Kisgyermek pedagógia


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kisgyermek pedagógia, oklevélben szereplő megnevezése: Kisgyermeknevelő szakpedagógus
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei:
óvodapedagógus diploma, vagy BA alapfokozatú oklevél
A képzés időtartama: 1 tanév, 2 félév, 180 óra
A képzés helyszínei: Sopron
A végzéshez összegyűjtendő kreditek száma: 60
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 100.000 Ft /fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szenátusi határozat száma:.
Létesítési engedély száma:.
Indítási engedély száma:.
Szakfelelős oktató: Major Eleonóra
Elérhetősége:
e-mail: major.eleonora[at]bpk.nyme.hu
telefon: 99/518-950


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.
Elérhetőségek:
E-mail: pki[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

A képzés célja az óvodapedagógusok szakmai ismereteinek bővítése, az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása, nevelése és fejlesztése érdekében. Felkészítésük a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi fejlődésének komplex fejlesztésére, szocializációjuk segítésére, és a kisgyermekes családok nevelési tevékenységének támogatására.


Elhelyezkedési lehetőségek

A szakirányú továbbképzés oklevele az alábbi területeken nyújt elhelyezkedési lehetőségeket:

 • bölcsődei napközbeni kisgyermekellátás
 • családi napközi
 • házi gyermeknevelői feladatok ellátása
 • időszakos gyermek felügyelet
 • játszócsoport
 • baba-mama klub
 • gyermekhotelek
 • sérült gyermekek napközbeni ellátása
 • szülői felkészítő, segítő


A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzés során megszerezhető ismeretek, tudáselemek:

 • a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzői, a testi és pszichés események érési, fejlődési jellegzetességei és a fejlesztés lehetőségei;
 • a 0-3 (5) éves korosztály igényei, szükségletei, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló adekvát nevelési, fejlesztési, gondozási, ápolási, teendők;
 • a három (5) év alatti korosztály családon kívüli ellátási formáinak specifikumai, a családi nevelési hatások és a korai személyes kötődés jelentősége;
 • a szakma etikai szabályait,
 • a szociális ellátórendszer működése és a szociális professzió alapjai.


Szakmai adottságok, készségek

 • a korai nevelés pedagógiai-pszichológiai módszereinek alkalmazása,
 • a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerése, az esetleges eltérések családi kontextusban történő értelmezése és adekvát fejlesztési, nevelési, tanácsadási módszerek alkalmazása
 • jó kapcsolat kialakítása és együttműködés a kisgyermekkel, illetve a gyermekeket nevelő családokkal,
 • a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése során a napközbeni ellátást segítő más szakemberekkel való együttműködés,
 • az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzése,
 • szakterületükön vezetői feladatok ellátása,
 • szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a gyermekgondozáson levő anyák számára,
 • az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezése, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció feltételeit,
 • a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök, eljárások, illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek célnak megfelelő kiválasztása és alkalmazása,


Szakmai attitűdök és magatartás:

 • humanisztikus szemlélet, megfelelő szakmai identitás, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése, tudatos kezelése, önreflexió
 • a másság elfogadása, tiszteletben tartása,
 • egyéni döntéshozatalért személyes felelősségvállalás, ugyanakkor a szakmaközi együttműködés szükségességének elfogadása
 • a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettség


Konkrét környezet 
Tevékenységrendszer 
- Bölcsődei napközbeni kisgyermekellátás
- Családi napközi
- Házi gyermeknevelői feladatok ellátása
- Időszakos gyermek felügyelet
- Játszócsoport
- Baba-mama klub
- Gyermekhotelek
- Sérült gyermekek napközbeni ellátása
- Szülői felkészítő, segítő 
Az adott korosztályba tartozó gyerekek átvétele - átadása, a napi gondozási feladatokba (étkeztetés, öltöztetés, stb.) ágyazottan a korai nevelési feladatok ellátása.
A gyermek fejlettségi szintjének megfelelő módszerek alkalmazása, a korai fejlődés facilitálására a gondozási és játéktevékenységekben.
Kompetenciahatárait meghaladó esetekben a kapcsolatfelvétel a szülőkkel és megfelelő szakemberekkel. A korai nevelésre vonatkozó tanácsadói feladatok ellátása, egyéni tanácsadás és beszélgető szülőcsoport vezetése keretében.
Az adminisztrációs feladatok ellátása. Szükség esetén vezetői feladatok ellátása. 

A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Általános elméleti alapok
Az alapozó ismeretek körébe tartózó tárgyak segítik a csecsemők és kisgyermekek jellemzőinek, igényeinek, szükségleteinek megértését, a 0-3 (5) éves korosztállyal kapcsolatos nevelési, fejlesztési, gondozási, ápolási teendők elsajátítását. A tananyagtartalmak lehetővé teszik a hallgatók számára a szociális ellátórendszer működésével, a szociális professzió alapjaival, a családon kívüli ellátás specifikumaival kapcsolatos ismeretek feldolgozását. Az általános elméleti alapozást célzó tantárgyak a pszichológia, a pedagógia, a szociológia és az egészségtudományok területéhez kapcsolódnak.

Speciális ismeretek
Az általános elméleti alapokra építve a speciális szakterületi ismeretek a szakmai készségek fejlesztését és az attitűdök és magatartásminták tanulását szolgáló tudásanyagot hordozzák.
Lehetőséget biztosítanak a korai nevelés pedagógiai-pszichológiai módszereinek elsajátítására és a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerése, továbbá az esetleges eltérések családi kontextusban történő értelmezésére és adekvát fejlesztési, nevelési, tanácsadási módszerek alkalmazására. A speciális ismeretek segítik a hallgatókat az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzésében, olyan ismeretek elsajátításában, amelyek szükségesek a szakterületen a vezetői feladatok ellátásához. A megszerzett ismeretek készségek és képességek birtokában képesek szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a gyermekgondozáson levő anyák számára. A speciális szakterületi ismeretek elmélyítik a hallgatókban a humanisztikus szemléletet, segítik a  megfelelő szakmai identitás kialakítását, a másság tiszteletben tartását, a személyes felelősségvállalást, a szakmaközi együttműködés szükségességének elfogadását.

Gyakorlati képzés
A szakmai gyakorlat az elméleti és a speciális ismeretekre építve a szakmai adottságok kibontakoztatására, készségek fejlesztésére, a szakmához kapcsolódó magatartásminták elsajátítására ad lehetőséget.  Gyakorló terepet nyújt a korai nevelés pedagógiai-pszichológiai módszereinek alkalmazására, a jó kapcsolat kialakítására és együttműködésre a kisgyermekkel, illetve a családokkal, az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció feltételeit. A szakmai gyakorlat során a hallgatók képessé válnak a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök, eljárások, illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek célnak megfelelő kiválasztása és alkalmazása. Megismerik a családon kívüli ellátási formákat, a szakma etikai szabályait. A szakmai gyakorlat olyan tulajdonságok elmélyítését segíti, mint a humanisztikus szemlélet, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése, tudatos kezelése, a másság elfogadása, tiszteletben tartása, a személyes felelősségvállalás, a szakmaközi együttműködés szükségességének elfogadása és a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettség.


Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A szakdolgozat elkészítése és benyújtása


A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • Komplex szóbeli vizsga


Jelentkezési lap