Szakdolgozat témák

Benedek Elek Pedagógiai Kar

Alpárné Dr.Szála Erzsébet PhD

- Reneszánsz és reformáció Sopronban.
- Fejezetek a szociális gondozás történetéből Sopron vármegyében /pl: árvaházak, segélyegyletek, stb./(lakóhelyhez, településhez kapcsolódóan is választható)
- Az egyházak szerepe Sopron társas életében a 18-20. században.
- Egy település társadalom- és művelődéstörténete (lakóhelyhely, településhez kapcsolódóan választható megbeszélés alapján)
- Jeles soproni tudósok szerepe a város és a tudomány fejlődésében
- Sopron iparosai és kereskedői 1900-1950
- A szórakozás legális (és illegális) formáinak története Sopronban.
- Kávéházak és cukrászdák története Sopronban.
- A szórakozás története Sopronban.
- Egyéni témaválasztás is lehetséges megbeszélés és munkaterv alapján.

Árvayné Nezvald Anett

- "Csak tiszta forrásból" - Kodály módszer
- Különböző zenei módszerek összehasonlítása ( Kodály, Orff, Suzuki...)
- A pedagógus szerepe és felelőssége a kisgyermek zenei nevelésében
- A zenei nevelés transzferhatásai
- Társas kapcsolatok fejlesztése a népi játékokon keresztül
- Népszokások, néphagyományok a bölcsődében
- Népszokások, néphagyományok az óvodában

Babai Zsófia

- Nyelvhasználat és nyelvi attitűdök.
- Magyarországi nyelvszigetek nyelv-, és kommunikációs története a 21. században. Nyelvi biográfiák/Családi esettanulmányok.
- Nyelvi asszimilációs folyamatok.
- Hagyományápolás.
- A német nemzetiség II. világháború utáni kitelepítése.
- Nyelvhasználati összehasonlító elemzés.
- Német (nemzetiségi) gyermekdalok, mondókák és szöveges játékok elemző bemutatása
- Az emberi élet 3 fő fordulópontjához kapcsolódó német nemzetiségi és magyar népszokások összehasonlító elemzése.
- Kétnyelvű óvodai nevelési programok bemutatása/összehasonlító elemzése (nemzetközi összehasonlításban is).
- Egy német nemzetiségi település története.

Baloghné Dr. Bakk Adrienn

- Egy bölcsődei / óvodai környezet vizsgálata a testnevelés szemszögéből
- A mindennapos testnevelés foglalkozások lehetőségei az óvodában
- Az egészséges életmód megalapozása az óvodában
- Az életmód és a testsúly kapcsolata óvodás korú gyermekeknél
- Pedagógus szerepvállalása az obesitas prevenciójában
- Tartáshibák megelőzésének és kezelésének lehetőségei az óvodában
- Fogyatékossággal élők mozgástanítási korlátai és lehetőségei
- Integráció/ inklúzió a nevelésben
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása többségi gyermekekkel bölcsődében/óvodában
- Fogyatékossággal élők sportolási szokásainak és lehetőségeinek a vizsgálata

Bodnár Gabriella Dr.

Tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdései
Tehetséggondozás a közoktatási intézményekben (óvóda , iskola)
Tehetséggondozás módszertana, azonosítás, kiválasztás, fejlesztés lehetőségei
Felsőoktatásban tanulók tehetséggondozásának lehetőségei
Oktatási intézményből a munkaerőpiacig
PhD - értekezés témája: Tehetségmenedezsment az oktatási intézményekben (köz, - felső) és a szervezetekben (NymE Széchenyi Doktori Iskola)
PhD- értekezés témája: Szolgáltatástervezés és szervezés (NymE Széchenyi Doktori Iskola)
PhD értekezés témája: Szervezetek humán erőforásának képzése,továbbképzése, a gazdasági tényezők függvényében (NymE Széchenyi Doktori Iskola)
- A felsőoktatásba kerülő hallgatók motivációjának és teljesítőképességének alakulásának vizsgálata
- A segítők szakmai felkészültsége
- Szakmai identitás vizsgálata a szociális területen dolgozók körében
- Tehetségmenedzsment a felső és felnőtt oktatásban

