Pedagógiatanár

TANÁR - PEDAGÓGIATANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

- magyar nyelvű megjelölése: okleveles pedagógiatanár;
- angol nyelvű megjelölése: teacher of educational science.

Képzési terület: Pedagógusképzés
Műveltségi terület: Ember és társadalom
Képzési idő félévekben: 2-5 félév (előképzettségtől függően)


A képzés célja:

az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A szakterület felvehető:
- a tanári végzettség alapfokozatra épülő megszerzésekor:
- kétszakos képzésen belül:
      - első szakként
      - második szakként
- egyszakos képzésben:
      - nem tanári mesterszakkal párhuzamosan
      - nem tanári (mesterszakkal azonos tanári szakképzettség választása esetén) mesterszak megszerzését követően
      - pedagógus szakképzettséget nyújtó alapképzési szakot követően
- korábbi főiskolai vagy egyetemi diploma birtokában újabb tanári végzettség megszerzésekor:
- kétszakos képzésen belül:
      - korábbi főiskolai tanári diploma birtokában
- egyszakos képzésen belül:
      - korábbi főiskolai vagy egyetemi diploma birtokában

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.


PEDAGÓGIATANÁR MA
BEMETETI KÖVETELMÉNYEK


BA SZAKON VÉGZETTEK ESETÉBEN:

I. KÉTSZAKOS KÉPZÉS ESETÉBEN:

A) A BEMENETHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK:

A tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kredit teljesítése alól mentesülnek azok, akik tanító, gyógypedagógia alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia) szakokon oklevelet szereztek.
az alapfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló - képzés első két félévében is teljesíthető a 10 kredit

Pedagógiatanár MA mint első tanári szak választásához:
a belépés feltétele az alábbi alapképzési szakok egyikének eredményes elvégzése:
-    pedagógia,
-    andragógia,
-    pszichológia,
-    szociálpedagógia alapképzési szakok vagy
-    szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránya,
-    tanító,
-    óvodapedagógus,
-    gyógypedagógia.

A felsorolt alapképzési szakokon (a szabadbölcsészet filozófia szakirányának kivételével) szerzett pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében legalább 25 kredit teljesítését el kell ismerni.

Pedagógiatanár MA mint második tanári szak választásához:
az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű - tantervben meghatározott - szakterületi ismeret elsajátítása:
-    pedagógia,
-    andragógia,
-    szociálpedagógia,
-    pszichológia
-    gyógypedagógia, tanító alapképzési szakon szerzett pedagógiai ismereteket legalább 25 kredit értékben be kell számítani
.

A tanári szak felvételéhez szükséges 10 kredites orientációs modult, illetve a második szakképzettség 50 kredites megalapozását a jövőben az alapképzést követően még a mesterképzésre jelentkezést megelőzően ún. résztanulmányok formájában is elvégezhető.

B) KÉPZÉSI IDŐ:

A két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor: 5 félév, 150 kredit (a tanári szakképzettségi, a pedagógiai, pszichológiai és az összefüggő szakmai gyakorlati elemek kreditértéke rendre 80 (az első tanári szakképzettséghez legalább 30 kreditet kell, a második tanári szakképzettséghez legfeljebb 50 kreditet lehet szerezni), 40, illetve 30 kredit)

II. EGYSZAKOS KÉPZÉS ESETÉBEN:

II.1. Egy tanári szakképesítés szerezhető - pedagógus szakképzettséget nyújtó alapképzési szakot követő tanári mesterszakon (A pedagógiatanár szakképzettség újabb pedagógusi szakképzettséget nyújtó képzésként is felvehető, amennyiben a felvétel feltétele valamely pedagógusi (tanító, szociálpedagógia, gyógypedagógia, pedagógia, szakoktató) alapképzési szak is lehet.)


A) A BEMENETHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK:

A tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kredit teljesítése alól mentesülnek azok, akik tanító, gyógypedagógia alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia) szakokon oklevelet szereztek.

