Agrármérnök-tanár MA

(agrár diploma -MSc. szint)

1. Szakfelelős: Dr. Gáspár Mihály
Szakképzettség felelős: Dr. Vitinger Emőke

 

2. A képzési cél

Az agrár mérnöktanár szak, mint mesterképzés szorosan kapcsolódik az agrár képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az OKJ szakmacsoportjaival.

Az agrár mérnöktanár képzés az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai elméleti oktatás szervezésére, vezetésére valamint oktatási tevékenységre való felkészítés, amely kiterjed az elméleti tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások, valamint a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tangazdasági) gyakorlatok megszervezésére. A képzés felkészít a neveléstudományi és a szakterületi doktori képzésekre, valamint a kutató-fejlesztő munkára is.

 

3. A végzettség szintje

MSc. - mesterképzés

 

4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Okleveles agrár mérnöktanár mezőgazdasági mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, állattenyésztő mérnök stb., valamint vadgazda mérnök szakképzettséggel

 

5. A képzési idő és a megszerzendő kreditek

A képzési idő 4 félév

A főiskolai agrármérnök tanári diplomával rendelkezőknek a képzés időtartama 2

félév (60 kredit)!

Nappali képzésben a kontaktórák száma: legalább 2340

Levelező képzésben a kontaktórák száma: legalább 354

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: legalább 120

 

6. A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai

A MÁKK 4. pontjában és a 77/2002. (IV.13.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a MAB módosított táblázatának figyelembe vételével a képzési arányok az alábbiak:

 


 
Kreditpont 
Kreditpont % 
Pedagógiai-pszichológiai ism. 
41 
34 
Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ism. 
Szakmai törzsanyag 
Differenciált szakmai tananyag 
17 
14 
Szakterületi ismeretek (Szakmódszertan) 
13 
11 
A mérnöktanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek sajátos követelményei 
34 
28 
Mindösszesen 
120 
100 

A főbb tárgykörök magukba foglalják a kötelező, a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyakat.

 

7. Elvárt agrár mérnöktanár kompetenciák

Szakmai kompetenciák

- A képesítésének megfelelő szakmai elméleti képzés tudományos hátterének, technológiai alapjainak, munkaeszközeinek és eljárásainak ismerete.

- Szakmai elméleti és gyakorlati technológiák ismerete, a technológiai fejlődés követése, a technológiák megtanításához szükséges ismeretek állandó fejlesztése.

- Környezetkímélő technológiák alkalmazásában való jártasság.

- A biztonságtechnikai előírások szilárd ismerete és következetes alkalmazása.

- Az elektronikus információszerzés, -tárolás és -közlés alkalmazói szintű ismerete és használata.

Pedagógiai, pszichológiai kompetenciák

- Az önálló tanulás, információ-szerzés és –feldolgozás módszereinek ismerete, alkalmazása és átadása

- Korszerű és szakma-adekvát eljárások alkalmazása a gyakorlati képzés megtervezésében

- A saját és a tanulók munkájának megszervezése és tervszerű végrehajtása, ill. végrehajttatása

- Hatékony motiválás a szakma és a munka iránt

- Szakmailag és nyelvileg fejlett kommunikálás, a tanulók kommunikációs szintjének fejlesztése

- Konfliktus-kezelés és kulturált konfliktus-kezelésre nevelés

- Fejlett érzékenység a tanulók problémái iránt és képesség adekvát tanácsadásra, segítségnyújtásra

Szakmai attitűdök és magatartás

- Együttműködés az oktatótársakkal (gyakorlati oktatókkal, szakelméleti tanárokkal)

- Nyitottság új módszerek és eljárások alkalmazására

- Készség a tanulókkal való és a tanulók közti kooperatív munka hatékony és sikerorientált megvalósítására

8. Az elméleti és gyakorlati képzés tantervi arányai

 


Előadás 
45-60 % 
Tantermi gyakorlat 
10-30 % 
Labor- és pedagógiai gyakorlat 
20-40 % 
Szakdolgozat 
7-8 % 

Az elméleti képzéshez nem közvetlenül kapcsolódó, intézményen kívüli gyakorlati képzés Szabályai

9. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - félévközi jegyek megszerzéséből, vizsgákból valamint a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomamunka elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

 

10. A záróvizsgára (mérnöktanár képesítő vizsgára) bocsátás feltételei

- A tantervben foglalt követelmények teljesítése

- A diplomamunka elkészítése és bírálattal ellátott értékelése

11. Az Agrár- mérnöktanár képesítővizsga részei

- A diplomamunka megvédése

- Komplex szóbeli vizsga (15-30 kredit értékű ismeretanyag számonkérése)

 

12. A mérnöktanár képesítővizsga eredménye

- a pedagógiai gyakorlatot záró érdemjegynek,

- a diplomamunka és védése átlageredményének, és

- a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének

egészre kerekített átlaga.

 

13. Nyelvi követelmények

Államilag elismert középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga, a szakirányok képzési céljával összhangban.

 


Jelentkezés: