Óvodapedagógus

Szakfelelős: Dr. Hartl Éva egyetemi docens

 

A képzési cél:

A szak célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok végrehajtása, amelynek eredményeként a korszerű és sokszínű óvodai nevelésre alkalmas óvodapedagógusok képzésével szilárd elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, egy-egy területen speciális ismeretekkel rendelkező, önművelésre, önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.

A képzés szerkezete:

Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési ág: óvodapedagógus tanító  
Képzési idő: A modelltanterv alapján 6 aktív  félév
A megszerzendő kreditek száma: 180
A diploma megnevezése: óvodapedagógus
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező, második alapképzés

A képzés tartalma:

Alapozó ismeretek: 

társadalomtudományi ismeretek,
pedagógia,
pszichológia,
informatika


Szakmai törzsanyag:

szakmai elméleti modul:

játék pedagógiája és módszertana,
anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana,
matematikai nevelés és módszertana,
környezeti nevelés és módszertana,
ének-zenei nevelés és módszertana,
vizuális nevelés és módszertana,
testnevelés és módszertana

speciális programok modul:

német nyelv az óvodában
angol nyelv az óvodában
baby sitter (német, angol)

választható programok:

gyermek- és gyógytestnevelés

nemzetiségi szakirány:

nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata,
nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv 

Szakmai gyakorlatok: 

elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok

külső szakmai gyakorlat  


A tananyag modulok szerinti kreditarányai:


Alapozó ismeretek 
38 kredit 
Szakmai elméleti modul 
60 kredit 
Kötelezően választható tárgyak 
34 kredit 
Specializáció 
34 kredit 
Választható program 
12 kredit 
Nemzetiségi szakirány 
46 kredit 
Gyakorlati képzés 
28 kredit 
Szakmai gyakorlat 
16 kredit 
Összefüggő gyakorlat 
12 kredit 
Szabadon választható 
9 kredit 
Szakdolgozat 
10 kredit 
Összesen: 
180 kredit 

1. Az alapszak megnevezése: óvodapedagógus
2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
szakképzettség: óvodapedagógus
nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a
nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák,
szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési
irányultságot]
3. Képzési terület: pedagógusképzés
4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kreditpont
6.1 Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához
rendelhető minimális kreditpont:
10 kreditpont


6.2 A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpont legalább: 32 kreditpont, legfeljebb 54 kreditpont
6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpont: 11 kreditpont
6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 10 kreditpont
6.5 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 30 kreditpont nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati ismeretei legalább 6 kreditpont
6.6 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpont: 12 kreditpont


7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg
megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás
gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére.
Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
a hallgatók ismerik:
- a kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar
jellemzőit,
- a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságait,
- Magyarország legújabbkori történetének és társadalmának kérdésköreit,
- az információs és kommunikációs technika használatához szükséges
eljárásokat, tudnivalókat.
Az alapfokozatot birtokában - a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve
- az óvodapedagógusok
a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy
- ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai
nevelés összefüggéseit;
- ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;
- ismerik az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;
- ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály
differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok
tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való
együttnevelés lehetőségeit;
- az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges
szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
- elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani
ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a
vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése
területén;
- ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
- tájékoztatták az egészségre nevelés és a mentális egészség
védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben;
- ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit,
módszereit.
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges
feltételek biztosítására,
- óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
- kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik
felmérésére;
- problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek
megoldására;
- pedagógiai döntésekre;
- előítéletmentesen az inter- és multikulturális nevelésre;
- a családokkal való együttműködésre;
- a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;
- a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;
- önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák
elsajátítására.
- idegen nyelven alapszinten kommunikálni.
c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
- önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés,
önmenedzselés képességével; sikerorientált beállítódással;
minőségtudattal;
- gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel,
játszóképességgel,
- fejlett kommunikációs képességgel,
- társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és
feladatvállalással,
- az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos
értékválasztási képességgel;
- a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
- környezettudatos magatartással.
A nemzetiségi óvodapedagógusok a fentieken túl
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy
- magas szintű nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;
- ismerik a nemzetiség történelmét és kultúráját;
- nemzetiségi óvodapedagógusként jellemzi őket a korszerű általános
műveltség, a társadalmi érzékenység, a közösségi felelősségérzet és
feladatvállalás;
- ismerik az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható
nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat,
- korszerű ismeretekkel rendelkeznek a korai kétnyelvűség szakterületén.
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek
birtokában az óvodás- korú gyermekeket valamennyi nevelési területen
magyar nyelven nevelni, valamint a nemzetiségi anyanyelvi nevelés
feladatait ellátni;
- korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére (néprajz,
történelem, zene, tánc stb.) alkalmazni tudják e tartalmak óvodás korban
történő elsajátíttatásának módszertani lehetőségeit.
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
- a nemzetiségi identitás elmélyítéséhez szükséges gyakorlati
készségekkel, jártasságokkal;
- a permanens művelődés igényével és képességével;
- az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értékek, az erkölcsi
normák tiszteletével.
8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó
ismeretkörök)

alapozó ismeretek: 32-45 kreditpont
társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika
szakmai törzsanyag: 125-170 kreditpont
a) szakmai elméleti modul: játék pedagógiája és módszertana, anyanyelvi,
irodalmi nevelés és módszertana, matematikai nevelés és módszertana,
környezeti nevelés és módszertana, ének-zenei nevelés és módszertana,
vizuális nevelés és módszertana, testnevelés és módszertana - 54-72
kreditpont, továbbá differenciált szakmai ismeretek felsőoktatási intézmény
egyedi jellegét adó ismeretkörökből (pl.: idegennyelv) -12 kreditpont;
b) speciális programok modul: 30-40 kreditpont
ba) választható programok (pl.: családpedagógia, inkluzív-integrált nevelés,
környezeti nevelés, multi- és interkulturális nevelés, gyermek- és
gyógytestnevelés, gyógypedagógia) - 15-18 kreditpont,
bb) nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettség esetén továbbá: nemzetiségi
ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv - 30-40
kreditpont.
c) szakmai gyakorlati modul: 30-57 kreditpont.
9. Szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzés az eredményes óvodapedagógusi tevékenységhez
szükséges készségek, képességek kialakítását segíti; olyan szervezeti és
tevékenységformákat biztosít, amelyek a tartalmilag és módszertanilag
komplex, fokozatosan bővülő önállóságú, egymásra épülő óvodai
feladatrendszer megvalósítására tesznek alkalmassá. A gyakorlati képzés
fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai
gyakorlatai, önismereti, kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő tréningek,
a speciális programok gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani
stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is.
A külső szakmai gyakorlat időkerete 6 hét. Az összes szakmai gyakorlaton
belüli kreditértéke 12 kreditpont.
10. Nyelvi követelmények
Egy idegen nyelvből középfokú "C" típusú államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, mely feltétele az oklevél kiadásának. A nemzetiségi szakirányon az idegen nyelv - kritérium feltétel jellegén túl - kreditértékű szakismeret is.