Gyermekintézmények szakmai fejlesztése


Feladatok:

tanacsadas_tematika_2012_tavasz_szakvizsga.doc
ki_a_felnott.doc
tanacsadas_modszerei_szakirodalmi_feladolgozas.doc
irodalomjegyzek.doc
abrak.doc

II. A képzés leírása, képzési követelmények

II. 1. A képzés célja
A Bolognai Folyamat lényeges eleme az élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning), amit az EU tagországok oktatási miniszterei számos alkalommal (Berlini Kommuniké - 2003, Londoni Kommuniké - 2007) hangsúlyoznak. A Gyermekintézmények szakmai fejlesztése pedagógusi szakvizsgára felkészítő programmal bekapcsolódunk az EU élethosszig tartó tanulás áramlatába, segíteni igyekszünk a pedagógusoknak, hogy fejleszthessék szakmai ismereteiket és képességeiket, és ezáltal fejlődhessenek oktató-nevelő intézményeink.
Az EU-ban a 2010-ig tartó Lisszaboni Folyamat 13 stratégiai célja közül az első helyen a pedagógusok és oktatók képzése áll. A lisszaboni célkitűzések akkor érhetőek el, ha a tanárok kompetenciái és képzettsége a fejlesztési folyamatban központi szerepet kapnak. A pedagógusi szakvizsgára felkészítő képzésünk során a pedagógusok kompetensekké válnak a pedagógus munkakörök, illetve a gyermekintézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről az oktatásban és nevelésben. Kompetensekké lesznek az intézmények szakszerű irányítására, működésére. Sőt személyi és szociális kompetenciáik is bővülnek. A szakvizsgázott pedagógusok kompetensekké válnak arra is, hogy gyermekintézményeikből kikerülő gyermekeket olyan alap- és kulcskompetenciákkal gazdagítsák, amelyek feltétlenül kellenek ahhoz, hogy az életpályájukat - ha szükséges - tudják módosítani, új ismereteket, készségeket, képességeket legyenek képesek elsajátítani. Kompetensek lesznek az integráció és szegregáció szakszerű kezelésére.
A Bolognai Folyamat harmadik eleme az oktatás és nevelés minőségbiztosítása (Quality Assurance), amit az EU oktatási miniszterei számos alkalommal aláhúznak (Berlini Kommuniké - 2003, Bergeni Kommuniké - 2005, Londoni Kommuniké - 2007). Pedagógusi szakvizsgára felkészítő képzésünk igyekszik biztosítani, mind az oktatók-nevelők magas szintű minőségét, mind az oktatási-nevelési intézmények kiemelkedő színvonalát. Különösen azzal, hogy fokozza a pedagógusok tudásszintjét, kommunikációs és kapcsolattartó képességét a gyermekekkel és gyermekintézmények környezetével: szülőkkel, fenntartókkal, az intézmény természeti és épített környezetével. Biztosítja a modern közigazgatási és vezetési ismereteket, a hazai és EU-s prioritásokkal, az innovációval és szervezetfejlesztés lehetőségeivel.

II.2. Választható ismeretkörök (specializációk):
1. Közoktatási menedzser: olyan menedzseri ismeretek biztosítunk, amelyek segítségével a pedagógus kompetensen, és kiemelt minőséggel irányíthatja az oktatási-nevelési intézményeket.
2. Fejlesztő pedagógia: specializáció megismerteti a pedagógusokat a hátrányos helyzetű, vagy speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésének legújabb lehetőségeit és módszereit
3. Kompetencialapú nevelés-oktatás: a pedagógusok elmélyülnek a kompetencia fogalmai és kompetenciaterületeiben
4. Befogadó (inkluziv) pedagógia (rehabilitáció): eligazít a multikulturális ismeretekben, a roma kultúra és szocializációban, valamint a fogyatékossággal küzdő gyermekek és fiatalok pedagógiai módszereiben.
5. Tehetségfejlesztő: hallgatóink megismerkednek a tehetség fajtáival, a diagnosztikával, tehetségfejlesztő programokkal, gazdagító programokkal, a tehetségmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdéseivel.
6. Bábpedagógia: a szakvizsgára jelentkezett hallgatók dráma és színháztörténeti, bábjátéktörténet, bábművészeti, rendezési alapismereteket, dramaturgiai ismereteket és színházi gyakorlatot szereznek.
7. Koragyermekkori zenei nevelés: bevezet a néphagyományok, gyermekjátékok, zenei kreativitás területére és a zeneóvodai gyakorlatokba.

