Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szak


Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó modulos vizsgarend

vizsgarend.pdf

További letölthető anyagok:


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

A felsőfokú szakképzési szak megnevezése: CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ

A felsőfokú szakképzési szak szervezése

A felsőfokú szakképzési szak képzési formája: nappali/levelező tagozat

Képzés szintje: felsőfokú szakképzés

A felsőfokú szakképzési képzési területe: Neveléstudomány 

A  felvétel feltételei:  érettségi vizsga

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakképesítés azonosító száma:  55 761 01 0000 00 00

A képzés indításának időpontja: 2012. 09. 01. 

Képzés  időtartama: 4 félév

A képzés összes óraszáma: 1151óra + 540 óra szakmai gyakorlat

Kreditszám összesen: 120  

Elmélet aránya: 50 %

Gyakorlat aránya: 50 % 

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A képzés nyelve: magyar

Finanszírozás módja: állami és költségtérítéses - 110.000 Ft /fő/félév 

A felsőfokú szakképzési szak indításának tervezett időpontja: aktuális tanév

Szenátusi határozat száma:.

Létesítési engedély száma:.

Indítási engedély száma:.

Szakfelelős oktató: Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens

telefon: 99/518-950


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Szakképzési és Felnőttoktatási Központban tájékozódhatnak. 

Elérhetőségek

Telefon: 99/518-946


A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

A csecsemő és kisgyermek korosztály nevelésének és gondozásának megvalósítására alkalmas elméleti tudással rendelkező, és az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, önművelésre és önfejlődésre képes szakemberek képzése.

 


A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

modulok:

Az 55 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1868-06

Gyermekellátási alapfeladatok

1869-06

A napközbeni gyermekellátásba kerülés feladatai

1870-06

Gyermeknevelési és gondozási feladatok

1871-06

Egészségnevelési, az egészséges és beteg gyermekkel kapcsolatos alapápolási feladatok a gyermek ellátásában

1872-06

Csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentációs feladatok

Kreditbeszámítás:

A óvodapedagógus képzésbe beszámítható tanulmányi egységek


FSZ képzés tantárgyai 
Főiskolai képzés tantárgyai 
Félévek 
Kredit 
Etika 
Etika /K/ 
Neveléstörténete és elmélete 
Neveléstörténet I. /K/ 
Játékpedagógia 
A játék pedagógiai feltételei I. /K/ 
Gyógypedagógiai alapismeretek 
Gyógypedagógia /KV/ 
Pszichológiai alapismeretek 
Általános és személyiségpszich. /K/ 
Fejlődéspszichológia I. II. 
Fejlődéspszichológia I. II. /K/ 
1-2 
Játékpszichológia 
Játékpszichológia I. /K/ 
Nyelvművelés 
Nyelvtan nyelvművelés /K/ 
Beszédművelés 
Beszédművelés I. /K/ 
 
Beszédművelés II. /K/ 
Gyermekirodalom 
Gyermekirodalom /K/ 
Anatómia 
Anatómia élettan egészségtan /K/ 
Egészséges életmódra nevelés 
Egészségfejlesztés /KV/ 
Alapfokú zeneelmélet 
Alapfokú zeneelmélet /K/ 
Hangszerismeret -játék 
Hangszerismeret –játék /K/ 
Vizuális nevelés alapjai és módszertana I. 
Vizuális megism. nevelés /K/ 
Bábjáték alapjai és mszt. 
Bábpedagógia /K/ 
Informatika 
Informatika /KV/ 
Személyiség- és kommunikációfejlesztés 
Személyiség- és kommunikációfejlesztés 

összesen: 40

A csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzésbe beszámítható tanulmányi egységek


FSZ képzés tantárgyai 
BA képzés tantárgyai 
félév 
kredit 
Magyarország művelődéstörténete a 20. században. 
Magyarország művelődéstörténete II. 
Etika 
Etika  
A nevelés története és elmélete 
Neveléstörténet I. 
Pszichológiai alapismeretek 
Ált pszichológia 
Fejlődéspszichológia 
Fejlődéspszichológia. I. 
Anatómia 
Anatómia 
Személyiségpszichológia 
Személyiségpszichológia 
Beszédművelés  
Beszédművelés I. II. 
1-2 
Informatika 
Informatika 
Családpedagógia 
Családpedagógia 
Családszociológia 
Családszociológia 
Gyógypedagógiai alapismeretek 
Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek 
Játékpedagógia 
A játékpedagógia elmélete és gyakorlata I. 
Játékpszichológia 
Játékpszichológia 
Csecsemő és kisgyermekgondozás 
Csecsemő- és gyermekgondozás  
Ápolástan 
Csecsemő- és gyermekápolástan 
Egészséges életmódra nevelés 
Egészséges életmódra nevelés  
Élelmezéstan  
Táplálkozástudományi alapismeretek 
Alapfokú zeneelmélet 
Az ének-zenei nevelés alapjai és módszertana I. 
A vizuális nevelés alapjai és módszertana I. 
A vizuális nevelés alapjai és módszertana I. 

összesen: 40


Követelmények a tanulmányok során

Előírt aláírások és gyakorlati jegyek megszerzése, vizsgák (gyakorlati jegyért beszámolók, kollokviumok) letétele, az intézmény, gyakorlati helyek látogatása és szakmai gyakorlat teljesítése, a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsgán való megfelelés.

A gyakorlati jegyekért a félév végén legtöbbször a teljes félévi anyagból kell írás, és vagy szóbeli beszámolót tenni. A gyakorlati órákon való részvétel is kötelező. Kollokviumok a vizsgaidőszakban 

Megjegyzés: A (szakmai anyaggal bővített), államilag elismert, akkreditált, középfokú, C típusú nyelvvizsga megszerzése a szakirányú továbbképzés végén nem előírás.


Szakdolgozat

A szakdolgozat a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a szociális menedzsment területén a megfelelő tájékozottságot, ismeri a téma és a választott terület szakirodalmát, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.  

A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozati konzultációra a 3-4. félévben van lehetőség. A szakdolgozat leadásakor legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.


Záróvizsgára bocsátás feltételei

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • Modulzáró vizsga eredményes letétele
  • Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
  • A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
  • Szakdolgozat készítése

Elhelyezkedési lehetőségek: Bölcsődei gondozónő, Családinapközia nevelő-gondozó.


Mintatanterv


Jelentkezési lap