MinőségügyEgyetemi Minőségfejlesztési Bizottság

Elnök:
Prof. Dr. Náhlik András általános rektorhelyettes
Tagok:
AK: Dr. Lőrincz Ildikó, tudományos és minőségbiztosítási dékánhelyettes
BPK: Dr. Varga László, tudományos és külügyi dékánhelyettes
BTK: Dr. Czetter Ibolya, oktatási dékánhelyettes
EMK: Dr. Pájer József, egyetemi docens
FMK: Dr. Bejó László, oktatási dékánhelyettes
GEO: Dr. Jancsó Tamás, tudományos és külügyi dékánhelyettes
KTK: Dr. Obádovics Csilla, egyetemi docens
MÉK: Dr. Csatai Rózsa, egyetemi docens
MNSK: Dr. Koós Ildikó, főiskolai docens
TTK: Dr. Balogh András, oktatási dékánhelyettes
HÖK: Gáspár Gergely, EHÖK elnök
DÖK: Keresztes Gábor, DÖK elnöke
Dr. Cseh Sándor, oktatási rektorhelyettes
Prof. Varga László, tudományos és külügyi rektorhelyettes
Horváthné dr. Molnár Katalin, SEK elnök-dékán
Dr. Merényi Mária, főtitkár
Dr. Varga Tamás, múzeumigazgató, egyetemi közgyűjtemények képviselője


Kapcsolat

Kari minőségbiztosítási felelős:

Dr. Varga László
egyetemi docens
tudományos és külügyi dékánhelyettes
NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. fszt. 16.
Telefon: 36-99-518-931
E-mail:varga.laszlo[at]bpk.nyme.hu


Küldetésnyilatkozat

A Nyugat-magyarországi Egyetem szellemi fellegvár, oktató- és kutatóhely, melynek tevékenysége a tudás gyűjtésére, rendszerezésére, bővítésére, megőrzésére és átadására irányul. Több karral és sok szakkal rendelkező egyetem, amely fejlődése során őrzi sajátos arculatát és hagyományait, miközben az átalakuló magyar, és az egységesülő európai felsőoktatási térség stabil elemét képezi. Küldetésének tekinti az erős alapképzésre épülő többszintű minőségi oktatást, a tudományos képzést, a kutatást, a fejlesztést és az innovációt. Tevékenységének vezérelvei az értékteremtés, a minőség és a hatékonyság.

A Nyugat-magyarországi Egyetem hivatásának tekinti a nemzetközi színvonalú, országosan és regionálisan kimagasló oktatást. Ennek érdekében a hazai és nemzetközi munkaerő piaci és hallgatói igényeknek megfelelő rugalmas képzési szerkezetet alakít ki, a képzésben hangsúlyozza az elméleti igényesség mellett a gyakorlat, a praktikum fontosságát; a multidiszciplinaritást; a nemzetközi jelleget; a szolidaritás, az egymás iránti felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítását és alkalmazását; a csoportmunkában való sikeres részvétel képességét; a művészetek, az irodalom, a zene és a testedzés életmódba integrálását.

Kimagasló színvonalú kutatási tevékenységet folytat, biztosítja ennek humán feltételeit és a szükséges kutatási infrastruktúrát. Elősegíti a tudományos ismeretek és eredmények hazai és nemzetközi szabad áramlását, tudatosan törekszik a nemzetközi szintű, innovatív oktatók és kutatók számának növelésére, a minősített utánpótlás biztosítására. Célja, hogy kutató egyetemmé váljon.

A régió szellemi központjaként vezető szerepet tölt be a térség innovációjában, ösztönzi a kutatási tevékenységet, a szellemi teljesítmények közzétételét és hasznosulását, a technológia-transzfer terén impulzusokkal látják el a gazdálkodó egységeket. Jó kapcsolatokat ápol az önkormányzatokkal, a művészeti és a kulturális élet szereplőivel. A régiótudatot többféleképpen értelmezi, a működése által érintett régiók mellett a teljes Magyarországban, a magyarlakta határon túli területekben és az eurorégióban is gondolkodik.

Hálózatos, öt városban működő egyetemként a földrajzi akadályokat legyőző irányítási struktúrát működtet, minőségorientált szervezetet tart fenn, megvalósítja a marketing-orientációt a szervezet minden működési szintjén. Tudásbázisánál fogva magas hozzáadott értéket biztosít mind a tudományos, mind az oktatást kiegészítő, mind a jóléti külső, illetve belső szolgáltatásoknak.

Támogatja hallgatóit a hagyományok őrzésében, segíti kulturális tevékenységüket és sportéletüket. Mindezeket az eredményes képzés, az autonóm értelmiségivé válás pótolhatatlan eszközének tekinti.

A Nyugat-magyarországi Egyetem olyan tudás és készségek kialakítására törekszik, amelyek lehetővé teszik a természet megőrzésének és átalakításának, az emberi élet kibontakoztatásának ökológiailag, gazdaságilag és társadalmilag egyaránt elfogadható formáit és ez által a fenntartható fejlődést szolgálják. „Zöld” egyetemként környezettudatos gondolkodásra és viselkedésre nevel.

Jövőt épít.

Sopron, 2008. március 25.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor


Minőségpolitika

A Nyugat-magyarországi Egyetem legfőbb célja, hogy a régió, az ország és az európai oktatási térségbe mélyen beágyazott intézményként nemzetközi színvonalú oktató- és kutatómunkát folytasson, és új lehetőségeit felismerve folyamatos fejlődési pályán halad a kiválóság felé.

Oktató-nevelő munkáját áthatja a felelős társadalmi magatartás, hallgatóiban tudatosítja a jogok és kötelezettségek összetartozását, fejleszti az önmagukért, társaikért és környezetükért érzett erkölcsi felelősség tudatát. Partnerközpontú tevékenységét az oktatók, a hallgatók és a dolgozók, valamint a mindenkori munkaerőpiac szereplőinek teljes megelégedésére kívánja végezni.

Küldetési nyilatkozatának szellemében és az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott stratégia megvalósítása érdekében az Egyetem vezetése elkötelezi magát a minőségi kultúra mellett és aktív szerepet vállal annak kialakításában, fejlesztésében és közvetítésében. Képzési, kutatási, társadalmi szolgáltatási tevékenységét a minőségbiztosítás elvei alapján, a felsőoktatási ágazati minőségpolitikával összhangban szabályozza és folyamatosan tökéletesíti. Mérhető és ellenőrizhető minőségcélokat fogalmaz meg, létrehozza és működteti a minőségmenedzsment rendszert, ösztönzi és figyelembe veszi az egyetemi élet minden résztvevőjének és külső partnereinek a minőségfejlesztő kezdeményezéseit.

Felelősséget vállal a folyamatok és szervezeti kultúra fejlesztéséért, a minőségközpontú gondolkodásmód és tevékenység erősítéséért a vezetési, tervezési, ellenőrzési és értékelési munka minden területén.

Kiemelt fontosságúnak tekinti a vezetői példamutatást és a személyes elkötelezettséget. Elvárja az Egyetem valamennyi dolgozójától a minőségpolitikájának ismeretét és az aktív részvételt annak megvalósításában.