Szociális asszisztens


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakképzés megnevezése: Szociális asszisztens
A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0010 54 02
Felnőttképzési Nyílvántartásba vételi száma:08-0124-05
Int. Akkred lejstrom szám: ALF-032
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: szakképesítés
A felvétel feltételei:
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: -
 • Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Elérhető kreditek mennyisége: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 548óra
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 120.000- Ft/fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév 
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szakfelelős oktató: Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD
Elérhetősége: szfmk[at]bpk.nyme.hu


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központban tájékozódhatnak.
Elérhetőségek:
E-mail: szfmk[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A gyakorlati képzés célja
A Szociális asszisztens hivatásra való felkészítés. Képet adni a hallgató számára azoknak az intézményeknek a munkájáról, ahol szakemberként elhelyezkedhet. Élményeket és ismereteket nyújtani az egyes intézmények eltérő és hasonló vonásairól, az emberekkel való bánásmódról, az egyes ellátási formák szakmai alapelveiről. A gyakorlat célja, hogy hozzá járuljon az érzelmi beállítódás fejlődéséhez, a gyakorlatok során elvégzett feladatok segítsék az elméleti ismeretek mélyülését, és megalapozzák a további tanulmányokat. Célja továbbá, hogy fejlessze azokat a jártasságokat, készségeket és képességeket, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót aszociális asszisztensi feladatok ellátására.


A képzési idő

Elmélet aránya: 60 %
Gyakorlat aránya: 40 %


A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

azonosítója  
megnevezése 
1356-06  
A szociális segítés alapfeladatai 
1361-06  
Részfeladatok a szociális problémamegoldásban 
1362-06 
Önálló szociális segítő feladatok 
1363-06  
Elsősegély-nyújtási feladatok 
1368-06 
Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok 
1849-06 
A szociális munka adminisztrációja 

Gyakorlati képzés

Az intézményi gyakorlat szintjei és struktúrája

1. A tájékozódás, az ellátó intézmények megismerésének szakasza
A hallgató első alkalommal egy-két napot tölt az egyes intézményekben ismerkedés, tájékozódás céljából. Célzott beszélgetést folytat az intézmény vezetőjével és munkatársaival, információkat gyűjt az intézmény szociális ellátásban betöltött funkciójáról, tevékenységéről, személyi és tárgyi feltételeiről.

2. A tevékenység megismerésének szakasza
A hallgató részletesen, mélységében, összefüggéseiben megismeri az egyes intézmények szociális és pedagógiai munkáját, a gyermekellátásban dolgozóknak családokkal kialakított kapcsolatait, az adott intézmény adminisztrációs munkáját. Tapasztalatait írásban rögzíti, elemzi. Esetenként előkészítő-kisegítő feladatokat is ellát. Folyamatosan konzultál az intézmény vezetőivel, munkatársaival

3. Az önálló tevékenység szakasza
A hallgató önálló munkát végez. Átfogó képet szerez a szociális munkáról, a szociális asszisztens munkaköréről. Az eredményes tevékenységhez szükséges készségek, jártasságok, képességek birtokában önállóan valósítja meg a szociális asszisztensi feladatokat.


Szakdolgozat

A vizsgát szervező felsőoktatási intézmény meghatározza, a választható témaköröket a kötelezően oktatott szakmai alapozó modulok, szakmai modulok és a szakirány részét képező modulok ismeretanyaga alapján. A hallgató joga, hogy a megadott témakörökön kívül is javaslatot tegyen a szakdolgozat témájára.
A hallgató szakdolgozatául választott témájának címét és a dolgozat vázlatát az intézmény által meghatározott időpontig jóváhagyásra beadja a kijelölt oktatónak. A képzésért felelős egység oktatói ezt a hallgatóval történt egyeztetés alapján jóváhagyják, vagy javaslatot tesznek a megváltoztatására.
A szakdolgozat tükrözze a jelölt felkészültségét, tárgyi tudását és az elsajátított ismeretek szintetizáló képességét.


Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • a beiskolázási feltételek meglétének igazolása;
 • a képzési idő teljesítésének igazolása;
 • legalább elégséges érdemjegy a következő tantárgyak követelményeinek teljesítéséről:
  • kommunikáció elmélet,
  • mentálhigiéné,
  • társadalomismeret,
  • pszichológia, szociálpszichológia,
  • egészségmegőrzés,
  • jogi ismeretek,
  • szociálpolitika,
  • szociális munka elmélete;

 • a szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, a központi programban leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat
 • Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

 • Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
 • A 7., 9., 11., 12., 13. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában
 • záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal terjedelemben
 • 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
 • A képzési programban előírt - a képző-, valamit a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben letöltött - gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás


A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • NSZFI által előírt központi vizsga írásban és szóban

A jelölttel szemben támasztott általános követelmény:

A jelölt legyen képes a választott témakör komplex, önálló, a képzés során elsajátított alapozó, szakmai és speciális szakmai ismeretek alkalmazásán alapuló feldolgozására. A szakdolgozat tükrözze a hallgató egyéni véleményét.
A megfelelő tartalom mellett jellemezze a logikus szerkesztés, választékos stílus, a felhasznált szakirodalom korrekt megjelölése, a szakterminológiák pontos használata.


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök

 • Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el
 • Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz
 • Részt vesz a döntés-előkészítő munkában
 • Közreműködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában
 • A szociális munkás irányításával részfeladatokat lát el a szociális problémamegoldásban
 • Önállóan szociális segítő tevékenységet folytat
 • Baleset, vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélyt nyújt
 • Szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet
 • Részt vesz a szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében
 • Szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg
 • Részt vesz a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának kialakításában és működtetésében
 • Prevenciós, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat és ilyen programokat szervez
 • Munkajellegű foglalkozásokat szervez
 • Közösségi és kistérségi társadalmi integrációt segítő tevékenységet végez


Mintatanterv


Jelentkezési lap


A szakképzésben részt vevő oktatók, tanárok és szakoktatók