II. 3. A képzésben való részvétel feltétele
Jelentkezhetnek: A képzési területen (pedagógusképzés) alap- illetve főiskolai diplomát szerzett óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, szociálpedagógusok, pedagógus szakos művelődésszervezők.
Jelentkezés formája: jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: az alapképzettséget igazoló oklevél másolata.

A képzés díja: 110.000,- Ft

 

II. 4. A képzés főbb tanulmányi területei és arányai
II. 4. 1. Kötelező ismeretek - 55 kredit
Elméleti alapok (Képzési idő 57,9 %-a, 32 kredit)
Az elmélet alapok megismerését biztosító tárgyak a közoktatási, közigazgatási ismeretek, pedagógus és intézménye, intézményvezetés és szervezettan, intézményfejlesztés, gyógypedagógiai alapismeretek, pedagógiai tevékenység tervezése és szervezése, gyermek- és ifjúságvédelem, minőségbiztosítás és fejlesztő pedagógia értelmezését, megértését segítik. Sor kerül a szakmódszertanok bemutatására és az ismeretkörökhöz kapcsolódó szükséges kompetenciák kimunkálására. Az elméleti tárgyak egyik legjelentősebb egysége azon intézményi feltételrendszerek bemutatása és értékelése, melyek nélkülözhetetlenek a gyermekintézmények fejlesztéséhez.

Gyakorlati alapok (Képzési idő 42,1 %-a, 23 kredit)
A pedagógiai paradigmaváltás egyik legfőbb tényezője a pedagógus, a nevelő szakmai tudása, személyisége, az új, megváltozott körülményekhez való kritikus hozzáállása nélkül a pedagógiai praxis reformja nem valósulhat meg. Az iskolának rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, melyekkel formálni tudja az új, fogyasztói társadalom és a média motorja által hajtott világban élő gyermekeket.  A minőségi oktatás-nevelés, a minőségi tanulás vitathatatlan előfeltétele, a nevelő azon kommunikációs és kapcsolati kompetenciája, mely megteremti a tanulási kedvet, örömöt (flow), a jó hangulatot az intézményben, a családdal és a környezettel. Ennek szolgálatában áll a családszociológiai, intézmény és környezete, személyiség- és kommunikációs tréning, csoportos gyakorlatok, helyi programok pedagógiája, integráció és szegregáció, pedagógiai tanácsadás, terápia és az intézmény, erkölcsi szocializáció.

