Koragyermekkori zenei nevelés


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Koragyermekkori zenei nevelés, Az oklevélben szereplő szakképesítés: Koragyermekkori zenepedagógus
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei:
Alapfokú hangszeres ismeretekkel rendelkező óvodapedagógus, tanító, szociálpedagógus, pedagógiai diplomával rendelkezők
A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 480 óra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 100.000 Ft /fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő: aktuális tanév augusztus 20.

Szenátusi határozat száma: 300/ 2008.(X.8).

Létesítési engedély száma: OH-FHF/2751-5/2008
Indítási engedély száma: OH-FHF/2751-6/2008
Szakfelelős oktató: Mentesné Tauber Anna
Elérhetősége: szfmk[at]bpk.nyme.hu


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.
Elérhetőségek:
E-mail: pki[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik:

 • elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak a zenebölcsőde - és zeneóvoda vezető tantervben jelzett területeken, alkalmasak gyermekcsoportok vezetésére 0-7 éves korig.
 • a zenei ismeretek szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportszervezési technikákról.
 • bölcsődés korú és óvodáskorú gyermekek korosztályára specializált zenepedagógusok
 • képesek a zenebölcsődékben, zeneóvodákban folyó zenei nevelésben a magyar néphagyományok átörökítésére, tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek működtetésére.
 • képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény megteremtését, kialakítani a csoportkohéziót, megkeresni a gyermekek helyét és feladatát a csoporton belül a megismert módszerek segítségével
 • akik rendelkeznek a komolyzenei és a néphagyományok hátterének biztos ismereteivel, s ezeket gyakorlatban is alkalmazni képesek.
 • akik értik a magyar néphagyomány önmagán túlmutató jelrendszerét, ismerik képi és nyelvi megfogalmazásukat.
 • önmaguk is képesek népi hangszerek készítésére, melyeket használni is tudnak
 • rendelkeznek hangszeres ismerettel, s ennek birtokában képessé válnak sajátos zenei élmény létrehozására
 • fejlett empátiával rendelkeznek, s képesek önmaguk eddigi nevelési-tanítási elvein, módszerein változtatni, nyitottak az új pedagógiai problémákra, s képesek megoldásokat keresni a harmónia megteremtése érdekében


A képzési idő

A képzési idő két év. A képzési idő magában foglalja az összes oktató vezetésével és közreműködésével lezajló elméleti vagy gyakorlati órát, foglalkozást.


A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Elméleti alapok (Képzési idő 40%-a)
A szakirányú továbbképzési szak azzal az elgondolással készült, hogy kevesebb tantárgy szerepeltetésével mélyebb, kompetensebb tudást szerezzenek a képzésben résztvevők. Minden elméleti tantárgy szoros összefüggésben áll a gyakorlati tartalmakkal, melyek ezen a szakterületen önállóan nem létezhetnek.
Az elméleti alapok megismerését biztosító tárgyak a zeneelmélet, zeneirodalmi ismeretek elmélyülését, továbbfejlesztését, értelmezését, gyakorlatban való alkalmazásuk lehetőségeit segítik.
A népdalszövegek elemzése a háttértudattartalmak előhívását hivatottak szolgálni, rendszerbe foglalni.
A népi hagyományok és népi játékok vizuális szimbólumvilágának részletes feltárása, elemzése lehetőséget nyújt a gyakorlati ismeretek párhuzamba állításával, ezek rendszerbe állításával, képi megfogalmazásuk mélységével, lényegével.

Gyakorlati ismeretek (Képzési idő 60%-a)
A kompetencia alapú pedagógiai szemlélet, gondolkodásmód nélkülözhetetlen feltétele az ismeretek, a tudás gyakorlatban való megvalósítása, ezen technikák konkrét megtapasztalása. Zenei műveltségterületen - speciális jellegéből fakadóan- elengedhetetlen a folyamatos gyakorlat, mind az énekhang, mind pedig a hangszeres játék tekintetében is. A népi hagyományok, népi gyermekjátékok tantárgy az elméleti felkészülésen kívül, szoros egységben, a játékok elsajátításának is teret nyújt, módszertani és konkrét gyakorlati formában is.
A zenei kreativitást a népi hangszerek elkészítése, megszólaltatása erősíti tovább.
A zeneterápia, zenés drámajáték olyan speciális szakterülettel ismertetik meg a képzésben résztvevőket, melyeket munkájuk során alkalmaznak majd, s mindezeket önmaguk is kipróbálhatják, az élmények erejével hatnak először önmagukra, majd az általuk vezetett csoportokra.
A gyakorlati képzés feltételrendszerét a NY. M. E. Aranykapu Gyakorló Óvoda biztosítja, az itt működő zeneóvoda látogatásának lehetőségével.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Az ellenőrzési rendszer a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, és a képzés végén esedékes szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.
A minősítés ötfokozatú skálán, érdemjeggyel történik.


Szakdolgozat

Olyan írásbeli dolgozat, mely a zene - komolyzene, népzene, népi gyermekjátékok- területeivel összefüggő témában készült, és alátámasztja, hogy a képzésben résztvevőtanulmányait és a rendelkező szakirodalmakat fölhasználva önállóan képes alkalmazni


Záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára való bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése,
 • bírálattal elfogadott szakdolgozat


A záróvizsga részei

 • a szakdolgozat megvédése
 • a képzés témaköreit átfogó komplex szóbeli vizsga, különös tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazására.

Záróvizsga a Kari Tanács által meghatározott záróvizsga-időszakban történik. A záróvizsgát a végbizonyítvány megszerzését követő két éven belül kell letenni. A 2 év letelte után a záróvizsga letételét a Kari Tanács engedélyezheti.

A záróvizsga eredménye
A szakdolgozat és védése után kapott érdemjegy és a szóbeli záróvizsgán nyújtott teljesítmény érdemjegye alapján számított átlag, ötfokozatú jeggyel kifejezve.


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Ismeretkörök 
Kredit 
Óra 
1.Elméleti alapok
Zeneelmélet
Zeneirodalom
Népdalszövegek elemzése
Szakrális néprajz 
45 
180 
2. Gyakorlati alapok
Zeneterápia
Hangszeres játék
Néphagyományok és népi játékok
Önismeret
Zenei kreativitás
Zenés drámajáték
Zeneóvodai hospitálás 
63 
280 
Szakdolgozat 
12 
 
Kötelező tanulmányi terület egységesen 
120 
460 
Elméleti órák száma 
55 
200 
Gyakorlati órák száma 
65 
260 
Kollokvium 
 
Gyakorlati jegy 
 
24 

Jelentkezési lap


Záróvizsga tételsor