Individuálpszichológiai alapozású "bátorító pedagógia" szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar:
Nyugat - magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott pedagógus individuálpszichológiai alapozású "bátorító pedagógia" szakterületen.

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: -

A felvétel feltételei:

- Óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, vagy tanári oklevél, valamint
- 3 év pedagógiai gyakorlatban eltöltött idő

A képzés időtartama: A félévek száma: 4, 360 tanóra (kontakt óra)

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit (kötelező ismeretkörök: 55 kredit, választható ismeretkörök: 55 kredit, szakdolgozat: 10 kredit)

Tandíj:
A finanszírozás módja: költségtérítéses 110.000 Ft /fő/félév

A képzés nyelve: magyar

Szakfelelős oktató: Szélesné Dr. Ferenc Edit

Kapcsolattartó
A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:
E-mail: pki[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946

 

II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

A képzés célja

Az országban egyedülálló a képzés, hiszen teljes rendszerében mutatja be az individuálpszichológiai alapú nevelést. A program célja, hogy az individuálpszichológia személyiségelméleti hátterén kialakított pedagógiai módszerek megismertetése révén, járuljon hozzá az oktatás-nevelés különböző területein dolgozó szakemberek korszerű-, a gyakorlatban is alkalmazható pszichológiai ismereteinek bővítéséhez, a hatékony lelki egészségvédelmet szolgáló prevencióhoz.
A képzés célja, hogy ismeretanyagot nyújtson az individuálpszichológia fogalmi rendszerének elsajátításához-, módszereinek kipróbálásához, jártasság megszerzéséhez, önismereti sajátélményű tapasztalatok átéléséhez, kiscsoportos lélektani munka keretében. A végzett szakember ismerje és tudja alkalmazni a személyiség megismerését, és fejlesztését célzó individuálpszichológiai szemléletű pedagógia, bátorító (én-erősítő) módszereit és az individuálpszichológia konfliktuskezelő, tanácsadó, feltáró, elemző eszközeit.
E program szemléletét mélylélektani orientációjú, integratív pedagógiai-pszichológiai irányzatok (az individuálpszichológia, a személyiség társadalmi-lény oldalát hangsúlyozó irányzatok) határozzák meg. Segítő módszerei a közösségek fejlődését, az interperszonális konfliktusok megoldását, a szülői-, nevelői szemlélet fejlődését lélektani eszközökkel szolgálják.
A program elméleti alapját Alfred Adler pszichológiája, az individuálpszichológia képezi, mely irányzatot a harmadik "klasszikus" mélylélektani iskolaként emlegetik, a freudi és jungi irányzat mellett. Adler elsőként adott társadalomlélektani magyarázatot az emberi személyiség működéséhez.
Alfred Adler és pszichológiájának követői megpróbáltak egy olyan pedagógiát kidolgozni, mely alkalmas az egyéniségtorzulások megelőzésére, és ami hozzájárul egy egészséges életstílus kialakításához.
Ez a célkitűzés megérthető az adleri pszichológia fogalomrendszeréből, amelynek értelmében a személyiség hibás fejlődése a kisebbértékűségi érzés kompenzálási szükségletével függ össze, valamint a szociális érzés, a beilleszkedés hiányosságaival.
Adler fontosnak tartja, hogy a nevelés segítségével fel kell készülnie a gyermeknek a 3 nagy életfeladat megoldására: a társkapcsolat-, a foglalkozás-, a szerelem- ill. házasság területein. Ezt a bátorító nevelés eszközeivel lehet elérni.
    Aki a gyermek, viselkedési hiányosságait ki akarja javítani, annak fel kell ismerni viselkedésének indítékait, céljait. A megfigyelésben lényeges a magatartást a környezettel összefüggésben szemlélni, szubjektív jelentőségét felismerni, a jellemző - és szokatlan viselkedéseket megjegyezni, az ismétlődő viselkedésmódokat megfigyelni, és mindent bizonyos, a gyerek által választott célok mozgásaként szemlélni. A felnőttnek mindig tudatában kell lennie a kölcsönös kapcsolatnak közte és a gyermek között. A gyermek viselkedése mindig az adott helyzetből adódó felfogásának logikus következménye.
    1993-ban indult el Magyarországon újra a szakemberek individuálpszichológiai szemléletű képzése, s intézményi keretek között alapképzésben egy-egy előadás, kurzus, akkreditált továbbképzés formájában zajlott. Az első szakvizsgára felkészítő szakképzés lehetőségét nyújtja a program.

A képzés zárása:
A záróvizsgára bocsátás feltételei


- A program záróvizsgával végződik. A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt követelmények teljesítése, valamint a bíráló(k) által elfogadott szakdolgozat benyújtása.

A záróvizsga részei:

- A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és egy szóbeli vizsgából áll.
- A szóbeli vizsga témakörei: a főbb tanulmányi területek tananyagából alakítandók ki oly módon, hogy a különböző tantárgyak közötti összefüggések, kapcsolatok kerüljenek előtérbe. A záróvizsgán a hallgatónak témáját saját intézményére (ill. munkájára) vonatkoztatva is be kell mutatnia.


Jelentkezési lap