziók
2. Szocializáció és deviancia: társadalmi egyenlőtlenségek, veszélyeztetett csoportok
3. A szegénység, depriváció fogalma és fő tendenciái hazánkban
4. A család fogalma, szerepe, funkciói és típusai
5. Szociálpszichológiai alapfogalmak
6. Konfliktus és konfliktuskezelés, krízisintervenció
7. Szerep, szerepstruktúra és emberi játszmák
8. A csoport definíciója, fajtái és működése
9. A szociálpolitika fogalma, alapelvei, céljai
10. A szociálpolitika eszközei, technikái
11. A szociálpolitika területei és ezek fő jellemzői
12. A családok helyzete és a családtámogatási rendszer a mai  Magyarországon
13. A szociális, valamint gyermekjóléti- és védelmi rendszer felépítése és fő jellemzői
14. A szociális munka etikája, a segítő magatartás jellemzői
15. A szociális munka alapelvei, formái, módszerei és eszközei
16. A szociális munka színterei és kliensei
17. Egyéni esetkezelés a szociális munkában
18. A csoportos szociális munka helye és szerepe a segítségnyújtásban
19. A közösségi szociális munka területei, módszerei
20. A minőség szerepe a szociális munkában (team munka, szervezetfejlesztés, esetmegbeszélés) és a szakmai személyiség gondozása (szupervízió)