Óvodapedagógus - nemzetiségi szakirány

Szakirányfelelős: Babai Zsófia adjunktus

 

A képzési cél:


olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére.
A szakirány célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok végrehajtása, amelynek eredményeképpen korszerű és sokszínű nemzetiségi óvodai nevelőmunkára alkalmas óvodapedagógusokat képez. Cél az is, hogy minél szilárdabb elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, egy-egy területen speciális ismeretekkel rendelkező, önművelésre és önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.

 

A diploma megnevezése, végzettségi szint, szakképzettség:
- A diploma megnevezése: Német nemzetiségi óvodapedagógus
- A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
- Nemzetiségi nyelvi kimeneti szint: Német felsőfok C

 

A képzés tartalma:

 

Speciális szakmai (nemzetiségi) tárgyak:
egyes nemzetiségi és speciális szakterületekhez kapcsolódó kötelező, kötelezően választható szaktárgyak: Német (nemzetiségi) irodalom,  Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, Nemzetiségi ismeretek, Német nyelvtan, Német nyelvművelés, Német stílusgyakorlat, Német gyermekirodalom, Országismeret, Nemzetiségi közművelődés, - Szabadon választható tárgyak: Német daltanulás gitároktatással, Nemzetiségi táncok, stb.)

Gyakorlatok: óvodai gyakorlat, - területi -, szakmai, nyári gyakorlat. (részben külföldön)
Szakdolgozat: Német nyelven, vagy magyarul, de külön német nyelvű évfolyamdolgozattal
Idegen nyelv: Második idegen nyelv (angol) felvételére szabadon választható lehetőség a II. félévtől, alapfokot megközelítő szintről, előzetes felmérő alapján.

 

Szigorlatok:

Német nemzetiségi szigorlat kötelező.

Szigorlatban érintett kötelező  tantárgycsoportok:

Német és nemzetiségi irodalom, Kétnyelvűség, Nemzetiségi ismeretek, nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata. (14 kreditpont)

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

a) A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, kreditrendszerű képzésben, továbbá az előírt kreditpontok megszerzése és ezek alapján a végbizonyítvány megléte.
b) szaktanár által elfogadott szakdolgozat határidőre való benyújtása a helyi TVSZ
 alapján, a szakdolgozat sikeres elfogadtatása
c) eredményes gyakorlati zárófoglalkozás teljesítése

 

A záróvizsga:

 

a szakdolgozat megvédéséből és azzal egyidejűleg, vagy elkülönítve,
a képesítési követelményekben és a tantervben előírt írásbeli illetőleg szóbeli vizsgából áll.

 

- a hallgató szóban megvédi szakdolgozatát  (német nyelven)
- a záróvizsga-bizottság előtt komplex szakmai szóbeli vizsgát tesz (magyar és német nyelven)

 

A záróvizsga elégtelen, ha a diplomamunka védésére és a szóbeli vizsgára kapott érdemjegyek közül bármelyik elégtelen.

 

A záróvizsga eredménye négy érdemjegy átlaga:

 

- a szakdolgozat és szóbeli megvédése, (német nyelven)
- a nemzetiségi óvodai zárófoglalkozás érdemjegye
- a záróvizsga szóbeli tétel(ek) kifejtése (magyar és német) nyelven