II. 4. 2. Választható (specializációs) ismeretek 55-55 kredit
A pedagógusi szakvizsgára felkészítő programunkra jelentkezők hét választható (specializációs) szakterület közül választhatnak egyet, és ezen a területen 55 kreditet szerezhetnek.
Elméleti alapok
1. Közoktatási menedzser specializáció során megismerhetik a stratégiai menedzsment, a gazdálkodás a humán erőforrásokkal, a stratégiai menedzsment, a projektmenedzsment, a minőségbiztosítás, az intézményi kommunikáció elméleti, vizsgálati kérdéseivel.
2. Fejlesztő pedagógia specializáció megismerteti a pedagógusokat a fejlődéspszichológia, személyiségzavarok pszichológiája, gyógyító művészetek, gondolkodásfejlesztés, mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai integráció, tanulási és viselkedészavarok, differenciáló pedagógia alapjaival.
3. Kompetencialapú oktatás specializáció révén a pedagógus elsajátítja a kompetencialapú oktatás és nevelés elméleti alapjait: a kompetencia fogalmai, területei, megváltozott tanárszerep, konstruktivizmus, kompetencia alapú pedagógiai programok, kooperatív tanulás, inkluzív nevelés, projektpedagógia tantárgyakkal.
4. Befogadó (inkluzív) pedagógia (rehabilitáció) specializációval a pedagógus megismerkedik az inkluzív pedagógia komplex rendszerével a roma kultúra és szocializáció, valamint a fogyatékosok társadalmának inkluzív pedagógiai módszerei, deviancia megelőzése, tehetséggondozás, szociális jog, mentálhigiéne, gyermekvédelem tanegységek révén..
5. Tehetségfejlesztő specializációval hallgatóink megismerkednek a tehetség fajtáival, a diagnosztikával, tehetségfejlesztő programokkal, gazdagító programokkal, alulteljesítés, tanulási zavarokkal, tanácsadás, egyéni fejlesztés elméletével, hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés elméleti kérdéseivel.
6. Bábpedagógia ismeretkörben a szakvizsgára jelentkezett hallgatók ismereteket szereznek a gyógypedagógia, dráma és színháztörténet, bábjátéktörténet, mesék és mítoszok a bábművészetben, jelképek és szimbólumok a bábjátékban tantárgyak körében.
7. Koragyermekkori zenei nevelés bevezet a néphagyományok, gyermekjátékok, zenei kreativitás elméletébe.

Gyakorlati alapok
1. Közoktatási menedzser választható ismeretterület bevezeti a pedagógusokat a stratégiai menedzsment (intézményvezetés) gyakorlatába.
2. Fejlesztő pedagógia kompetenciákat biztosít a pedagógusoknak a gondolkodásfejlesztés, mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai integráció, tanulási és viselkedészavarok, differenciáló pedagógia gyakorlatai során.
3. Kompetencialapú oktatás révén a pedagógus elsajátítja a kompetencialapú oktatás és nevelés gyakorlatának alapjait.
4. Befogadó (inkluzív) pedagógia (rehabilitáció) megismerteti a pedagógusokat az inkluzív pedagógia komplex rendszerével, az inkluzív pedagógiai módszerekkel.
5. Tehetségfejlesztő részprogrammal hallgatóink megismerkednek a diagnosztikával, tehetségfejlesztő programokkal, gazdagító programokkal, tanácsadás, egyéni fejlesztés gyakorlatával.
6. Bábpedagógia ismeretkörben a szakvizsgára jelentkezett hallgatók gyakorlatot szereznek a rendezés, dramaturgia, bábkészítési technikák és színházi gyakorlatok körében.
7. Koragyermekkori zenei nevelés bevezet a néphagyományok, gyermekjátékok, zenei kreativitás területébe és a zeneóvodai gyakorlatokba.

II. 4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere
II. 4.1. Az ellenőrzés
Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A kötelező ismeretek kollokviumainak száma: 9. A gyakorlati jegyek száma: 13.
A korábban szerzett ismeretanyagok (gyakorlatok) a jelen pedagógusi szakvizsga szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű (befogadható), ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75 %-os.

II. 4. 2. Szakdolgozat
A szakdolgozat a gyermekintézmények szakmai fejlesztéséhez, illetve a választott specializáció szakterületéhez kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.
Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg. A szakdolgozat leadásakor a legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.

II. 4. 3. Záróvizsgára bocsátás feltételei
- A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
- A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

II. 4. 4. A záróvizsga részei
- A szakdolgozat megvédése
- Komplex szóbeli vizsga

II. 4. 5. Az oklevél eredménye
A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:
- A szakdolgozat érdemjegye
- A védés érdemjegye
- A szóbeli záróvizsga érdemjegye
Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

II. 4. 6. A szakképzettség alkalmazása a konkrét tevékenységrendszerben
A szakvizsgázott pedagógusok - a továbbképzés elvégzésével - kompetensek lesznek a gyermekintézmények (óvodák, iskolák, gyermekotthonok, lakásotthonok) irányítására, nevelő-oktató programok kidolgozására, fejlesztésére és kivitelezésére.
Képesek lesznek továbbá az adott intézmények minőségi munkájának szervezésére és fejlesztésére.
Pedagógusi motiváltságuk és rugalmasságuk megnő.
Képesek lesznek az intézmények (diák-nevelő) kapcsolatán és hangulatán javítani.
A gyermekintézmény és környezete (szülők, fenntartók, társintézmények) kommunikációját is tökéletesítik.


