Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A képzésért felelős kar:
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron
9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
A szakirányú továbbképzési szak szervezése:
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája:
levelező tagozat
A képzés szintje:
pedagógus szakvizsga, szakirányú továbbképzés
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott hagyományőrző mesepedagógus
A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Pedagógusképzés

  • A felvételhez szükséges feltételek:
  • felsőfokú óvodapedagógus végzettség
  • alapképzési/főiskolai szakok: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító-konduktor, gyógypedagógia
  • főiskolai vagy egyetemi, illetve MA szintű tanári szakképzettség


Képzési idő: a félévek száma 4, 360 óra
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:
2014/15. tanév I. félév vagy II. félév

Szenátusi határozat száma:
23/2014.(II.26).
Finanszírozás módja: költségtérítéses – 110.000 Ft /fő/félév
Létesítési engedély száma: FF/618-7/2014.
A szakirányú továbbképzésért felelős oktató:
Dr. Závoti Józsefné PhD egyetemi docens
Elérhetősége: zavoti.jozsefne@bpk.nyme.hu
Telefon: 99-518925, 30-8543888
Fax: 06-99-518-980

A képzés célja
-    A hallgató addigi tapasztalatait kibővítve  ismerje a köznevelési intézmények működésének rendjét, minőségbiztosítását, a társadalmi és magyar kultúra értékrendjében el tudja szervezni a pedagógiai folyamatokat. A köznevelés új kihívásaihoz tudjon alkalmazkodni, a kiemelt figyelmet igénylő gyermek és tanuló a pedagógiai tevékenységében helyet kapjon sajátos módszerek alkalmazásával, mindezzel az egészséges fizikumú és személyiségű fiatalokat neveljen.
-    Olyan átfogó ismeretek nyújtása, melyek a társadalmi változások kihívására a népi kultúra, a hagyományok és a népmese ötvözetével a gyermek és fiatal korosztály számára a természeti és humán környezet jelenségeiről értelmezést, eligazítást ad. Segíti a személyiség kibontakozását, az identitás erősödését, a közösségbe ágyazódást.
-    Olyan kompetenciák kialakítása, melyekkel a nevelő-oktató munkában a magyar népi kultúra értékeit átörökítik, a gyermekekkel, tanulókkal a népmeséket megismertetik, feldolgozzák, a drámapedagógia eszközeivel a harmonikus pszichés állapot kialakítását és megtartását segítik elő. A viselkedési elváltozásokat, a kommunikációs zavarokat a mesék feldolgozásával megelőzik, és/vagy korrigálják.  
-    A képzésben résztvevők készséget szereznek a népi alkotások, kismesterségek elsajátításában, ezek átadásában. A tehetséges, az átlagos és az alulteljesítő gyermekek, tanulók kreativitását, személyiségük harmonikusabb fejlődését a szerves műveltség rendező hatásmechanizmusával érhetik el.   
-    A hátrányos helyzetből adódó beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlesztésének feladataiban képes más pedagógussal való együttműködésre; a differenciálás alkalmazásával képes a gyermekek vagy tanulók oktatásában és nevelésében a néphagyományokból származó nevelési hatásokat kamatoztatni.
-    A természetes műveltség világképét közvetíti, a gyermek- és ifjúságneveléshez szándékozik mintákat adni. A rítusjátékokkal, népi játékokkal felkészíti és bevezeti a felnőttek rejtelmes világába és tágabb közösségébe őket.
-    A képzés szellemiségét a természetes, valamint a magyar ősi műveltség határozza meg. Az a világkép, amelynek velünk születő alapformái, a társadalmi és gazdasági változások mellett sem (vagy alig) módosulnak; amelyeket a természettel közvetlen kapcsolatban lévő, annak törvényeit tiszteletben tartó ember mindenütt és mindig időszerűen alkalmazott, "használt"; hagyományőrző vidéken használ ma is: az általánosat, a mindenkire kötelező érvényűt egyedien, személyre, nemzetségre, nemzetre, s korra jellemző módon.
-    „Nem kezdetet lát a születésben, nem véget a halálban, hanem csak személyi változást mind a kettőben. S nemcsak embernek emberhez való kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetséget is, melyet a természettel és Istennel mindnyájunknak meg kell kötnünk. Valóban olyan életforma ez, melyben a közösség az első és legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak cserélik egymást.” (Tamási Áron).

A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Kötelező ismeretek (Képzési idő 47%-a)  55 Kr

Elméleti alapok (43%)
Az elméleti ismeretekben érintjük a közoktatás és köznevelés szabályozásának, működtetésének, minőségbiztosításának elméleteit. A hallgatók megismerik a művelődéstörténet, nemzeti identitás átszövésével a közoktatási intézmények innovatív, fejlesztési lehetőségeit. Kiemelt figyelmet fordítanak az ismeretek elsajátítása alapján a tehetséges, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű gyermek és tanuló nevelésére.
Vezetői ismereteikkel megfelelő intézményi légkör kialakításával a pedagógiai folyamatokat sikeresen szervezik. Az egészséges életmód elméleteit és módszereit sajátítják el.

Gyakorlati ismeretek 55 kredit (57%)
Napjainkban a tudástartalom elsajátíttatása mellett nagy hangsúlyt kap a köznevelésben az erkölcsi fejlődés biztosítása, és az etika a köznevelés aspektusából. A pedagógiai szemléletváltozás követi a társadalmi esélyegyenlőség és inkluzívitás gyakorlatát, valamint a pedagógus életpálya modellt támogató mentor attitűd és praktikum megjelenése is kiemelt téma.

