Korai-kisgyermekkori kétnyelvűség

Levelező tagozat, 4 félév
(Elágazások: angol, német, német nemzetiségi)
Finanszírozás módja: költségtérítéses 120 000 Ft/fő/félév

Előírt, előzetes szakmai gyakorlat: -----
Bemenet: Óvodapedagógus, tanító BA ill. főiskolai diploma
A képzésben részt vehetnek olyan óvodapedagógus vagy tanítói diplomával rendelkezők is, akik magánúton, v. vállalkozás keretében kívánnak a korosztállyal foglalkozni.
Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelmény: Megfelelő szintű számítógép kezelés és billentyűzet használat
Angol – német nyelvi bemenet: Nyelvi alkalmassági vizsga angol vagy német nyelvből (alap-középfok közötti szint).  Legalább Középfok C típusú államilag akkreditált nyelvvizsgával rendelkező jelentkezőknek, angol v. német nyelvből nem kell Nyelvi Alkalmassági Vizsgát tenni.
Kimenet: oklevél – mely azonban nem jelent külön alapképzési (BA) végzettséget, óvodában csak óvodapedagógusi diplomával lehet munkát vállalni. Tanító, (konduktor, gyógypedagógus, logopédus, szociálpedagógus) diplomával, magánúton, vagy nyelvtanfolyam szintjén lehet a korosztállyal foglalkozni.
Nyelvi kimenet: Komplex, legalább középfokú szintű szigorlat angol vagy német (nemzetiségi) nyelvből. Megjegyzés: A (szakmai anyaggal bővített), államilag elismert, akkreditált, középfokú, C típusú nyelvvizsga megszerzése a szakirányú továbbképzés végén nem előírás.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Korai-kisgyermekkori kétnyelvűséggel foglalkozó szakvizsgázott pedagógus

A képzés célja:
A szakirányú továbbképzésre felkészítő pedagógus szakvizsga olyan korszerű vezetési és komplex ismeretekkel rendelkező, magyar és angol – v. német (nemzetiségi) nyelven szaknyelvből legalább középfokon kommunikálni képes szakemberek képzése a cél, akik – a kompetencia alapú képzés területén az kora kisgyermekkori korosztály életkori sajátosságaival tisztában vannak. A képzés nyújtson a főiskolai vagy alapképzésben (BA)  megszerzett ismereteken túl további ismereteket.  
A képzés során elsajátítandó kompetenciaelemek:
legyen képes
A képzés végén rendelkezzenek (közoktatási) vezetői tevékenységhez, az óvodát megelőző életkori, óvodai és az esetleges magánúton történő önálló munkavégzéshez is nélkülözhetetlen szak(nyelvi és módszertani ismeretekkel. Korai-kisgyermekkori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése
A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:
Angol v. német nyelvi előképzettségük segítségével képesek játékos formában a nyelvelsajátítási feladatok ellátására. Megfelelő kiejtés és jó nyelvérzék. Tolerancia, empátia a másság iránt
Kétnyelvűség és a korai-kisgyermekkori módszertan gyakorlati alkalmazása, stb.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A továbbképzésben részt vett pedagógus legyen képes:
A kompetencia-alapú kétnyelvű nevelési folyamatot megfelelően alkalmazni. Legalább középfokon idegen nyelvi szinten szülő-gyermek kapcsolatokban kommunikálni. Zökkenőmentesen beilleszteni az idegen nyelvet az óvodáskort megelőző, óvodáskori, óvodai napirendbe, foglalkozásokba. A hátrányos helyzetű gyermekekkel az esélyegyenlőség keretében foglalkozni. Értelmezni, felhasználni a nyelvelsajátítási folyamatban a külföldi szakirodalmat

Főbb tanulmányi területek:
Családszociológia, közoktatási és igazgatási területek, Család és gyermekvédelmi jog, intézményvezetés, Fejlődéspszichológia, Konfliktuskezelés, Gyermek és ifjúságvédelem, Fejlesztőpedagógia, Minőségbiztosítás.
Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, Angol, német (nemzetiségi) nyelvű óvodai kommunikáció óvodás korosztállyal és szülőkkel, Interkulturális ismeretek, gyermekirodalom, Óvodai foglalkozások módszertana, szakmai és óvodai gyakorlat, intézménylátogatás, informatika az óvodapedagógiában, Angol nyelvtan, stílusgyakorlat, nyelvművelés, Ország-ismeret, projektmenedzsment, EU-ismeretek, Játékpedagógia, óvodapedagógia az EU-ban, Informatika az óvodában, Számítógéppel támogatott önképzés, Szabadidő és család, munkaerőpiaci ismeretek stb.

1. Kinek és miért javasoljuk ezt a képzési formát?
Elsősorban azoknak javasoljuk, akik elkötelezettek a korai-kisgyermekkori kétnyelvűség, az óvodai nevelés iránt, megfelelő vezetői képességekkel rendelkeznek, a közoktatásban szeretnének vezető szerepet vállalni, jól ismerik a korosztályt, ill. megfelelő szintű angol vagy német (nemzetiségi) nyelvi ismeretekkel rendelkeznek és a négy félévet elegendőnek tartják, hogy a képzés végén egy legalább középfokú szintű angol vagy német (nemzetiségi) nyelvű komplex szigorlaton megfeleljenek.
2.  A képzés fő jellemzői
Két tanéves, azaz 4 féléves, levelező tagozatos képzés. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120.  Csoportok létszáma: 15-20 fő. A  beszámolókra kiadott írásbeli, nyomtatott, vagy e-mailben átküldött szemináriumi és az előadásokon leadott kollokviumi anyagok szakirodalmának egy része angol vagy német nyelvű is lehet.
3. Oktatási alkalmak, órák száma: Átlag 4-5/félév, havi egy alkalom, csütörtök 12 órától szombat 14 óráig. Oktatási órák száma /oktatási alkalom: 25-30. Félévenként az oktatási órák száma átlag: 90.
4. Költségtérítés
A képzés költségtérítéses, ennek összege félévenként változhat. A befizetés beiratkozáskor átutalással. a Neptun rendszeren keresztül. Felvilágosítás a Tanulmányi Osztályon.
5. A munkaterület rövid leírása
Óvodák egyes kétnyelvű gyermekcsoportjai. Az angol vagy német (nemzetiségi) nyelv az óvodai nevelés akkreditált programjába, az óvodai napirendbe beillesztve. Magánúton, vagy kisebb gyermekcsoportokban való képzés, pl. nyári táborokban.
6. Követelmények a tanulmányok során
Előírt aláírások és gyakorlati jegyek megszerzése, vizsgák (gyakorlati jegyért beszámolók, kollokviumok, szigorlat) letétele, az intézmény (óvoda)látogatás és szakmai gyakorlat teljesítése, a szakdolgozat (10 kr) elkészítése és a záróvizsgán való megfelelés.
Megjegyzés: a komplex középfokú szintű angol és német nyelvi szigorlat a képzés végén nem egyenértékű az államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgával, de az abszolutórium, a záróvizsga megkezdésének, az oklevél átvételének. alapfeltétele.
Az oklevél: Az oklevél átvétele nem jelent új (második) alapképzést!
A gyakorlati jegyekért a félév végén legtöbbször a teljes félévi anyagból kell írás, és vagy szóbeli beszámolót tenni. A gyakorlati órákon való részvétel is kötelező.
7. További felvilágosítás
e-mail: nemethne.gosztola.anita[at]bpk.nyme.hu
Jelentkezési lap