Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

Szakfelelős: Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens

Az alapképzési szak képzési célja

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint:
alapfokozat (baccalaureus, bachelor;rövidítve: BA)
   
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Infant and Early Childhood Educator


Képzési terület: pedagógusképzés.

Képzési ág: óvodapedagógus, tanító.

A képzési idő félévekben: 6 félév.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit.


A képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit,
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit,
A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit,
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 80 kredit
Az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 30 kredit.

Az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma:

teljes idejű képzésben 1970 óra,
részidejű képzésben 638óra.

A szakmai gyakorlat időtartama és jellege:
teljes idejű képzésben:

képzőintézményben végzett gyakorlat 322 óra,
összefüggő szakmai gyakorlat 2x3 hét (90-90 óra).

részidejű képzésben:

képzőintézményben végzett gyakorlat 92 óra,
összefüggő szakmai gyakorlat 2x1 hét (30-30 óra).


Alapozó ismeretek 
29 kredit 
Szakmai törzsanyag 
131 kredit 
általános szakterületi ismeretek 
80 kredit 
differenciált szakmai ismeretek 
22 kredit 
szakmai gyakorlat 
30 kredit 
Szabadon választható tárgyak 
10 kredit 
Szakdolgozat 
10 kredit 
Összesen: 
180 kredit 

Az alapképzési szakon elsajátítandó szakmai kompetenciák:

Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
A hallgatók ismerik:
- az egyetemes és a magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzőit;
- a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságait;
- Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit;
- az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárásokat, tudnivalókat.

a) az alapfokozat birtokában a csecsemő- és kisgyermeknevelők a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy ismerik:

- a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzőit, a testi és pszichés események érési, fejlődési jellegzetességeit és a fejlesztés lehetőségeit,
- a korosztály igényeit, szükségleteit, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló válaszokat, tényezőket,
- az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatait és az egészséges fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális, kommunikációs szokások kialakításának módszertani lehetőségeit,
- a művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra) és a játék személyiségfejlesztő hatását és ezeknek a nevelési-fejlesztési célok elérését szolgáló formáit, módszereit,
- a csecsemő- és kisgyermeknevelői tevékenység jogi és közigazgatási kereteit, a szakmai adminisztrációs teendőket,
- a három év alatti korosztály családon kívüli ellátási formáinak specifikumait, a családi nevelési hatások és a korai személyes kötődés jelentőségét,
- a szakma etikai szabályait,
- a szociális ellátórendszer működését és a szociális professzió alapjait,
- az elektronikus információs rendszereket,

b) az ismeretek alkalmazását illetően alkalmasak:
- holisztikus szemléletük birtokában a rájuk bízott gyermekek fejlesztési, nevelési, gondozási (szükség esetén ápolási) feladatainak ellátására,
- a korai nevelés pedagógiai módszereinek alkalmazására,
- a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerésére, az esetleges eltérések családi kontextusban történő értelmezésére és adekvát fejlesztési, nevelési, tanácsadási módszerek meghatározására,
- jó kapcsolat kialakítására és együttműködésre a kisgyermekkel, illetve a gyermekeket nevelő családokkal,
- a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése során a napközbeni ellátást segítő más szakemberekkel való együttműködésre,
- az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzésére,
- szakterületükön vezetői feladatok ellátására,
- szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a gyermekgondozáson levő anyák számára,
- gyermekintézményben a gyermekek állapotának, szükségleteinek megfelelő körülmények és feladatok meghatározására, illetve a csecsemő- és kisgyermek korosztály nevelési, fejlesztési feladatainak ellátására,
- az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció feltételeit,
- az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamatának megszervezésére és ezek feltételeinek megteremtésére,
- a család támogatására a gyermek nevelésében, tanácsadói feladatok ellátására a kisgyermekes szülők körében egyéni és csoportos tanácsadás, foglalkozásvezetés formájában,
- a csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentáció vezetésére,
- a jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően a családokkal és a gyermekkel kapcsolatos személyes adatok és információk kezelésére,
- a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök, eljárások, illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek célnak megfelelő kiválasztására és alkalmazására,
- szóban vagy írásban a hatékony kommunikációra, legalább egy idegen nyelv ismeretében az adott nyelvű szakirodalomban való tájékozódásra,

c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek:
- megfelelő szakmai identitással, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése, tudatos kezelése, önreflexió képességével
- megfelelő szociális és kommunikációs képességekkel,
- empátiával,
- egyéni döntéshozatali készséggel,
- személyes felelősségvállalással,
- alkalmazkodó képességgel,
- csoportmunkában való munkavégzés képességével,
- szakmaközi együttműködési képességgel,
- a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettséggel.