Mérnöktanár MA

(műszaki diploma - MSc. szint)

1. Szakfelelős: Dr. Gáspár Mihály
Szakképézettség felelős: Dr. Katona György

2. A képzési cél

A mérnöktanár szak, mint mesterképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az OKJ szakmacsoportjaival.

A mérnöktanár képzés az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai elméleti oktatás szervezésére, vezetésére valamint oktatási tevékenységre való felkészítés, amely kiterjed az elméleti tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások, valamint a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok megszervezésére. A képzés felkészít a neveléstudományi és a szakterületi doktori képzésekre, valamint a kutató-fejlesztő munkára is.

3. A végzettség szintje

MSc. - mesterképzés

4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Mérnöktanár alapképzési szintű ... mérnök végzettséggel

Szakképzettségek:

- könnyűipari,

- faipari,

- környezetvédelmi.

5. A képzési idő és a megszerzendő kreditek

A képzési idő 4 félév

Nappali képzésben a kontaktórák száma: legalább 2340

Levelező képzésben a kontaktórák száma: legalább 354

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: legalább 120

6. A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai

A MÁKK 4. pontjában és a 77/2002. (IV.13.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a MAB módosított táblázatának figyelembe vételével a képzési arányok az alábbiak:


 
Kreditpont 
Kreditpont % 
Pedagógiai-pszichológiai ism. 
41 
34 
Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ism. 
Szakmai törzsanyag 
Differenciált szakmai tananyag 
17 
14 
Szakterületi ismeretek (Szakmódszertan) 
13 
11 
A mérnöktanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek sajátos követelményei 
34 
28 
Mindösszesen 
120 
100 

7. Elvárt mérnöktanár kompetenciák

Szakmai kompetenciák

- A képesítésének megfelelő elméleti képzés oktatástechnológiai alapjainak, munkaeszközeinek és eljárásainak biztos ismerete

- A biztonságtechnikai előírások szilárd ismerete és következetes alkalmazása

- A technológiai fejlődés követése

- Az elektronikus információ-szerzés, -tárolás és -közlés alkalmazói szintű ismerete és használata

Pedagógiai, pszichológiai kompetenciák

- Az önálló tanulás, információ-szerzés és –feldolgozás módszereinek ismerete, alkalmazása és átadása

- Korszerű és szakma-adekvát eljárások alkalmazása a gyakorlati képzés megtervezésében

- A saját és a tanulók munkájának megszervezése és tervszerű végrehajtása, ill. végrehajttatása

- Hatékony motiválás a szakma és a munka iránt

- Szakmailag és nyelvileg fejlett kommunikálás, a tanulók kommunikációs szintjének fejlesztése

- Konfliktus-kezelés és kulturált konfliktus-kezelésre nevelés

- Fejlett érzékenység a tanulók problémái iránt és képesség adekvát tanácsadásra, segítségnyújtásra

Szakmai attitűdök és magatartás

- Együttműködés az oktatótársakkal (gyakorlati oktatókkal, szakelméleti tanárokkal)

- Nyitottság új módszerek és eljárások alkalmazására

- Készség a tanulókkal való és a tanulók közti kooperatív munka hatékony és sikerorientált megvalósítására

8. Az elméleti és gyakorlati képzés tantervi arányai

 


Előadás 
45-60 % 
Tantermi gyakorlat 
10-30 % 
Labor- és pedagógiai gyakorlat 
20-40 % 
Szakdolgozat 
7-8 % 

9. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - félévközi jegyek megszerzéséből, vizsgákból valamint a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomamunka elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

10. A záróvizsgára (mérnöktanár képesítő vizsgára) bocsátás feltételei

- A tantervben foglalt követelmények teljesítése

- A diplomamunka elkészítése és bírálattal ellátott értékelése

 

11. A mérnöktanár képesítővizsga részei

- A diplomamunka megvédése

- Komplex szóbeli vizsga (15-30 kredit értékű ismeretanyag számonkérése)

12. A mérnöktanár képesítővizsga eredménye

- a pedagógiai gyakorlatot záró érdemjegynek,

- a diplomamunka és védése átlageredményének, és

- a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének

egészre kerekített átlaga.

13. Nyelvi követelmények

Államilag elismert középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szakirányok képzési céljával összhangban.


Jelentkezés