III. A szakképzettséget meghatározó ismeretkörök és kreditértékek


Kötelező ismeretkörök

Ismeretkörök 
Kredit 
Kötelező ismeretkörök 
55 
Közigazgatási és vezetési ismeretek: a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek 
A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmények működése és jogi szabályozása, szervezeti kultúra, az intézmény fejlesztése és vezetése, információáramlás és kommunikáció az intézményben, innováció lehetőségei 
10 
Az intézmény és környezete: fenntartói jogok és kötelességek, kistérségi együttműködés lehetőségei, a családdal való kapcsolattartás formái, az intézmény környezete 
A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mérésének mutatóit, a minőségbiztosítás módszerei, tanári - tanulói - szülői szerve-ződések, az intézményi légkör jellemzői 
Integráció és szegregáció kérdései: fenntartói megoldások az integrációra, az esélyegyenlőség, a hátrányos megkülönböztetés 
A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei, folyamattervezés és szervezés, együttműködés, szakmai önismeret, önreflexió, konfliktusok és kezelésük, a pedagógus mentál-higiénéje, új módszerek az oktatásban, az oktatás gyakorlása 
Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése és oktatása: pszichés fejlődési zavarok, a tanulók vizsgálata, a sajátságos nevelési igényű gyermekek köre, egészségnevelés, mentálhigiéne, hátrámnyos helyzetűek, az integrá-ció feltételei, nemzeti és etnikai kisebbségek, a felnőttoktatás 
 
 
 
Választható ismeretkörök 
55-55 
Hét választható ismeretkör közül választhatnak a jelentkezők: 
 
1. Közoktatási menedzser: közoktatás vezetése, gazdálkodás a humán erőforrással, stratégiai menedzsment, projektmenedzsment, minőségbiztosítás 
55 
2. Fejlesztő pedagógia: fejlesztő pedagógia, fejlődéspszichológia, személyiségzavarok pszichológiája, intézményfejlesztés, gyógyító művészetek, gondolkodásfejlesztés, mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai integráció, tanulási és viselkedészavarok, differenciáló pedagógia 
55 
3. Kompetencialapú nevelés-oktatás: fogalmai, kompetenciaterületei, megváltozott tanárkép, konstruktivizmus, az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciái, gyermekértelmezések, kompetencialapú pedagógiai programok, kooperatív tanulás 
55 
4. Befogadó (inkluziv) pedagógia (rehabilitáció): multikulturális ismeretek, roma kultúra és szocializáció, fogyatékos gyermekek és fiatalok integrációs pedagógiai módszerei, deviancia, játékpedagógia, tehetséggondozás, szociális jog, mentálhigiéne, gyermekvédelem 
55 
5. Tehetségfejlesztő: tehetség fajtái, diagnosztika, tehetségfejlesztő programok, gazdagító programok, alulteljesítés, tanulási zavarok, tanácsadás, egyéni fejlesztés, segítő kapcsolat, hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, tehetségmenedzsment 
55 
6. Bábpedagógia: gyógypedagógiai ismeretek, dráma és színháztörténet, bábjátéktörténet, mesék és mítoszok a bábművészetben, rendezési alapismeretek, dramaturgiai ismeretek, jelképek és szimbólumok a bábjátékban, bábkészítési technikák és színházi gyakorlatok 
55 
7. Koragyermekkori zenei nevelés: zeneelmélet, zeneterápia, hangszeres játék, néphagyományok, népi gyermekjátékok, zenei kreativitás, zeneóvodai gyakorlat 
55 
Összesen 
110 kredit 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit


Jelentkezési lap