Szakvizsgázott pedagógus (lelki egészségvédelem szakterületen)

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 

I. Általános tájékoztató

 

A képzésért felelős kar:
Nyugat - magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szakvizsgázott pedagógus (lelki egészségvédelem szakterületen)

 

A felvétel feltételei:

- Óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, vagy tanári oklevél, valamint - 3 év pedagógiai gyakorlatban eltöltött idő

 

A képzés időtartama: 4 félév; 355 tanóra (kontakt óra)

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit (kötelező ismeretkörök: 55 kredit, választható ismeretkörök: 55 kredit, szakdolgozat: 10 kredit)

A szakirányú továbbképzési szak, képzési formája: levelező tagozat

A képzés nyelve: magyar

Finanszírozás módja: költségtérítéses: 100.000-Ft/félév

Szakfelelős oktató:Szélesné Dr Ferenc Edit

Elérhetősége: ferencz.edit[at]bpk.nyme.hu

 

Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.
Elérhetőségek:
E-mail: pki[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946

 

II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

 

A képzés célja:

A képzés célkitűzéseivel csatlakozik a Lelki Egészség Országos Program céljainak megvalósításához, mivel olyan kompetencia-fejlesztést tesz lehetővé, mely révén a primer prevenciót is megvalósítja és utat nyit a szakemberek lelki egészségmegőrző szakmai tudásának, attitűdjeinek és képességeinek fejlesztéséhez.A program nagy súlyt fektet arra, hogy személyiség- és készségfejlesztő gyakorlatok segítségével a hallgató felkészítse önmagát, személyiségét a rá váró - pszichés megterhelést is jelentő - feladatokra. Alapvető készségfejlesztő technikák megismerésével alkalmassá válik arra, hogy a rászorulókat motiválni tudja a legkülönfélébb készségfejlesztő technikák irányába.A felkészítés célja, hogy a pedagógusok képessé váljanak az egészségfejlesztő és mentálhigiénés kultúra területén a közvetítő szerep betöltésére, hozzájáruljanak az oktatási-nevelési intézményekben az egészséges életmód és életszemlélet megalapozásához, feltételeinek megteremtéséhez, szükség esetén korrekciójához.A prevenciós módszerek birtokában a lelki egészséggel kapcsolatos szemlélet, légkör, feltételek szakszerű feltárására, beavatkozási terv, projekt készítésére és egyéni, ill. csoportos foglalkozások, közösségi akciók szervezésére, szakkörök, klubfoglalkozások vezetésére váljanak képessé, így járuljanak hozzá az egészség és mentálhigiénés kultúra fejlesztéséhez. Képzésük során alkalmassá váljanak e terület fejlődésének önálló követésére, illetőleg a tudományos eredményeknek mindennapi munkájukban való alkalmazására.A képzés zárása:

A záróvizsgára bocsátás feltételei

- A program záróvizsgával végződik. A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt követelmények teljesítése, valamint a bíráló(k) által elfogadott szakdolgozat benyújtása.

A záróvizsga részei:


- A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és egy szóbeli vizsgából áll.
- A szóbeli vizsga témakörei: a főbb tanulmányi területek tananyagából alakítandók ki oly módon, hogy a különböző tantárgyak közötti összefüggések, kapcsolatok kerüljenek előtérbe. A záróvizsgán a hallgatónak témáját saját intézményére (ill. munkájára) vonatkoztatva is be kell mutatnia.


Jelentkezési lap