I. Általános tájékoztató:

A képzésért felelős kar: Nyugat – magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Rekreációs- és gyógyúszás szakterületen pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus rekreációs és gyógyúszás szakterületen
A képzés kódja: TTOVRGU
Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: sporttudományi szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei: óvodapedagógus,csecsemő- és kisgyermeknevelő, tanító, tanár, gyógypedagógus diploma, vagy BA pedagógusi alapfokozatú oklevél
- alapszintű úszástudás (egy úszásnemben)
A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses – 110.000 Ft /fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2014. szeptember
Szenátusi határozat száma: 129/2013. (VI. 27.) sz.
Létesítési engedély száma: FF/1759-6/2013.
Indítási engedély száma: FF/2752-2/2013.
Szakfelelős oktató: Simon István Ágoston egyetemi docens
Elérhetősége: simon.istvan[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 30-216-95-10
Fax: 06-99-518-980


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

II.1.A képzés célja

A felfokozott életritmus, a munkahelyi stressz, a közép és kelet-európai országokra jellemző napi 10-14 óra munka, a mai kor emberét életterében urbanizálttá, életmódjában ülővé, szerepkésztetésében teljesítménykényszeressé tette. A taposómalomba kényszerült, szorongásokkal terhelt 21. századi embernek szüksége van a rekreációs mentőövre. Csak a fizikailag, szellemileg fitt ember tud megfelelni a kor elvárásainak. Sajnos fiataljaink sem mentesek a felnőttek problémáitól. A növekvő iskolai elvárások, a TV, a számítógépfüggés következtében csökken fizikai aktivitásuk, ami egészségi állapotuk fokozatos romlásához vezet Ezek a negatív folyamatok felerősítették az igényt a prevenciós, rehabilitációs és a rekreációs mozgásformák iránt. Az úszás egészségfejlesztő, prevenciós, rehabilitációs hatásáról már többen írtak. A szülők is egyre nagyobb mértékben felismerték, hogy gyermekeik egészségi állapotára, egészséges életmódjuk kialakítására jótékonyan hat a rendszeres úszás. Ezen folyamatok indokolják, hogy a gyermekkori úszásoktatásba, úszóedzések vezetésébe minél több pedagógus végzettségű szakembert vonjuk be.

Mindezek jól illeszkednek az EU elvárásaihoz, az élethosszig tartó tanuláshoz. A pedagógus szakvizsga elősegíti, hogy a részt vevő pedagógusok fejleszthessék pedagógiai ismereteiket és képességeiket, ami által fejlődhessen oktató-nevelő munkájuk. A pedagógusi szakvizsgára felkészítő képzésünk során a pedagógusok kompetensekké válnak a pedagógus munkakörök, illetve a gyermekintézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről az oktatásban és nevelésben. Kompetensekké válnak az intézmények szakszerű irányítására, működésére, mind e mellett személyi és szociális kompetenciáik is bővülnek.

A képzés célja, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása révén a pedagógus tegyen szert olyan tudásra, amely alkalmassá teszi: 

 • A köznevelési intézményrendszerének hatékony irányítására; 
 • Az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazására a gyakorlatban; 
 • Az integráció és szegregáció megvalósítására;
 • A sajátos nevelési igénnyel rendelkezők újszerű megközelítésére a nevelés-oktatásban;
 • A hátrányos helyzetből adódó lemaradások, részképesség - kiesések megfelelő értelmezésére és kezelésére;
 • a rekreációs – és gyógyúszás edzések tervezésére és vezetésére;
 • a rekreációs-és gyógyúszás edzések szervezeti kereteinek anyagi, személyi feltételeinek biztosítására;
 • a szervezeti keretek menedzselésére.

II.2. Képzési idő: Négy félév, 360 tanóra

A képzésben az elmélet és a gyakorlat arány  42/58%.

II.3.1. Kötelező ismeretek (Képzési idő 45 %) 55 kredit

II.3.1.1. Elméleti alapok (62%)

Az elmélet alapok megismerését biztosító tárgyak a közoktatási, közigazgatási ismeretek, pedagógus és intézménye, intézményvezetés és szervezettan, intézményfejlesztés, gyógypedagógiai alapismeretek, pedagógiai tevékenység tervezése és szervezése, gyermek- és ifjúságvédelem, minőségbiztosítás és fejlesztő pedagógia értelmezését, megértését segítik. Sor kerül a szakmódszertanok bemutatására és az ismeretkörökhöz kapcsolódó szükséges kompetenciák kimunkálására. Kiemelt szerepet kap a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése.

