Házi időszakos gyermekgondozó


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakképzés megnevezése: Házi időszakos gyermekgondozó
A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 0010 54 02
Felnőttképzési Nyílvántartásba vételi száma:08-0124-05
Int. Akkred lejstrom szám: ALF-032
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: rész szakképesítés
A felvétel feltételei:
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: -
 • Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
 • Szakmai előképzettség: -
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Elérhető kreditek mennyisége: nem szükségesek

A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 197 óra
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 60.000- Ft/fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő: aktuális tanév augusztus 20.
Szakfelelős oktató: Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens

Elérhetősége: szfmk[at]bpk.nyme.hu


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központban tájékozódhatnak.
Elérhetőségek:
E-mail: szfmk[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A gyakorlati képzés célja
A Gyermekgondozó-nevelő hivatásra való felkészítés. Képet adni a hallgató számára azoknak az intézményeknek a munkájáról, ahol szakemberként elhelyezkedhet. Élményeket és ismereteket nyújtani az egyes intézmények eltérő és hasonló vonásairól, a gyermekekkel való bánásmódról, a felnőtt és a gyermek kapcsolatáról, az egyes ellátási formák szakmai alapelveiről. A gyakorlat célja, hogy hozzá járuljon az érzelmi beállítódás fejlődéséhez, a gyakorlatok során elvégzett feladatok segítsék az elméleti ismeretek mélyülését, és megalapozzák a további tanulmányokat. Célja továbbá, hogy fejlessze azokat a jártasságokat, készségeket és képességeket, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót gyermekek gondozására, nevelésére.


A képzési idő

Elmélet aránya: 60 %
Gyakorlat aránya: 40 %


Az 54 761 02 0100 31 01 azonosító számú, Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak


A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

azonosítója 
megnevezése 
1868-06 
Gyermekellátási alapfeladatok 
1878-06 
Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok 

Gyakorlati képzés

Az intézményi gyakorlat szintjei és struktúrája

1. A tájékozódás, az ellátó intézmények megismerésének szakasza
A hallgató első alkalommal egy-két napot tölt az egyes intézményekben ismerkedés, tájékozódás céljából. Célzott beszélgetést folytat az intézmény vezetőjével és  munkatársaival, információkat gyűjt az intézmény szociális ellátásban betöltött funkciójáról, tevékenységéről, személyi és tárgyi feltételeiről.

2. A tevékenység megismerésének szakasza
A hallgató részletesen, mélységében, összefüggéseiben megismeri az egyes intézmények szociális és pedagógiai munkáját, a gyermekellátásban dolgozóknak családokkal kialakított kapcsolatait, az adott intézmény adminisztrációs munkáját. Tapasztalatait írásban rögzíti, elemzi. Esetenként előkészítő-kisegítő feladatokat is ellát. Folyamatosan konzultál az intézmény vezetőivel, munkatársaival

3. Az önálló tevékenység szakasza
A hallgató önálló munkát végez. Átfogó képet szerez a szociális gondozó-nevelő munkáról, a
Gyermeknevelő-gondozó munkaköréről. Az eredményes gyermeknevelő-gondozó tevékenységhez szükséges készségek, jártasságok, képességek birtokában önállóan valósítja meg a gyermekek gondozását, nevelését.


Szakdolgozat

A vizsgát szervező felsőoktatási intézmény a képzés 3. félévében meghatározza, a választható témaköröket a kötelezően oktatott szakmai alapozó modulok, szakmai modulok és a szakirány részét képező modulok ismeretanyaga alapján. A hallgató joga, hogy a megadott témakörökön kívül is javaslatot tegyen a szakdolgozat témájára.
A hallgató szakdolgozatául választott témájának címét és a dolgozat vázlatát az intézmény által meghatározott időpontig jóváhagyásra beadja a kijelölt oktatónak. A képzésért felelős egység oktatói ezt a hallgatóval történt egyeztetés alapján jóváhagyják, vagy javaslatot tesznek a megváltoztatására.

A szakdolgozat tükrözze a jelölt felkészültségét, tárgyi tudását és az elsajátított ismeretek szintetizáló képességét


A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • NSZFI által előírt központi vizsga írásban és szóban


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök

 • Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket
 • Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézménynevelési/gondozási tevékenységeinek szervezésében és a háztartási feladatok ellátásában
 • Munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el
 • Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában
 • Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését
 • Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében
 • Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat
 • Ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el


Mintatanterv


Jelentkezési lap


A szakképzésben részt vevő oktatók, tanárok és szakoktatók