Frang Gizella

Magyar nyelvészet:
- Nyelvi tendenciák
- Nyelv - gondolkodás - pedagógia az óvodai nevelésben
- Beszédkészség fejlesztése az óvodában
- Szaknyelv
- Ifjúsági nyelv

Média:

1. A soproni média története a rendszerváltást követő évtizedben (1989 - 2000)
2. A soproni közrádiózás története
3. Az írott helyi sajtó nyelvezetének változása (1989-től napjainkig)
4. Az írott helyi sajtó műfaji vagy tematikus változása (1989-től napjainkig)
5. Az írott helyi sajtó szerkesztésének, tördelésének változása (1989-től napjainkig)
6. Médiumok műfaji elemzése
7. Médiajellemzők (demokratikus/szabad és diktatórikus/irányított tipológiai jegyek alapján)
8. Globalizálódás, nemzetközi folyamatok egy kiválasztott média nyelvében
9. Politikai kultúra és politikai kommunikáció lecsapódása a médiában
10. A helyi társadalmak kommunikációs stratégiáiról
11. Médiahasználat és társadalmi csoportok
12. Médiahatás és társadalmi csoportok

Gáspárdy Tibor Dr.

- A víz bázisú festékanyagok alkalmazása az óvodai munkában. A színek szerepe a vizuális nevelésben
- Lakóhelyemen élő vagy élt képzőművész munkásságának bemutatása, műveinek elemzése (önálló kutatómunka)

Gödéné dr. Török Ildikó

- Kiszolgáltatott gyermek a családban
- A könyv társ a bajban - avagy a gyógyító könyv szava - Móra Ferenc és a gyermekirodalom
- Kormos István mesevilága
- Az uráli népmesekincs sajátosságainak tükröződése Bazsov meséiben
- A gyermekkor bűvöletében
- Kányádi Sándor gyermekköltészete
- Lázár Ervin sajátos mesevilága
- Mondókák, versek, a beszédfejlődés segítői
- Az életkornak megfelelő mesék és történetek a bölcsődében

Haász Sándor Dr.

- Munkanélküliség problémaköre 
- Családon belüli erőszak kérdésköre 
- Szakmai pályaválasztás problematikája, pályakép szocializáció 
- Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás formái 
- Szociális munka alkalmazott területei, újszerű kihívásai
- A segítés speciális lehetőségei, formái
- Gyermekvédelem az óvodában 
- Jelzőrendszer és együttműködés az óvodai gyermekvédelembe

Hartl Éva Dr.

- Egy óvoda/iskola /szociális mintézmény története
- Régmúlt idők játékai
- A természethez kötődő ünnepek régen és ma
- Erdei iskolák Magyarországon
- A játék fejlődése csecsemő- és kisgyermekkorban
- Játék az óvodában
- Az ünnepek megjelenése a gyermekek játékában
- Kreativitásfejlesztés a játékban
- A játék szerepe a tehetséggondozásban az óvodában

Józsa Éva Dr.

- A bábok csodálatos világa
- A magyar bábjátéktörténet
- Az intellektuális bábjáték /Báb-és bábjátéktörténet a Fertődi kastély életében/
- Bábok - bábuk - bábjátékok az idegen- nyelv oktatásában Az óvodától az iskolán át a felnőttoktatásig
- Tanítási dráma a felnőttoktatásban utak és lehetőségek
- Meseterápia - drámaterápia a pedagógusképzésben
- Nők és férfiak a mesékben és a mindennapok szolgálatában

Katona György Dr.

- Multimédia és óvodapedagógia 
- Digitális sportpedagógia 
- Internet és szociálpedagógia 
- Kutatásmódszertani lehetőségek a szociálpedagógiában 

Katona László Dr.

