Nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú továbbképzés


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Német nemzetiségi óvodapedagógus  (BA)
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei: Szó és írásbeli (német) alap középfok közötti tudásszintet megközelítő nyelvi alkalmassági vizsga. (Ez mindenkinek előírt, nyelvvizsgától függetlenül)
A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 304 óra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés nyelve: magyar, német
Finanszírozás módja: költségtérítéses 120.000 Ft/fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szenátusi határozat száma:
Létesítési engedély száma:
Indítási engedély száma:.
Szakfelelős oktató: Babai Zsófia adjunktus
Elérhetősége:
E-mail: babai.zsofia[at]bepf.hu
Telefon: 0699518-932


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:

Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

A szakirányú továbbképzés tárgyai:
Német nemzetiségi ismeretek, Kétnyelvűség, Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, Német gyermekirodalom, Országismeret, Német leíró nyelvtan, Német nyelvművelés, Német stílusgyakorlat, Német irodalom
Gyakorlatok: óvodai gyakorlat


A képzés célja

A képzés célja olyan – német szaknyelven is jól kommunikáló – tehetséges, sokoldalú pedagógusok, szakemberek képzése, akik a nemzetiségi óvodai nevelés korai kétnyelvűségben ellátható feladatainak ellátására elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak. 


A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

AZ ÖNÁLLÓ szakirány szerepel már a főiskolai kar Óvodapedagógus szak képzéseiben választható nappali tagozatos intézményi szakirányok között. Az elnevezés a kar, a tanszék által már akkreditált óvodai nevelési programokhoz igazodik.  A szakirányú továbbképzés  kreditszáma levelező tagozaton  – a választhatóságot is figyelembe véve – az előírt kreditszámon belül elfogadható határok között van, de kreditszámában – a 120 krediten túl 10 %-al bővíthető. A szakirányú továbbképzés  célkitűzései, elvárásai az EU-s és nemzetközi ajánlások figyelembe vételével készültek el. A BEMENET feltétele – szó és írásbeli (német) alap középfok közötti tudásszintet megközelítő nyelvi alkalmassági vizsga. (Ez mindenkinek előírt, nyelvvizsgától függetlenül)

A gyakorlati képzésben a továbbképzés óvodai szakmai gyakorlata illeszkedik az alapképzés gyakorlati rendjéhez. A képzés során a hallgatók középfokú szintre megalapozzák német nyelvtudásukat, hallanak az interkulturális nevelésről,  elsajátítanak kétnyelvűséggel összefüggő  módszertani ismereteket, megoldanak szituációs feladatokat, megismerkednek a kétnyelvű óvodai csoportok életével. Ismereteket szereznek az kétnyelvű óvodai foglalkozások módszertanában és gyakorlatában.

A négy féléves szaknyelvi képzés FELSŐFOK szintű szaknyelvi és módszertani szigorlattal zárul, független a már óvodapedagógus diploma előfeltételének kiírt – diplomával egyenértékű - felsőfokú nyelvvizsgától. A szaknyelvi képzésen belül a hallgató – többek között - az adott szaknyelven, pl. a számítógéppel támogatott német nyelvtanulás segítségével ismerkedik meg a szakirodalom Interneten elérhető anyagaival,  a legfontosabb kifejezéseivel és egyéb, a konkrét tevékenység gyakorlásához szükséges szakkifejezéssel.  A választható sávban javasolt tárgyak összetétele összefüggésben van  a főiskola szaknyelvi, képzési profiljával és mint ilyen, az óvodapedagógus szakon és a  szakirányú képzésen belül új ismereteket közvetít. A záróvizsgán a kétnyelvűséggel összefüggő ismeretekből, komplex tételsorból kell a módszertani szakmai  ismeretekről számot adni.

Alapelvárások: A német nemzetiségi óvodapedagógus  ismerje kellően a kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelési programot melynek keretében végzi tevékenységét. A programok heti témáinál legyen figyelemmel a gyermekek életkori sajátosságaira. Foglalkozzon szívesen gyermekekkel, alapozza meg a gyermekekhez fűződő pozitív viszonyát. Legyen képes arra, hogy hozzájáruljon a gyermekek nyelvi fejlődéséhez. Legyen tisztában a gyermekek eltérő igényeivel, legyen türelmes, figyeljen a gyermekek szükségleteire.
Legyen megfelelő alkalmazkodó képessége, tudjon intézkedni vészhelyzetekben, legyen képes a gyermekekkel és felnőttekkel való hatékony (német) kommunikációra, az ügyintézéseknél legyen kellően határozott, magabiztos.  Rendelkezzen a szükséges jártasságokkal és speciális ismeretekkel, a gyermekfelügyelet, gyermeknevelés és a gyermekekkel kapcsolatos felelősségvállalás területén.


II. 4. 2. Szakdolgozat

A szakdolgozat kreditszáma 10 kr. A szakdolgozatot német, v. magyar nyelven kell elkészíteni. (Utóbbi esetben külön 20 oldalas évfolyamdolgozatot kérünk a IV. félév végén német nyelven)


II. 4. 3. Záróvizsgára bocsátás feltételei

120 megszerzett kreditpont
Szigorlatok (1) (2) teljesítése
Gyakorlati követelményrendszer teljesítése
Szakdolgozat elkészítése, (német-magyar) szóbeli védése


II. 4. 4. A záróvizsga részei

1. Német felsőfokú szintű szaknyelvi szigorlat
Az német szaknyelvi szigorlatban érintett kötelező  tantárgycsoportok:
Német nyelvművelés és stílusgyakorlat (12 kreditpontnál több  előzmény)

2. Német nemzetiségi szigorlat
Az német nemzetiségi módszertani szigorlatban érintett kötelező  tantárgycsoportok:
Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, Német nemezetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, Német nemzetiségi ismeretek (12 kreditpontnál több előzmény)

Záróvizsga:
Komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése
A komplex záróvizsga témakörei:
Kétnyelvűség, módszertan, (gyermek)irodalom, országismeret,
Záróvizsga érdemjegye:
Gyakorlati zárófoglalkozás érdemjegye (magyar német)
Szakdolgozat érdemjegye (német-magyar) (Ha magyarul írja a szakdolgozatot külön, legalább 20 oldalas német nyelvű évfolyamdolgozatot kérünk!)
A záróvizsga komplex tételeiből adott szóbeli felelet.
 
A képzésbe német közép- és felsőfok C típusú államilag akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal  bekapcsolódó hallgatók az alapozó nyelvi tárgyaknál (nyelvi szintjüktől függően) órakedvezményben részesülhetnek.


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Általánosan kötelező tárgyak - általános elméleti ismeretkörök /gyógypedagógiai, multikultúrális, rehabilitációs/ 
180 tanóra, 55 kredit 
Szakmai tárgyak - módszer specifikus és fejlesztési módszerek ismeretkörök /inkluzív módszerek, kreativitás, művészeti kifejező módszerek, differenciáló módszerek/ 
180 tanóra, 55 kredit 
Szakdolgozat kreditértéke 
10 kredit 

Jelentkezési lap