Szakmai ismeretek – Módszer specifikus ismeretek (Képzési idő 53 %-a) 55 Kr
Általános elméleti alapok (30 %)
A szakmai ismeretek blokkban megismertetjük a hallgatót a magyar néprajzi értékek, népköltészet mesevilágának megjelenését múltunkban és napjainkban. A pedagógiai módszerekbe ötvözve a néphagyományok, jeles napok, népi játékok jelennek meg. A magyar népköltészetének kincseiben megismertetjük a népmesék típusati, az emberélet szakaszainak a néphagyományok és szakrális  megközelítéséből. Az esztendőkörös változásokat, ünnepeket, hagyományokat a mai pedagógiai humán és tárgyi környezetbe építjük.

Speciális ismeretek (70 %)
A gyakorlati ismeretek keretében az archaikus (mesealapú) magyar nyelv, a néptánc, a nyelvi-zenei hagyományok, a népi játékok, a kismesterségek és a mese, a lovas élmények biztosítják a célcsoportok és személyek számára a hatékonyan alkalmazást.

Az általános elméleti alapok és a speciális ismeretek valamint a gyakorlat arányosan oszlik meg a képzésben, melynek tartalmát a képzés tantárgyi felosztásában érvényesül.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere
A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése aláírás, gyakorlati jegyek megszerzéséből és vizsgák - kollokviumok - teljesítéséből tevődik össze.
A kötelező kollokviumok száma: 12
    Gyakorlati jegyek száma: 20
    Aláírással záruló tantárgyak: 2
A III. félév végén szigorlat van, melynek tantárgyai: Meseértelmezések a szerves műveltségben, Emberélet hét kapuja, Tanulási-, magatartási- viselkedési zavar jelenségköre tantárgyakból tevődik össze.

Szakdolgozat
A képzés szakdolgozat készítésével, védésével és a záróvizsga letételével zárul.
A szakdolgozat kreditértéke: 10 Kr
A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről: igazodik a törvényi előírásokhoz.

Záróvizsgára bocsátás feltételei
•    A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
•    A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

A záróvizsga részei
•    A szakdolgozat megvédése
•    Komplex szóbeli vizsga

Az oklevél eredménye
A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:
•    a szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,
•    a szóbeli záróvizsga érdemjegye.
Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

A képzésben megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

a)    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

Kötelező ismeretkörökben:
-    A köznevelési intézmények működésében, szabályrendszerében,  irányításában eligazodás
-    Köznevelési intézmény irányítása, megfelelő légkör kialakításával az intézményi innováció, fejlesztés vezetéselméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával
-    Nyitott, inkluzív szemlélet, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók esélyének és fejlődésének biztosítása
-    A közösségi mentálhigiéne biztosítása
-    A pedagógus életpálya nyomon követése, segítése
-    A jövő generációjának erkölcsi, tudásbeli és fizikai kondíciójának megalapozása a nemzeti identitás erősítésével

Speciális ismeretkörben:
-    A képzésben részt vevő hallgató olyan, a magyar néphagyományt és népi kultúrát  magában foglaló  ismereteket és pedagógiai műveltséget  szerez, amely képessé teszi az esztendőkörös változások, ünnepek köré gyűjtött értékeket megfelelő módon átadni a gyermekek, tanulók mindennapi nevelési és oktatási folyamataiban. A mai modern  humán és tárgyi környezetbe visszahívni a természet körforgását követő kultúra rendező, életet szervező ismereteit, szokásrendjét.
-    Képessé válik a mese és népművészet elemeinek beépítésével kisebb közösségek  tágabb társadalmi környezetbe integrálására, az emberi kapcsolatok értékelésére és pozitív irányú alakítására.
-    Nevelési módszerében az ősök iránti tiszteletadásra építve, az egymás iránti odafigyelést alapozza meg, melyeket a magyar népi hagyományok, illetve a mesék és mondák adta szabályok alapján épít fel.
-    Jártasságot szerez az archaikus (mesealapú) magyar nyelvben, a néptáncokban, a nyelvi-zenei hagyományok összefüggésében, a népi játékokban keresztül, a metakommunikáció lehetőségeit kihasználva.

b)    A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
-    A szakvizsgázott pedagógus a köznevelésre vonatkozó szabályok értelmében a közoktatási intézmények vezetésére, pedagógiai programok kidolgozására, és alkalmazására, az adott intézmény működési feltételeinek fejlesztésére lesz képes.
-    Ismereteit a felsőoktatásban a pedagógusképzéshez kapcsolódó gyakorlatvezetői tevékenységben érvényesítheti.
-    Olyan intézményekben, szervezeteknél alkalmazhatja az elsajátított mesepedagógiai ismereteket, ahol cél a gyermek és fiatal komplex, sokirányú fejlődése.
-    A gyermek állapotából adódó másodlagos következmények, illetve devianciák megelőzése.
-    Köznevelési intézmény működése, irányítása, minőségbiztosítása
-    Inkluzivitás a pedagógiában
-    Mentálhigiénes ismeretek és gyakorlat
-    A pedagógus életpálya mentorálása
-    A magyar hagyományőrzés megmutatkozása néprajzi értékeink múltjában és jelenében.
-    A történettudomány keretén belül a magyar nemzet történelmi folyamatában a nemzeti identitás megnyilvánulásai.
-    A népművészet értékeinek átadása a mesepedagógia módszereivel.
-    Az európai keresztény kultúra és a magyar népművészet kölcsönhatása.
-    A népmese és a pedagógia módszereinek együttes hatása.
-    A mesepedagógia és személyiségfejlődés.
-    A játéktevékenység beépítése a népi kultúrából táplálkozva a pedagógiai folyamatokba.


Jelentkezési lap