- Az alkalmazott színházi tevékenység helye a felsőoktatásban
- Az alkalmazott színház és a személyiségfejlesztés
- Idegennyelv-pedagógiai témák
- Projektpedagógia
- A tanár személyisége
- Pedagógiai kreatológia - az alkotás pedagógiája
- Tudománypedagógia - a TDK és a tudományos képzés pedagógiája
- Gyermek-/tanulóközpontú nevelés
- Tanórán kívüli nevelés
- Egyéb tanárképzéssel kapcsolatos témák

Kissné Dr. Zsámboki Réka

- Alternatív óvodák és helyi nevelési programok az elmélet és gyakorlat fókuszában itthon és külföldön
- Freinet szellemű óvodák Magyarországon az 1989-es évektől napjainkig
- Tehetség-felismerés és tehetség-gondozás kisgyermekkorban
- Az óvodai matematikai nevelés gyermekközpontú megvalósítási lehetőségei
- Az óvodapedagógus professzió mai kihívásai - a kezdő pedagógus
- Óvodapedagógusok és hallgatók gyermekképe/ óvodaképe / pályaképe (pl. narratív elemzés, metaforaelemzés)
- A projektmódszer elmélete és gyakorlata az óvodában
- A családi napközi, mint a csecsemő- és kisgyermekgondozás lehetséges alternatívája
- A kisgyermekkori játékeszközökben rejlő matematikai tapasztalatszerzés
- Gyermekjátékok története
- Bármely a hallgató által választott egyéb téma (oktatóval egyeztetve

Kitzinger Arianna Dr.

- Ismerkedés az angol nyelvvel az óvodában
- Angolszász versek, mesék elemzése
- Angol és magyar népmesei motívumok összehasonlítása választott darabok alapján
- Történetek gyermekekről az angol/ amerikai irodalomban
- Angol, amerikai költők, írók a gyermekkorról
- Multilingvalitás, multikulturalitás kisgyerekkorban
- Nyelvpolitika és nyelvtanulás az Európai Unióban
- Korai nyelvfejlesztés Magyarországon/ Európában
- A bevándorló gyermekek nyelvi problémái Magyarországon/ Európában
- Óvodapedagógus hallgatók nyelvtanulási attitűdjei

Kollarics Tímea Dr.

- Hatékony oktatási módszerek a szakképzésben.
- A motiváció szerepe és lehetőségei a szakmai oktatásban.
- Versenyképes szaktudás - a munkaerő-piaci igények és a szakképzés összehangolása.
- Szakmai gyakorlati foglalkozások módszertani vonatkozásai.
- A modulrendszerű képzés hatékonyságának vizsgálata egy választott szakma alapján.
- A környezettudatosság kialakításának lehetőségei a középfokú (szakmai) oktatásban.
- A környezeti szemléletformálás színtereinek hatékonyságvizsgálata (erdei iskola, tanösvény, bemutató központok, stb.).
- Tanösvények tervezése és módszertani vonatkozásai.
- Az oktatóval egyeztetett témában.

Koloszár Ibolya

A gyermekek világa és az idegen nyelv
Európai körkép - korai idegen nyelv elsajátítás az EU-ban
Az óvodáskorú gyermek idegen nyelvi fejlesztése
A szóbeli idegen nyelvi kommunikáció első lépései
Nyelvelsajátítási motiváció kisgyermekkorban
A motiváció szerepe az angol nyelvelsajátítás folyamatában
Játékosság, cselekedtetés - angol nyelvű kommunikáció az óvodában
Képességfejlesztés - idegen nyelv segítségével
Képességmérés - az idegen nyelv hatása a gyermekek teljesítményére, gondolkodására, kreativitására, logikájára, emlékezetére

Kónyi Kiss Gáborné Dr.

A soproni önkormányzat szociálpolitikai tevékenységének bemutatása

Kovács-Gombos Gábor Dr.

