Gyermekotthoni asszisztens


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakképzés megnevezése: Gyermekotthoni asszisztens
A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 0010 54 01
Felnőttképzési Nyílvántartásba vételi száma:08-0124-05
Int. Akkred lejstrom szám: ALF-032

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: rész szakképesítés
A felvétel feltételei:A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: -
 • Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
 • Szakmai előképzettség: -
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Elérhető kreditek mennyisége: nem szükségesek

A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 425 óra
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses 120.000.- Ft/fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szakfelelős oktató: Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens
Elérhetősége: szfmk[at]bpk.nyme.hu


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központban tájékozódhatnak.
Elérhetőségek:
E-mail: szfmk[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
A gyakorlati képzés célja
A Gyermekgondozó-nevelő hivatásra való felkészítés. Képet adni a hallgató számára azoknak az intézményeknek a munkájáról, ahol szakemberként elhelyezkedhet. Élményeket és ismereteket nyújtani az egyes intézmények eltérő és hasonló vonásairól, a gyermekekkel való bánásmódról, a felnőtt és a gyermek kapcsolatáról, az egyes ellátási formák szakmai alapelveiről. A gyakorlat célja, hogy hozzá járuljon az érzelmi beállítódás fejlődéséhez, a gyakorlatok során elvégzett feladatok segítsék az elméleti ismeretek mélyülését, és megalapozzák a további tanulmányokat. Célja továbbá, hogy fejlessze azokat a jártasságokat, készségeket és képességeket, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót gyermekek gondozására, nevelésére.


A képzési idő

Elmélet aránya: 60 %
Gyakorlat aránya: 40 %


A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak


azonosítója 
megnevezése 
1868-06 
Gyermekellátási alapfeladatok 
1878-06 
Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok 
1879-06 
Gyermekfelügyelői feladatok 
1880-06 
Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok 
1881-06 
A befogadással kapcsolatos feladatok 
1882-06 
A szabadidőszervezéssel kapcsolatos feladatok 
1883-06 
Az önálló életvitelre való felkészítés 

Gyakorlati képzés

Az intézményi gyakorlat szintjei és struktúrája

1. A tájékozódás, az ellátó intézmények megismerésének szakasza
A hallgató első alkalommal egy-két napot tölt az egyes intézményekben ismerkedés, tájékozódás céljából. Célzott beszélgetést folytat az intézmény vezetőjével és  munkatársaival, információkat gyűjt az intézmény szociális ellátásban betöltött funkciójáról, tevékenységéről, személyi és tárgyi feltételeiről.

2. A tevékenység megismerésének szakasza
A hallgató részletesen, mélységében, összefüggéseiben megismeri az egyes intézmények szociális és pedagógiai munkáját, a gyermekellátásban dolgozóknak családokkal kialakított kapcsolatait, az adott intézmény adminisztrációs munkáját. Tapasztalatait írásban rögzíti, elemzi. Esetenként előkészítő-kisegítő feladatokat is ellát. Folyamatosan konzultál az intézmény vezetőivel, munkatársaival

3. Az önálló tevékenység szakasza
A hallgató önálló munkát végez. Átfogó képet szerez a szociális gondozó-nevelő munkáról, a
Gyermeknevelő-gondozó munkaköréről. Az eredményes gyermeknevelő-gondozó tevékenységhez szükséges készségek, jártasságok, képességek birtokában önállóan valósítja meg a gyermekek gondozását, nevelését.


Szakdolgozat

A vizsgát szervező felsőoktatási intézmény a képzés 3. félévében meghatározza, a választható témaköröket a kötelezően oktatott szakmai alapozó modulok, szakmai modulok és a szakirány részét képező modulok ismeretanyaga alapján. A hallgató joga, hogy a megadott témakörökön kívül is javaslatot tegyen a szakdolgozat témájára.
A hallgató szakdolgozatául választott témájának címét és a dolgozat vázlatát az intézmény által meghatározott időpontig jóváhagyásra beadja a kijelölt oktatónak. A képzésért felelős egység oktatói ezt a hallgatóval történt egyeztetés alapján jóváhagyják, vagy javaslatot tesznek a megváltoztatására.
A szakdolgozat tükrözze a jelölt felkészültségét, tárgyi tudását és az elsajátított ismeretek szintetizáló képességét


Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • a beiskolázási feltételek meglétének igazolása;
 • a képzési idő teljesítésének igazolása;
 • legalább elégséges érdemjegy a következő tantárgyak követelményeinek teljesítéséről
  • kommunikáció elmélet,
  • mentálhigiéné,
  • társadalomismeret,
  • pszichológia, szociálpszichológia,
  • egészségmegőrzés,
  • jogi ismeretek,
  • szociálpolitika,
  • szociális munka elmélete;

 • a szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, a központi programban leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat
 • Modulzáró vizsga eredményes letétele
 • Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

 • A szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
 • A képzési programban előírt, a képző-, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben töltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás


A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • NSZFI által előírt központi vizsga írásban és szóban


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök

 • Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket
 • Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézménynevelési/gondozási tevékenységeinek szervezésében és a háztartási feladatok ellátásában
 • Munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el
 • Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában
 • Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését
 • Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében
 • Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat
 • Ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el


Mintatanterv


Jelentkezési lap


A szakképzésben részt vevő oktatók, tanárok és szakoktatók