Sopronról

Sopron Magyarország nyugati határán fekszik, az Alpok lábánál, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re. Az ország legősibb városa, hidat alkot az ország nyugati szomszédai közt, s mint a város címere is jelzi, nyitott kapukkal várja hazai és külföldi vendégeit.

 

Ebben a patinás városban jóformán minden megtalálható, ami vonzerőt jelenthet. A városközpont valóságos műemléki együttes, "tető nélküli múzeum". A történelmi levegőt árasztó belváros hangulatos utcái,  gótikus, barokk, és reneszánsz építészeti ritkaságai, történeti emlékei lépten-nyomon megállítják és gyönyörködésre késztetik az utcákon sétálókat.

 

1921-ben a Trianoni békediktátum Sopront és környékét Ausztriának ítélte. A lakosság hazafias magatartása és a felkelő szabad csapatok hősies küzdelmének eredménye volt a Velencei-egyezmény, ennek értelmében népszavazásnak kellett a város és a vele szomszédos nyolc község sorsáról dönteni.

 

Az 1921. december 14-én megtartott népszavazáson a lakosság 72,7 %-a Magyarország mellett döntött, s így 1922. január 1-jén Sopront ünnepélyesen átadták Magyarországnak. Hűségéért kapta a város a "Civitas Fidelissima" nevet.

 

Sopron városban Sopronyi-Thurner Mihály polgármestersége alatt öt textilüzem, két szálloda, tizenkét oktatási épület és két templom épült, a város boldogulásának útját a gyáripar, az idegenforgalom és művelődés fejlesztésében találták meg. A thurner-i várospolitikában központi helyet foglalt el az iskolaváros gondolata. A polgármester személyes érdeme volt, hogy Sopron falai között talált otthonra az 1919-ben elüldözött Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia. Ez a később egyetemi rangra emelt intézmény - az Erzsébet Tudományegyetem soproni Hittudományi Karával közösen "emelte egyetemi várossá Sopront, lerakva azt a tudományos és erkölcsi alapot, amelyre a mai Nyugat-Magyarországi Egyetem épül.

 

A 2000. január 1-től integrálódott Nyugat-Magyarországi Egyetem 7 kara közül 4, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, az Erdőmérnöki Kar, a Faipari Kar és a Közgazdaságtudományi Kar Sopronban, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Győrben, a Geoinformatikai Főiskolai Kar Székesfehérváron, a Mezőgazdaságtudományi Kar pedig Mosonmagyaróváron működik.

 

A Karon 4 intézetben 43 főállású és 10 óraadó oktatóval BA szintű óvodapedagógus, német nemzetiségi szakirányú óvodapedagógus és szociálpedagógus alapképzés folyik nappali, levelező és esti tagozaton. A soproni központton kívül Pápán és Budapesten működik kihelyezett tagozat. Az alapképzéseken kívül karunk akkreditált pedagógus továbbképzési programokat és pedagógus szakvizsgára előkészítő programokat kínál.

 

Hallgatóink többször szerepeltek sikeres pályamunkákkal az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

 

Oktatóink közül többen vesznek részt a tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges felkészítő képzéseken, tudományos konferenciákon előadásokat tartanak. A közművelődés területén művésztanáraink rangos eredményeinek köszönhetően megbecsült helyet sikerült kivívnunk a város kulturális közéletében.

 

1983 óta nyaranta megrendezésre került a Bezerédj Amália zenei tábor, 10 éve pedig minden év augusztusában kerül sor a határon túli magyar óvónők továbbképzésére.

 

Évente megrendezésre kerül a Szép Magyar Beszéd Verseny, a Népdaléneklési Verseny, a Mesemondó Verseny, a Benedek Elek-nap és a Magyar Tudomány Napja Konferencia.

 

Intézményünk három különálló épületben működik. A Ferenczy János utca 5. szám alatti főépület,  amelyben a tanszékek, előadók- és szemináriumi termek, tornaszoba, kondicionáló szoba , könyvtár, irodák találhatók - a múlt század elején épült. A főépület első emeletén működő könyvtár a karon folyó oktató, kutató és kulturális munkát segítő szervezeti egység. Szakjellegének megfelelően elsősorban a pedagógiai, pszichológiai, társadalomtudományok, irodalomtudományok, néprajz és ezek határterületeinek irodalmát gyűjti. A tudományterület szakirodalmát a mindenkori képzési struktúra határozza meg. Számos szépirodalmi és gyermekirodalmi művet vásárol és kölcsönöz hallgatóinknak és a város művelődő, olvasó közönségének. A könyvállomány nagysága 55.000 kötet és több mint 100 CD használható. A könyvtárban található az intézményünk által előfizetett 160 féle magyar- és idegennyelvű folyóirat is.