II.3.1.2. Gyakorlati ismeretek (38%)

A pedagógiai paradigmaváltás egyik legfőbb tényezője a pedagógus, a nevelő szakmai tudása, személyisége, az új, megváltozott körülményekhez való kritikus hozzáállása nélkül a pedagógiai praxis reformja nem valósulhat meg. Az iskolának rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, melyekkel formálni tudja az új, fogyasztói társadalom és a média motorja által hajtott világban élő gyermekeket.  A minőségi oktatás-nevelés, a minőségi tanulás vitathatatlan előfeltétele, a nevelő azon kommunikációs és kapcsolati kompetenciája, mely megteremti a tanulási kedvet, örömöt (flow), a jó hangulatot az intézményben, a családdal és a környezettel. Ennek szolgálatában áll az intézmény és környezete, személyiség- és kommunikációs tréning, csoportos gyakorlatok, helyi programok pedagógiája, integráció és szegregáció, pedagógiai tanácsadás.

II.3.2. Szakmai ismeretek (képzési idő 45%) 55 kredit

II.3.2.1. Általános elméleti alapok (Képzési idő 31%-a)

Az általános sporttudományi elméleti ismeretek megismerését biztosító tárgyak segítik az orvos-és sporttudomány alapjainak megismerését a szakterületre adaptálva. Megismerteti a hallgatókat a gyermekkor alapvető anatómiai változásaival, belgyógyászati- és mozgásszervi betegségeivel, a sportpszichológia, sportpedagógia, az edzéselmélet, a digitális adatkezelés és az alapvető jogi ismeretek alapjaival.

II.3.2.2. Speciális ismeretek (Képzési idő 33 %-a)

A rekreációs és gyógyúszás céljai szerint különbözik az úszásoktatástól. Ezen célok tisztázása szükséges a hatékony pedagógiai és szakmai munkavégzéshez. A tantárgyak olyan speciális ismereteket nyújtanak, amelyek alkalmassá teszik a hallgatókat a rekreációs – illetve  gyógyúszás edzések szervezésére, vezetésére. Kiemelik azokat a pedagógiai, pszichológiai eljárásokat, edzéselméleti ismereteket, amelyek szükségesek ezen a területen folyó hatékony munkához.  Megismertetik a pedagógusokat az alapvető szervezési,menedzselési feladatokkal, s segítik kialakítani a preventív, rehabilitációs szemléletet.

II.3.2.3. Gyakorlati képzés (Képzési idő 36 %-a)

A gyakorlati képzés során az elméleti ismeretek gyakorlatba történő megvalósítása folyik. Fontos, hogy a hallgatók találkozzanak már tanulmányi idejük alatt a különböző korú, egészségi állapotú gyerekekkel. Ismerkedjenek meg azokkal a feladatokkal, problémákkal, amelyek rájuk várhatnak későbbi munkájuk során. A gyakorlatvezetők segítségével keressék meg a lehető legjobb megoldási lehetőségeket, szerezzenek önbizalmat a gyakorlati munkában.

II.4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a képzés végén esedékes zárófoglalkozásból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A kötelező kollokviumok száma: 18. A gyakorlati jegyek száma: 25. A zárófoglalkozás értékelése ötfokozatú (1-5) skálán, érdemjeggyel történik.

A korábban szerzett ismeret a jelen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os.

II.4.1.Zárófoglalkozás

A zárófoglalkozás a megadott 4 rekreációs és 4 gyógyúszó edzésforma közül kiválasztott egy- egy foglalkozás megtartásából áll. A hallgató az edzésvezetés során számot ad az ezen a területen elsajátított edzésmódszertani, pedagógiai ismeretei gyakorlatban történő alkalmazásáról.

II.4.2. Szakdolgozat

A szakdolgozat a rekreációs és gyógyúszás alkalmazásához kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.

Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg. A szakdolgozat leadásakor a legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.

II.4.3. Záróvizsgára bocsátás feltételei 

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

II.4.4. A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • Komplex szóbeli vizsga
 • Zárófoglalkozás

II.4.5. Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze: 

 • a szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,
 • zárófoglalkozás érdemjegye,
 • a szóbeli záróvizsga érdemjegye.

