Kapcsolattartó: a továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak. Elérhetőségek: pki[at]bpk.nyme.hu
Tel: 99-518-946

A továbbképzés célja

Az integratív pedagógiai-pszichológiai szemléleten nyugvó program célja, azon pedagógiai kompetenciák fejlesztése, melyek a szülőkkel való konzultációs munka hatékonyságát növelik a gyermekek lelki egészségének védelmében, ill. képességeinek kiteljesítése érdekében.

A program távlati célja, hogy járuljon hozzá a családi nevelés hatékonyabbá tételéhez, a család, mint kiscsoport kohéziójának erősítéséhez, a szülői szerepek fejlesztéséhez.

A program közvetlen célja, olyan szakemberek képzése, akik a szülőkkel való konzultációjuk során alkalmasak a korszerű nevelési ismeretek átadására és az interakciókat képesek elemzően, értően szemlélni és saját reakcióikat szakértően értelmezik, irányítják.

A továbbképzés célcsoportja

Alapképzési ill. főiskolai szintű szakokat végzett szakemberek: csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, általános iskolai tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, VAGY egyetemi illetve mesterképzési szintű pedagógiai vagy tanári szakokat végzett szakemberek.

A továbbképzés összes óraszáma: 30 ÓRA

A képzés finanszírozása: költségtérítéses: 30.000 Ft/fő

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények

A képzésben résztvevő hallgató ismerje, definiálja, és tudja értelmezni a csoport-, család működésének lélektani törvényszerűségeit, pszichológiai fogalomrendszerét. Legyen tájékozott a csoportlélektani- és családkutatás, családterápia szakirodalmában, összehasonlító következtetések szakszerű levonására legyen képes. Ismerje és tudja alkalmazni a család-, szülői személyiség megismerését, és fejlesztését célzó integratív pedagógiai-pszichológiai módszereket és a prevenció, feltárás, tanácsadás, problémamegoldás, krízisintervenció és a konzultációs eszközei. Legyen képes megszerzett ismeretei mellett érvelni. Legyen nyitott a család-lélektant, család-pedagógiát érintő aktuális kérdések iránt.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása

Esettanulmány írása, vizsgabizottság előtti megvédése: A család/csoportlélektani, integratív pedagógiai-pszichológiai, konzultáció-technikai ismeretek alkalmazásának igazolása.
Értékelési szempontok: az eset exponálása; a problémák-, összefüggések kiemelése, a konzultáció folyamatának szakszerűsége. A dolgozat és védés szerkezete, szaknyelv használata, stílus. A szakirodalom feldolgozásának szintje; Formai követelmények teljesítése. 

Jelentkezési határidő: aktuális év augusztus 20.

A továbbképzésért felelős oktató: Szélesné Dr. Ferencz Edit