 

A kar a saját fenntartású Bezerédj Amália Kollégiumban, és az Egyetem többi karaival közös fenntartásban lévő kollégiumaiban biztosít férőhelyeket a hallgatók számára. . A Bezerédj Amália Kollégium a főiskola főépületével egybe építve 116 hallgató elhelyezésére alkalmas. A kollégiumban lift és mozgáskorlátozott hallgatók számára kialakított speciális lakószoba is rendelkezésre áll. A Nyugat-magyarországi Egyetem Baross úti épületében 38 hallgató éli a kollégisták mindennapi életét. A kollégium hagyományos rendezvényeit - a békatábort, a gólyaavatást, gólyabált, a Mikulás-estet, adventi estet, húsvéti estet, a ballagást és a Ballagási Bált - a Hallgatói Önkormányzat és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat szervezi a kollégiumvezető irányításával.

 

A 4500 négyzetméter területű parkban szabadtéri sportlétesítmények: kézilabda-, kosárlabda- és röplabda pályák, valamint 200 méteres futópálya van.

 

Külön álló épületben, de a kar parkjában található az I. sz. Gyakorló Óvoda  az óvodás korú gyermekek részére elkerített játszóparkkal.

 

A II. sz. Gyakorló Óvoda nem messze a főiskolától, a Zsilip utca 1. szám alatt működik.

 

Az óvodapedagógus képzés fő irányvonala, hogy olyan értelmiségi szakembereket képezzen, akik megalapozott általános és szakmai műveltséggel rendelkeznek. Képesek az óvodáskorú gyermekek fejlesztésére, a családdal és a társadalmi környezettel együtt az egyetemes és nemzeti értékeket közvetíteni. Olyan pedagógusok képzése, akik gazdag érzelmi beállítódással a nevelésben az ön- és emberismeretet, gyermekközpontúságot tartják szem előtt.

 

Óvodapedagógus szakos hallgatóink az egyetem két gyakorló óvodájában szereznek gyakorlati tapasztalatokat a két óvoda 22 gyakorlatvezető óvodapedagógusának útmutatása alapján.

 

A német nemzetiségi szakirányú óvodapedagógus hallgatók a II. sz. Gyakorló Óvoda két nemzetiségi csoportjában sajátítják el a gyakorlati nevelő-oktató munkát, a területi és a nyári óvodai gyakorlatot általában Ausztriában teljesítik.

 

A szociálpedagógus szak olyan szakembereket képez, akik érzékenyek a szociális munka iránt, szociális kompetenciájuk magas, ismerni és kezelni képesek a gyermek és ifjú korosztály kapcsolati és szociális problémáit, minősítés, meg- és elítélés nélkül. Akik fejlődési, tanulási és kapcsolati problémákat egységben képesek látni. A problémák kezelésére információkkal, színterekkel rendelkeznek és ezek egységét az érintett személyekkel, gyermekekkel és családjukkal, valamint nevelőkkel és egyéb szakemberekkel együttműködve képesek koordinálni úgy, hogy a környezet erőforrásai mozgósuljanak a gyermek, a fiatal "én" funkcióinak helyreállításában. Segíteni tudja az optimális életvezetést a gyermek és családja vonatkozásában, ha kell, szakemberek együttes munkájának szervezésével is.

 

Különös hangsúlyt fektetnek a problémás élethelyzetek megelőzésére, de alkalmazzák a javítást szolgáló - állami, szociális, oktatási, egészségügyi -intézményi és társadalmi - szociálpolitikai, jogi érdekérvényesítő, gyermekjóléti, gyermekvédelmi -szolgáltatásokat, erőforrásokat is. 

 

Szociálpedagógiát tanuló hallgatóink együttműködési megállapodások alapján óvodákban, iskolákban, kollégiumokban, gyermekotthonokban, egyéb szociális intézményekben, szociális hivatalokban, gyámhivatalokban, kórházakban, speciális nevelő-oktató intézményekben, börtönökben töltik gyakorlati idejüket tereptanárok vezetésével.

 

Karunk rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek szükségesek az igényes oktatáshoz, tanuláshoz. Városunk földrajzi elhelyezkedése, idegenforgalmi látványosságú építészete, tudományos és művészeti élete, szociális hálózata mind-mind arra ösztönöz, hogy az általunk oktatott szakok alapos megismerése mellett igazi értelmiségi polgárrá váljanak hallgatóink.