- Szülőföldem, vagy jelenlegi lakóhelyem (esetleg más, jól ismert település) szakrális képzőművészeti emlékeinek kutatása, bemutatása, elemzése. Fő témája a választott templom mint összművészeti alkotás. Elemezhetők a település kápolnájának festményei, szobrai, kálváriája, útszéli keresztjei is.
A dolgozat konkrét címét az első konzultáció előtti megbeszélés folyamán kell meghatározni.

- Professzionális (szülőföldemen tevékenykedő) kortárs képzőművész munkássága - önálló kutatás nyomán. A művek pedagógiai tapasztalata, beépíthetősége a pedagógiába.
A dolgozat konkrét címét az első konzultáció előtti megbeszélés folyamán kell meghatározni.

- Lakóhelyemen (vagy más ismert település) élt képzőművész életútjának kutatása. Ha van, akkor emlékmúzeumának, gyűjteményes kiállításának bemutatása, alkotó elemzése. Az elemzett életmű pedagógiai tapasztalatai, beépíthetőségük a pedagógiába.
A dolgozat konkrét címét az első konzultáció előtti megbeszélés folyamán kell meghatározni.

Major Eleonóra

- A szabadidősportok szerepe az óvodás korban
- Úszásoktatás az óvodában
- A rekreációs sportolás színtereinek bemutatása és vizsgálata a lakóhelyemen és környékén
- A szabadidősportok szerepe a fizikai fittség és az egészség megőrzésében
- Az úszás kisgyermekkorban

Molnár Csilla Dr.

1. Magyar népmesék esztétikai vizsgálata
2. Az ősi magyar hitvilág elemei a magyar népmesékben
3. Szülőföldem népi kultúrája a források tükrében
4. A folklorizmus jelenségei napjainkban
5. Identitásvizsgálat élettörténeti elbeszélések alapján
6. Az anyanyelv-elsajátítás folyamata kisgyermekkorban
7. Az irodalmi tevékenység szerepe a gyermek anyanyelvi fejlesztésében
8. Az óvodapedagógusi beszédviselkedés társadalmi nemi (gender) aspektusból

Molnár József Dr.

- Munkapszichológia, ergonómia.
- Mérnöktanár, közgazdásztanár helye, szerepe.
- Szakoktató, gyakorlati oktató helye, szerepe.
- Kommunikáció, osztálytermi kommunikáció.
- Munkahelyi stressz, munkahelyi pszichoterror.
- Az oktatóval egyeztetett témában.

Molnár Katalin Dr.

2018
Farkas Gabriella A környezetkultúra és egészségnevelés az óvodában
Horváth Petra Együttműködés szülők és pedagógusok között
Schlaffer-Varga Zsófia A családi szabadidő személyiségfejlesztő hatásai
Mesterházy Helga A munkahelyi légkör vizsgálata egy adott szervezeten belül
2017
Adorján Enikő Klára
Szárnyalunk a felhők felett - avagy a környezeti nevelés fontossága óvodás korban
Bíró Evelin
A családi szabadidő személyiségfejlesztő hatásai
Bodnárné Kiss Gabriella
Szülővé válás a médiaeszközök használatában
Fábián Lívia
A szabadidős foglalkozások hatása az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diákok személyiségére a Türr István Gimnázium és Kollégiumban
Pálfi Ferenc
LOPOTT IDŐ - avagy a végzős középiskolások szabadidő-mérlege a sikeres felvételi reményének tükrében
2016
Bodrogi Katalin Az alapvető emberi értékek oktatási program adaptálása magántanuló, otthontanuló csoportok számára

Brassányi Marianna Játék- és szabadidő-szervezés általános iskolában

Noszlopi Rita Zsuzsanna Játék- és szabadidő-szervezés sajátos körülmények között

- Tanácsadás szülőknek 
- Szülő-gyermek kapcsolat nondirektív alapokon 
- Életútelemzések - probléma-megoldási módok 
- Segítségkérésre nevelés 
- Együttműködési formák pedagógusok és szülők között 
- A szabadidő-eltöltés különböző módjai 
- Tanulás és szabadidő-szervezés hatásos formái 
- A családi szabadidő személyiségfejlesztő hatásai 
- Tanulás természeti környezetben 
- A környezeti nevelés megalapozása a bolcsődei nevelésben
- Játék, tanulás a játékban - óvodai csoportban
- A bölcsődei nevelés jelene, népszerűsítése tájékoztató anyagokkal
MA szakokra
Játék- és szabadidőszervezés általános iskolában
Játék és szabadidő-szervezés sajátos körülmények között
Nyári gyermek-lét