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

II.5. A képzésben megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben

II.5.1.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

Kötelező ismeretkörökben: 

 • A köznevelési intézményrendszerének működésének ismerete, hatékony irányítása és fejlesztése; 
 • Az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazása a gyakorlatban; 
 • A hallgató a képzés során olyan menedzseri ismeretek birtokába jut, amelyek segítségével képes irányítani az oktatási intézményeket;
 • A pedagógus személyiségformálása az új ismeretek és kompetenciák terén;
 • A pedagógus képességének formálása az integráció és szegregáció terén;
 • A sajátos nevelési igénnyel rendelkezők újszerű megközelítése a nevelés-oktatásban;
 • A hátrányos helyzetből adódó lemaradások, részképesség - kiesések megfelelő értelmezése és kezelése;
 • Jó kommunikációs képességekre tesz szert, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel.
 • Speciális ismeretkörben:
 • A rekreációs és gyógyúszó edzések önálló szervezése, tervezése, vezetése;
 • Az óvodai-, iskolai úszótanfolyamok szervezése, vezetése; 
 • A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek javítására szolgáló úszógyakorlatok illetve edzésprogram kidolgozása;
 • A különböző korosztályú gyerekekre adaptálva rekreációs edzésprogramokat összeállítása;
 • A különböző pedagógiai, sportpedagógiai, sportpszichológiai ismeretük birtokában az adott csoportra legjobban alkalmazható oktatási, nevelési módszereket felhasználni;
 • A gyermekek képességfejlődésének követése digitális adatkezeléssel.

II.5.2.  A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • Köznevelési intézmény működése, irányítása, fejlesztése;
 • Az oktatás-nevelés hazai és EU prioritásai, korszerű oktatási-, nevelési módszerek;
 • A sajátos nevelési igényű gyerekek pedagógiája;
 • Integráció, inkluzió;
 • Edzés elméletének ismerete, adaptálása a rekreációs- és gyógyúszásra.
 • A gyógytestnevelés edzéselméletének adaptálása gyógyúszásra.
 • A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek ismerete.
 • Sportpedagógiai, sportpszichológiai alapismeretek.
 • A gyermeksport anatómiai, élettani alapjai.
 • Az úszásoktatás, úszástechnika oktatás. 
 • Digitális adatkezelés, szakirányú jogi ismeretek, sportmenedzsment, elsősegélynyújtás.

II.5.3. Személyes adottságok, készségek

 • Képes a gyermekigények feltárására és elemzésére;
 • Képes az intézmény fejlesztésére és vezetésére;
 • Képes az intézmények, szervezetek menedzselésére;
 • Képes alkalmazkodni az intézmény célkitűzéseihez és munkatársaihoz;
 • Képes alkalmazni a különböző módszereket;
 • Képes fejleszteni a képzési célokat;
 • Képes a különböző programok (edzés, szabadidő- és sport)  kidolgozására és levezetésére;
 • Rendelkezik készségszintű úszótudással három úszásnemben;
 • Rendelkezik a motoros képességek úszás követelményeihez igazodó szintjével;
 • Rendelkezik jó kommunikációs-, szervező-, vezetőkészséggel, kreativitással;
 • Rendelkezik jó egészségi állapottal;
 • Nyitottság, komplex gondolkodás, rendszerszemlélet jellemzi
 • Toleranciát és empátiát táplál a másság iránt.

II.5.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A továbbképzést elvégzett hallgatók képesek: 

 • A szakvizsgázott pedagógusok – a továbbképzés elvégzésével – kompetensek lesznek a gyermekintézmények (óvodák, iskolák, gyermekotthonok, lakásotthonok) irányítására, nevelő-oktató programok kidolgozására, fejlesztésére és kivitelezésére. 
 • Képesek lesznek továbbá az adott intézmények minőségi munkájának szervezésére és fejlesztésére.
 • Pedagógusi motiváltságuk és rugalmasságuk megnő.
 • Képesek lesznek az intézmények (diák-nevelő) kapcsolatrendszerén és hangulatán javítani.
 • A rekreációs- és gyógyúszó edzések szervezésére, tervezésére, vezetésére. 
 • Prevenciós, rehabilitációs programok kidolgozására, lebonyolítására. 
 • Iskolai-, óvodai úszásoktatások szervezésére, vezetésére. 
 • A különböző rekreációs programok menedzselésére.
 • Korszerű edzésmódszerek, pedagógiai eljárások adaptációjának segítségével hatékony oktatásra a képzési területen.


III. A rekreációs és gyógyúszás vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak mintatanterve


JELENTKEZÉSI LAP