SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Szociális menedzser
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány - szociális képzési ág
A felvétel feltételei:
Közép- vagy felsőszintű vezetői megbízással egyetemen vagy főiskolán szerzett szakirányú (szociális szervező, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus) diplomával rendelkezik.
Közép- vagy felsőszintű vezetői megbízással rendelkező egyetemen vagy főiskolán szerzett egyes társadalomtudományi (politológiai, szociológiai, közgazdaságtudományi, pszichológiai, pedagógiai, jogtudományi és egyházi felsőoktatási intézményben), illetve egészségtudományi területen szerzett diplomával rendelkezik.
Egyetemen vagy főiskolán szerzett szakirányú (szociális szervező, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus) diplomával rendelkezik, de a jelentkezés időpontjában nincs sem közép- sem pedig felsőszintű vezetői megbízatása. Számukra minimum 1 éves, szociális területen eltöltött gyakorlat igazolása szükséges.
Egyetemen vagy főiskolán szerzett egyes társadalomtudományi (politológiai, szociológiai, közgazdaságtudományi, pszichológiai, pedagógiai, jogtudományi és egyházi felsőoktatási intézményben), illetve egészségtudományi területen szerzett diplomával rendelkezik, de a jelentkezés időpontjában nincs sem közép-, sem pedig felsőszintű vezetői megbízatása. Számukra minimum 2 éves, szociális területen eltöltött gyakorlat igazolása szükséges.
A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 360 óra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 110.000 Ft /fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: aktuális tanév
Jelentkezési határidő: aktuális tanév szeptember 2.

Szenátusi határozat száma:.

Létesítési engedély száma:.
Indítási engedély száma:.
Szakfelelős oktató: Dr. Haász Sándor
Elérhetősége: haasz.sandor[at]bpk.nyme.hu


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.
Elérhetőségek:
E-mail: nemethne.gosztola.anita[at]bpk.nyme.hu

Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik és kompetenciáik birtokában képesek bármilyen típusú szociális intézmény, illetve intézményi egységek  

 • szakmai és gazdasági tevékenységeinek és folyamatainak szervezésére,
 • szakszerű, kliens- és minőségközpontú szervezésére és irányítására,
 • az intézmények törvényes működési feltételeinek biztosítására,
 • a végzett munka minőségének folyamatos ellenőrzésére és javítására,
 • a szociális szakma értékeinek védelmére,
 • a releváns makroszintű folyamatok megértésére és befolyásolására,
 • működésének folyamatos megújítására,
 • gazdálkodásának modern elvek szerint történő kialakítására,
 • a korszerű nemzetközi menedzsment elvek meghonosítására.


A képzési idő

Képzési óraszám: 360 tanóra Kreditszám: 120 kredit
Általánosan kötelező tárgyak: 180 tanóra  Kreditszám: 60 kredit
Szakmai tárgyak: 180 tanóra Kreditszám: 50 kredit
A szakdolgozat kreditértéke : 10 kredit


A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

A képzés három modulból áll:

 1. Gazdaság, társadalompolitika, jog
 2. Menedzsmenttudományi ismeretek
 3. Szakmai készségfejlesztés

1. Gazdaság, társadalompolitika, jog
Ez a modul elsősorban a gazdálkodási alapismereteket (Költségvetés, Non-profit, Vállalkozás és Pénzügyi elemzés, pénzügyi elszámolás (audit)) és a szociális intézmények jogi szabályozását ismerteti meg. Fontos és alapozó ismereteket közvetítünk a menedzsment tudományterületének előkészítése érdekében: helyi szükségletek és források elemzésével, a társadalmi és szociális problémák és kezelésük lehetőségeinek megismertetésével, a reflektív szociális munkán át az Európai Unió szociális dimenziójáig.

2. Menedzsmenttudományi ismeretek
A képzés alapvető pillére a menedzsmenttudományi ismeretek átadása. Elengedhetetlen a szociális terület innovációjának elősegítéséhez egy új típusú szemlélet és gondolkodásmód kialakítása. Ezért a tananyag első eleme a vezetéselmélet, majd a vezetés pszichológiájáról és a vezető személyiségéről kapnak beható ismereteket a hallgatók, hiszen intézményvezetőként a saját és a kollégáik kompetenciájával is tisztában kell lenniük. A modul másik három építőeleme pedig a stratégiai menedzsment, emberi erőforrás menedzsment és az intézményi projektmenedzsment.

3. Szakmai készségfejlesztés
A szociális szakmai kompetenciák fejlesztése az élethosszig tartó tanulás folyamatának része. Mindezen megfontolás és a képesítési követelmények tükrében, ebben a modulban a hallgatók gyakorlati látókörét és saját élményű tapasztalatát szélesítjük a szakmai a gyakorlatokkal és a vezetői tréninggel.
Az ismeretek ellenőrzési rendszere
A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése aláírás, gyakorlati jegyek megszerzéséből és vizsgák - kollokviumok, szigorlatok - teljesítéséből tevődik össze. A képzések záróvizsga ¬dolgozat készítésével, védésével és a záróvizsga letételével zárul.
A szakdolgozat a szak (szakirány) tantárgyaihoz kapcsolódó elméleti-általános témakört feldolgozó, vagy a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző önálló munka. A hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságon túlmenően azt is tanúsítja, hogy a hallgató képes a szakirodalom feldolgozásával ismereteit önállóan alkalmazni.


Szakdolgozat

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
A szakdolgozat a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a szociális menedzsment területén a megfelelő tájékozottságot, ismeri a téma és a választott terület szakirodalmát, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.  
A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozati konzultációra a 3-4. félévben van lehetőség. A szakdolgozat leadásakor legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell


Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A szakdolgozat elkészítése és benyújtása


A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • Komplex szóbeli vizsga


Jelentkezési lap