Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés - Moderátor szakirány

Szakfelelős: Dr. Molnár Csilla PhD egyetemi docens

 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (Communication and Media at ISCED level 5)

 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: moderátor-asszisztens
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:Assistant Moderator

 

3. Képzési terület: társadalomtudomány

Képzési ág: társadalomismeret
Besorolási alapképzési szak: kommunikáció és médiatudomány
A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
1416 Reklám-, pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező
2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású
4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató
4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55 %–45 %;
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

 

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

 

6. A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatás szakképzés célja olyan média szakemberek képzése, akik alkalmazzák a társadalmi kommunikáció rendszereit és eszközeit intézményi körülmények között. Segítik a felsővezetők kommunikációval kapcsolatos munkáját, eltérő intézményi struktúrákban és terepeken egyaránt.

 A moderátor asszisztens a médiában a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális intézmények rendezvényeinek aktív szerkesztője, közreműködője és irányítója. A moderátor elkészíti a műsorok koncepcióját, forgatókönyvét, tematikusan felépíti a programot.

 

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

a) A képzésben elsajátítandó tudás, ismeret:

 • a kommunikáció elmélete, kommunikációs készségfejlesztés, szabályozott társadalom, információ és társadalom, a kommunikáció fontosabb színterei és eszközei;
 • a kommunikáció és a tömegkommunikáció (média) társadalomtörténete, hatásmechanizmusai és működése, a társadalmi kommunikáció gyakorlati funkciói;
 • a társadalmi és tömegkommunikáció interpretációi és gyakorlati alkalmazási területei, és annak eszközei;
 • a tömegkommunikáció (média) szabályozottsága és gyakorlati alkalmazása;
 • tömegkommunikációs (média) eszközök, mediatizált (info)kommunikációs gyakorlat;
 • közéleti kommunikációs, public relations és reklám ismeretek és hatásmechanizmusok;
 • pszichológiai és etikai alapismeretek;
 • vállalati kommunikációs és alapvető gazdasági és menedzsment-ismeretek;
 • a hagyományos és új generációs egyéb kommunikációs eszközök, informatikai megoldások elméleti és gyakorlati ismeretei;

 

 

b) készségek, képességek:

 • önállóság és felelősség a munkafeladatokban;
 • a társadalmi, tömegkommunikációhoz (média) kapcsolódó alapfogalmak és működési alapelvek elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban;
 • a nonverbális és verbális kommunikációs technikák alkalmazása az ügyfélszolgálati munka során;
 • a társadalmi és tömegkommunikáció (média) különböző területeinek és összefüggéseinek meglátása, a megfelelő infokommunikációs eszközök alkalmazása;
 • a társadalmi és tömegkommunikáció alapvető elméleteinek, igényeinek megfelelő produktív munkavégzés;
 • a tömegkommunikáció (média) intézményeiben szakmai tudásuknak megfelelő munkakörök, feladatok ellátása, ebben a szektorban dolgozó felsővezetők munkájának támogatása;
 • együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességek, kommunikációs készség, hatékony munkavégzés;
 • egy adott piaci-gazdasági szereplő, vállalkozás szervezeten belüli, szervezeten kívüli, illetve szektorközi (államigazgatás, gazdaság, civil szféra) kommunikációs feladatainak gyakorlati alkalmazása.

 

 

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

 • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 15 kredit;
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

 

 

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

 

10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények:

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.