Ősz Róbert

- Népi kismesterségek az óvodai vizuális nevelésben.
- A népművészet szerepe az óvodai vizuális nevelésben
- Lakóhelyem élő hagyományi (kifejezetten a lakóhelyen megmaradt,vagy újraélesztett kézműves hagyományok feldolgozása)

Patyi Gábor Dr.

- Egy neves pedagógus elméleti vagy gyakorlati munkásságának vizsgálata.
- A csecsemőgondozás és a köz- és felsőoktatás (bölcsődeügy, óvodaügy, iskolaügy, oktatáspolitika) Magyarországon a 18. századtól a 21. századig.
- Fejezetek a pedagógusképzés (óvóképzés, tanárképzés) történetéből.
- Egy választott intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola, főiskola-egyetem) története.
- Fejezetek a nőoktatás történetéből.
- A családi viszonyok, nemi szerepek változása a történelemben.
- A gyermekkor története. A gyermeklét és gyermekfelfogás az ókortól napjainkig.
- Az életmód, a mentalitás változásai. A játék és szabadidő a történelemben.
- Fejezetek a szociális gondoskodás (szociálpolitika, szociális munka, gyermekvédelem történetéből.
- Gyermek, ifjúság a médiában és a filmművészetben.

Révész József

- A zenei nevelés új útjai.
- Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek mai üzenete.
- A művészetpedagógia fejlesztő hatásai.
- A zenei nevelés lehetőségei az óvodai mindennapokban.
- Az érzelmi intelligencia fejlesztése művészi eszközökkel.
- Művészet kontra Tudomány.
- Mi a zene?
- Ember és zene - a muzsika társadalomra gyakorolt hatása.
- Az óvodai zenei nevelés története.
- " Legyen a zene mindenkié!" - A Kodály módszer aktualitása.
- Mese és muzsika - komplex művészeti nevelés az óvodában.
- Kokas Klára módszerének alkalmazási lehetőségei.
- Előzetes megegyezés után egyéb téma is kutatható.

Simon István Ágoston Dr.

- Az úszás jelentősége az óvodás korú gyermekek életében
- Az óvodai úszásoktatás során használt oktatási módszerek és stratégiák vizsgálata
- Az óvodai úszásoktatás oktató - tanítvány viszony vizsgálata
- Az óvodapedagógus szerepe az óvodai úszásoktatás hatékonyságának növelésében
- A rendszeres úszás hatása a motoros képességekre a 3-7 éves gyermekeknél
- Az úszás preventív és egészségmegőrző jellegének vizsgálata
- Az óvodai labdás gyakorlatok, jelentősége a koordinációs képességek fejlődésében
- A labdás testnevelési játékok jelentősége az óvodai testnevelés foglalkozásokon
- A rendszeres testedzés szokásrendszerének kialakítását segítő eszközök, eszközrendszerek szerepe az óvodai testnevelésbe
- A gyógytestnevelés helye és szerepe az óvodai testnevelésben
- A gyógytestnevelés helyzete az óvodákban
- A pedagógus szerepe a leggyakoribb mozgásszervi és belgyógyászati betegségek prevenciójában, rehabilitációjában
- A pedagógus szerepe a 0 - 18 éves gyerekek egészséges életmódjának kialakításában
- A rendszeres mozgásra nevelés eszközei, kialakulását gátló tényezők vizsgálata
- A mozgás /úszás, sport/ jelentősége az asthmás betegek életmódjában
- A gyógytestnevelés helyzete ma Magyarországon
- A gyógytestnevelés jelentősége a 6-18 éves mozgásszervi- és belgyógyászati betegségben szenvedő gyermekek prevenciójában, rehabilitációjában
- A pedagógus szerepe a gyógytestnevelés hatékonyságának növelésében
- Különböző intézményekben(bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, idősek otthona stb) dolgozó nevelők, gondozók egészségmagatartásának vizsgálata
- 0 - 18 éves gyermekek egészségmagatartásának(táplálkozás- étkezés, fizikai aktivitás, szenvedélybetegségek, lelkiegészség stb) vizsgálata
- A pedagógus lehetőségei a 0 - 18 éves gyermekek egészségfejlesztése területén
- A leendő és gyakorló pedagógusok egészségmagatartásának összehasonlító vizsgálata