- az alapfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló - képzés első két félévében is teljesíthető a 10 kredit

az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű - tantervben meghatározott - szakterületi ismeret elsajátítása:

- a tanító és a gyógypedagógia alapképzési szakokon szerzett pedagógiai ismereteket legalább 25 kredit értékben be kell számítani - ehhez kreditelismerést kell kérni az intézménytől!
- az 50 kredites előtanulmányi követelmény alól mentesülnek azok, akik szociálpedagógia, pedagógia alapképzési szakon alapfokozatot és szakképzettséget szereztek

B) KÉPZÉSI IDŐ:

Alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett pedagógus szakképzettség esetén 3 félév, 90 kredit (a tanári szakképzettségi, a pedagógiai, pszichológiai és az összefüggő szakmai gyakorlati elemek kreditértéke rendre 50, 20, illetve 20 kredit)

II.2. Mesterfokozatot adó szakon nem tanári (mesterszakkal azonos tanári szakképzettség megszerzése) szakképzettség megszerzését követően vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett tanári szak

A) A BEMENETHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK:

A tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kredit teljesítése alól mentesülnek azok, akik tanító, gyógypedagógia alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia) szakokon oklevelet szereztek.

- az alapfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló - képzés első két félévében is teljesíthető a 10 kredit

a belépés feltétele az alábbi alapképzési szakok egyikének eredményes elvégzése, amelyen az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 110 kreditet kellett összegyűjteni:
-    pedagógia,
-    andragógia,
-    pszichológia,
-    szociálpedagógia alapképzési szakok vagy
-    szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránya,
-    tanító,
-    óvodapedagógus,
-    gyógypedagógia.

-    A felsorolt alapképzési szakokon (a szabadbölcsészet filozófia szakirányának kivételével) szerzett pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében legalább 25 kredit teljesítését el kell ismerni.

B) KÉPZÉSI IDŐ:

Egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén: 3 félév, 90 kredit (a tanári szakképzettségi elem kreditértéke 30 kredit, ha a mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget nem eredményező szakon megszerzett kreditekből legalább 10 kredit kreditátvitellel elismerhető, a pedagógiai, pszichológiai és az összefüggő szakmai gyakorlati elemek értéke 40, illetve 20 kredit)


KORÁBBI EGYETEMI VAGY FŐISKOLAI SZINTŰ TANÁRI VÉGZETTSÉGGEL PEDAGÓGIATANÁR MA VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSE EGY SZAKON

A) BEMENETI KÖVETELMÉNYEK:


1. TANÁRI OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐK KÖZÜL AZ ALÁBBI VÉGZETTSÉGŰEK JELENTKEZHETNEK:

1.1. A főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat és a korábbi egy szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén:

a) pedagógiatanári (nevelőtanári), tanár-szociálpedagógus, tanár-művelődésszervező végzettségűek:

-    2 féléves, 60 kredites képzésbe (30 kredit: szakterület, 10 kredit: pedagógia, pszichológia, 20 kredit: összefüggő szakmai gyakorlat)
-    az 50 kredites előtanulmányi kötelezettség alóli mentességgel

b) tanító és gyógypedagógia szakon végzettek:

-    3 féléves, 90 kredites képzésbe (50 kredit: szakterület, 20 kredit: pedagógia, pszichológia, 20 kredit: összefüggő szakmai gyakorlat)
-    a felvételi beadása előtt előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezniük az NYME-BPK-nál
-    a pedagógusképzési (tanító, gyógypedagógia) szakon szerzett pedagógiai ismereteket legalább 25 kredit értékben be kell számítani
-    ha 50-nél kevesebb kredit ismertethető el, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de többletkreditek teljesítését írja elő az intézmény, melyet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, általában a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni
-    a kreditelismerési határozatot mellékelni kell a jelentkezéshez!

1.2. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettségtől eltérő tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben:

a)    bármely szakon végzett egyetemi vagy főiskolai szintű tanári oklevéllel és pedagógusi szakvizsgával/vagy 50 kredites előtanulmánnyal rendelkezők

-    2 féléves, 60 kredites képzésbe (40 kredit: szakterület, 20 kredit: összefüggő szakmai gyakorlat)
-    a felvételi beadása előtt előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezniük az NYME-BPK-nál
-    amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismertethető el a pedagógiai alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű szakterületi ismeret, a jelentkező nem vehető fel
-    a kreditelismerési határozatot mellékelni kell a jelentkezéshez!