Szociálpedagógia

Szakfelelős:  Dr. Molnár Katalin egyetemi docens

A képzési cél:
olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezet egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplinális ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében.


A képzés szerkezete:
Képzési terület: társadalomtudományi
Képzési ág: szociális
Képzési idő: A modelltanterv alapján 6 aktív  félév
A megszerzendő kreditek száma: 180+30 kreditpont
A diploma megnevezése: szociálpedagógus
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező


A képzés tartalma:

Alapozó törzstárgyak:
A szociális professzió alapjai
Társadalomismerete alapjai
Pszichológia alapjai
Pedagógia alapjai
jog és jogi igazgatás alapjai
Egészségtudományi alapismeretek

Szakmai törzstárgyak:


szociális munka elmélete, gyakorlata 
Társadalomismeret
Társadalom és szociálpolitika
Pszichológia
Pedagógia-szociálpedagógia 
Jogi és igazgatási ismeretek
Egészségügyi imeretek

Szakmai gyakorlat:  


Elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
Összefüggő terepgyakorlat

A tananyag modulok szerinti kreditarányai:


Alapozó törzstárgyak 
30 kredit 
Szakmai törzstárgyak, szakmai gyakorlat 
76 kredit 
Szakmai gyakorlatok 
27 kredit 
Összefüggő terepgyakorlat 
30 kredit 
Differenciált szakmai ismeretek (választható sávok): 
 
kötelezően választható 
27 kredit 
Szabadon választható 
10 kredit 
Szakdolgozat 
10 kredit 
Összesen 
210 Kredit 

1. Az alapszak megnevezése: szociálpedagógia alapszak

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
szakképzettség: szociálpedagógus

3. Képzési terület: társadalomtudományi

4. Képzési ág: szociális

5. A képzési idő félévekben: 6 félév + összefüggő – többlet 30 kreditpont értékű- szakmai   gyakorlat

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180+30 kreditpont

6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 30 kreditpont
6.2 A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok:-
6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 10 kreditpont
6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 10 kreditpont
6.5 A  gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 60 kreditpont
6.6 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: 30      kreditpont


Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értéket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

A szociális képzési ág közös kompetenciái

Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom-és  szociálpolitikai,  szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;   
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;
- a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, veszélyeztető  tényezőket;

alkalmasak:
- a  társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok 
környezetéről  szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
- az informatikai eszközök használatára;
 -a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, áblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.   

Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek:
- az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelem területén;
- a  társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a
- társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és   értelmezésére;
- szociális problémák, kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére,          feldolgozására, elemzésére, kezelésére,
- társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére;
- a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségének átfogó elemzésére;
- az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének     fejlesztésére.

Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak:
- a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiumokban; gyermek és ifjúsági szabadidős és üdülési programokban; a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési-oktatási intézményekben; bűnmegelőzési és végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére;
- A különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidő-pedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére;
- A szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek technikák hatékony alkalmazására.
 
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikásiós készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

 

7.A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)

alapozó képzés: 30-40 kreditpont
szociális,  pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret;

szakmai törzsanyag: 110-145 kreditpont
a szociális munka elmélete, gyakorlata, munkanormái és módszerei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi ismeretek; differenciált szakmai ismeretek.

 

8. Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat részét képezik; a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos gyakorlatot jelent, amelyhez az alapfokozathoz összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően 30 kreditpont rendelhető.

 

9. Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C  nyelvvizsga szükséges.