Szélesné Dr. Ferencz Edit

- A szülői szerep alakulása
- A családi kommunikáció
- A nevelő emberképe
- A nevelés kommunikációs stílusa
- A verbális agresszió
- A gyászfeldolgozás folyamatának vizsgálata
- A válás hatása a személyiségre
- Gyermekkori mentális és viselkedészavarok
- A közösség értékrendje és társas kapcsolati rendszere
- A lélektani iskolák hatása a pedagógiára
- Magatartási zavarok a kisgyermekkorban
- Szabadon választott pszichológiai téma vizsgálata vagy elméleti összefoglalása
- Esettanulmány

Szita Szabolcs Dr.

- Magyar elnökség az Európai Unióban.
- Regionális fejlesztési Európai Uniós projektek.
- Egy-egy szakma történetének feldolgozása egy városban vagy régióban.
- A szakoktatás történetének feldolgozása egy városban vagy régióban.
- Digitalizálás feladatai a szakképzésben.
- Az oktatóval egyeztetett témában.

Szöőr Attila

Az oktatóval egyeztetett témában.

Tauber Anna Ágnes Dr.

- Személyiségfejlesztés zeneterápiával
- Értékközvetítés és művészetpedagógia
- Zeneterápiával, zenepedagógiával kapcsolatos könyvek, tanulmányok összehasonlító elemzése
- A család szerepe a kisgyermek zenei nevelésében
- A művészeti nevelés lehetőségei az óvodai nevelésben
- Kodály Zoltán elvei a kisgyermekek nevelésében
- Differenciált fejlesztés zenei neveléssel
- Kreativitásra és "teljes emberré" válás, mint a művészeti nevelés egyik célja
- "Kerek egy esztendő" - énekes népszokások és hagyományok
- Szülőföldem népi gyermekjátékai, énekes népszokásai

Tengerdi Antal

- A segítő (pedagógus) foglalkozások kockázata, a burnout jelenség 
- A pedagógustársadalom szociológiai jellemzői, társadalmi összetételük, rekrutációjuk, helyük az értelmiségi rétegen belül 
- A társadalmi mobilitás, a munkaerőpiac és az oktatási rendszer összefüggései 
- Az idősődő társadalom, a gondoskodás lehetőségei 
- Tanuló/munka közösségek társas szerkezet
- A szociális munka lehetőségei és módszerei az iskolában  
- A fiatalok drogfogyasztásának társadalmi nézőpontja, háttértényezői 
- Ifjúsági szubkultúrák és az ellenállás szimbolikus formái.(Tattoo, kitűzők, beszéd, nyelv, öltözködés, divat stb.).
- Polgárpukkasztás, szubkultúra? Emo, Punk, Skinhaed, stb.
- A "piercing"és a "tattoo"világa.

Varga László Dr.

