A kreditátviteli bizottság hatáskörébe tartozó ügyek intézéséről

A hallgatók kreditakkumulációjával kapcsolatos ügyeiben, valamint a Tvsz. 79-80. §-ban felsorolt esetekben a kari Kreditátviteli Bizottság (KÁB) jár el.


1. Más felsőoktatási intézményből, más karról, szakról, tagozatról való átvétel:

a.) Az a hallgató vehető át,

- aki azonos képzési területről (óvodapedagógus képzés estén pedagógusképzési terület, szociálpedagógus képzés esetén társadalomtudományi képzési terület) kéri átvételét,
- aki legalább egy aktív félévvel rendelkezik és kumulált tanulmányi átlaga, valamint utolsó aktív félévének kreditindexe a szak aktuális tanévében meghatározott értéknek megfelelő,
- akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás, vagy kizárás feltételei sem állnak fenn.

b.) A kérelmet az 1. sz. mellékletben található nyomtatványon kell benyújtani, melynek végső határideje az őszi félévre vonatkozóan szeptember 1., a tavaszi félévre vonatkozóan január 25.

c.) A más szakon, karon vagy intézményben teljesített tárgyak befogadásának, a megszerzett kreditek elismerésének kritériumait a Tvsz. 79. §. szabályozza. 

d.) A szak mintatantervében meghatározott kreditértékkel egy-egy tantárgy befogadható, ha:
- a két tantárgy ismeretanyagát egyenértékű, vagyis az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os, amit a befogadtatni kívánt tantárgy programjának vagy tematikájának hivatalos másolatával igazolni kell;
- a tantárgy számonkérési formája a másik szakon, karon vagy intézményben megegyezik vagy magasabb a karunkon a szak mintatantervében meghatározott számonkérési formával;
- a számonkérés ideje 10 évnél nem régebbi;
- a felsőfokú szakképzésben szerzett kreditek beszámítását kéri (minimum 30, maximum 60 kredit erejéig lehet beszámítani, ha azt a hallgató azonos képzési területen felsőoktatási intézményben szerezte);
- középfokú intézményben szerzett felsőfokú szakképzettséget, a megszerzett kreditek csak akkor számíthatók be, ha a két intézménynek a képzésre vonatkozó együttműködési szerződése van.

e.) Egy más intézményben, karon, szakon, tagozaton vagy korábban teljesített tantárgy(ak) befogadása a tantárgyhoz tartozó kredit(ek) megállapítását és más tárggyal való helyettesíthetőségének megállapítását  jelenti.

f.) A korábban teljesített tantárgyak elfogadása esetén a tanulmányok befejezéséhez rendelkezésre álló idő (BA képzésben 6 félév, főiskolai képzésben 6 illetve 8 félév) minden megkezdett 30 kredit elismerésekor egy félévvel csökken.

2. Befogadás engedélyezése, tanulmányok folytatásához szükséges vizsgák:

 

a.) Valamely tantárgy(ak) befogadható vagy egy másikkal helyettesíthető, ha tantárgyi programja legalább 75 %-ban megegyezik. Ezt a befogadtatni kívánt tantárgy programjának vagy tematikájának hivatalos másolatával igazolni kell.

b.) A befogadást vagy helyettesítést a hallgató az adott félévre az őszi félévre vonatkozóan felsőbb évfolyamosoknak augusztus 25-ig, első évfolyamosoknak szeptember 20-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan felsőbb évfolyamosoknak január 15-ig, és első évfolyamosoknak február 20-ig a 2. számú mellékletben található nyomtatvány alapján kérheti.

c.) A KÁB a hozzá benyújtott kérelmeket olyan határidővel bírálja el, hogy a befogadást kérelmező hallgató (az esetleges fellebbezést követő) a végleges döntés figyelembevételével állíthassa össze a féléves tanrendjét.

d.) Ha befogadott vagy helyettesített tantárgyhoz a kari mintatantervnek megfelelő  kredit hozzárendelhető, akkor a megszerzett érdemjegyet kell elfogadni. Ha ahhoz több érdemjegy tartozik, ezek kerekített átlagát kell figyelembe venni.


3. Az átvételt kimondó határozat rendelkezik arról, hogy az átvett hallgató mely szakon, tagozaton, a képzés melyik szemeszterében folytathatja tanulmányait, továbbá dönteni kell arról, mely tárgyakból, mennyi kredit fogadható be.


4. A hallgató a kari KÁB első fokon hozott határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Tvsz. 67. § (4), (5), (6), (7) bekezdéseiben meghatározottak szerint fellebbezéssel élhet.

5. A kérelmeket a Tanulmányi osztályon kell leadni.