- A kooperatív tanulás elmélete és gyakorlata
- Értelmi, érzelmi és szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei
- A pedagógus szerep, pedagógus kompetenciák - paradigmatikus változások
- Gyermek - értelmezések a nevelés történetében, kultúrák - földrészek - gyermekek
- Az anya - szerep, az anya - apa - gyermek kapcsolat, annak történeti alakulása
- Gyermeknevelők pedagógiai munkásságának feldolgozása
- Gyermeknevelő intézmények történetének feldolgozása
- A gyermekkor mint az egyéni életutat meghatározó életszakasz
- A gyermekkori tanulás - a konstruktivizmus
- A gyermekek világa - a gyermekek hangja
- Kisgyermekkori neuropedagógia
- Gyermeki világkép, gyermekkultúra
- Gyermekkortörténet

Varga Norbert Dr.

- A Kárpát-medence nemzetiségi kérdései
- A vallások társadalom (szociális)- és emberképe (Biblia, Korán)
- Politológia
- Romológia/a cigányság társadalmi helyzetének vizsgálata
- Szociális párbeszéd az Európai Unióban
- Szociálpolitika
- Társadalmi kérdések az irodalmi művekben
- Vidék- és falukutatás

Varga Szabolcs Dr.

- A szupervízió alkalmazási lehetőségei a munkahelyeken.
- A mentális egészség szerepe a munkahelyen, magánéletben.
- Alternatív konfliktus megoldási lehetőségek (mediáció stb.) a gyermek- és ifjúságvédelem területén.
- A fogyatékosok jogainak érvényesülése a mai magyar joggyakorlatban.
- A gyermekek jogainak érvényesülése a mai magyar joggyakorlatban.
- A homoszexuális személyek jogai Magyarországon és az EU-ban.
- A fertőző betegségben szenvedő személyek (AIDS, Hepatitis stb.) iskolai, munkahelyi problémái, jogai.
- A gyermekek mindennapi függőségei (internet-, televízió függőség stb.)
- Az euthanázia jogi szabályozásának problematikája
- Szabadon választott téma - előzetes egyeztetés alapján

Závoti Józsefné dr. Dr.

- Fogyatékossággal élő személyek segítése a szociális szakmában - Egyéni megközelítés lehetősége
- A nyelvi- és beszédeltérések a kommunikációs rendszerünkben
- Kutatói munka a szociális szakma különböző területein
- A keresztény szellemiség megjelenése a pedagógiai és a szociális tevékenységi rendszerben
- Tanulási és viselkedési zavarok prevenciója, kezelése

Zsubrits Attila Dr.

- A gyermek-nevelő kapcsolat tartalmi vizsgálata.
- A gyerekek kötődésrendszerének elemzése.
- A gyerekek társas kapcsolatrendszerének vizsgálata.
- A gyerekek játék tevékenységének pszichológiai szempontú tanulmányozása.
- A gyermekvédelmi bentlakásos intézményekben nevelkedő fiatalok kötődéseinek vizsgálata.
- Az intézményes beszoktatás folyamatának elemzése.
- Az átmeneti tárgy jelentősége kisgyermekkorban.
- A gyerekek személyiségének megismerése rajzvizsgálati módszerekkel.
- Sajátos nevelési igényű gyerekek intézményes integrációja.
- Szociálpszichológiai szempontú elemzések.

B-Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

Pásztor Enikő Judit

- Játékos idegen nyelvi foglalkozások az óvodában
- Hogyan neveljünk többnyelvű gyermeket?
- Korai idegennyelv-fejlesztés
- Idegennyelv-tanulás játékkal, dallal, mondókával
- Játékos idegennyelv-tanulás az évszakok mentén
- A szülők motivációjának vizsgálata gyermekük idegen nyelv taníttatásában
- "Morgenkreis", a reggeli rituálé
- A rituálék szerepe a bölcsődében és az óvodában
- - Játékok régen és ma
- Käthe Kruse babái
- A gyermekjáték a 19-20. század fordulóján
- Gyermekkor- és játékszertörténet
- A néphagyományok, a népi kultúra szerepe az óvodákban
- Alternatív pedagógiák régen és most
- Életreform és reformpedagógia a 20. század első felében
- A Waldorf pedagógia magyarországi vonatkozásai
- Az inkluzív bölcsőde, óvoda, iskola
- Inkluzív pedagógia Magyarországon