Tehetségfejlesztő szaktanácsadó


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Tehetségfejlesztő szaktanácsadó, A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Tehetségfejlesztő szaktanácsadó
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei:
Felsőfokú végzettség
a) Alapképzési szakok/főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia, szociálpedagógia
b) 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség
c) 2006 előtt egyetemi szinten szerzett tanári oklevél, illetve 2006 utáni felsőoktatási rendszerben tanári MA szakképesítés bármely szakképzettséggel.
d) A közoktatással, felnőttképzéssel kapcsolatos területen dolgozó, a képzés tartalma iránt érdeklődő nem pedagógus, főiskolai vagy egyetemi, illetve BA, BSc, MA, MSc végzettség (könyvtáros, orvos, pszichológus stb.)
A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 360 óra
Általánosan kötelező tárgyak: 180 tanóra, 60 kredit
Szakmai tárgyak: 180 tanóra, 50 kredit
A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 105.000 Ft /fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szenátusi határozat száma: 166/2007. (XI. 21.) sz.
Létesítési engedély száma OH-FHF/973-1/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/973-3/2008.
Szakfelelős oktató: Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD egyetemi docens
Elérhetősége: bodnar.gabriella[at]bpk.nyme.hu / bodnar[at]erg.bme.hu
Képzési hely/konzultációs központ:
Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológia Szolgáltató Központ
9023 Győr Török István út 36.
Képzési hely:
9400. Sopron NymE BPK Ferenczi J. u. 5.


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:

Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

Az egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus diplomával rendelkező szakemberek felkészítése a tehetségfejlesztés speciális gyakorlati feladatainak megoldására, hogy ismereteiket egyrészt a közoktatásban (iskolák, kollégiumok, egyéb nevelési intézmények), másrészt speciális intézetekben (nevelési tanácsadók, pályaválasztási tanácsadók, családgondozó központok, közművelődési intézmények) kamatoztathassák.


A képzési idő

Négy félév, 360 tanóra (az I. és II. félévben négy-négy alkalommal, a III. és IV. félévben három-három alkalommal)
A képzésben az elmélet és a gyakorlat aránya 42 - 58 %. A képzési idő magában foglalja a kötelező, kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak elméleti és gyakorlati óráit.


A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Elméleti alapok

 • A tehetségfejlesztéssel összefüggő elméleti megalapozás ismeretkörei
 • A tehetségfejlesztés és kutatás alapvető kérdései
 • A tehetség megjelenésének specifikus és nem specifikus jegyei
 • A tehetségfejlesztő pedagógus szerepe a felismerésben, fejlesztésben
 • Módszerek, és stratégiák a tehetséggondozásban


Metodika és fejlesztés
A képzés eredményeként a résztvevő szakemberek olyan ismeretek, módszerek, eszközök birtokába juthatnak, amelyekkel hatékonyabbá tudják tenni a különböző műveltségi blokkokhoz, tevékenységi területekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tehetségfejlesztő munkát a tanórán és a differenciált fejlesztés más szervezeti kereteiben (szakkörök, fakultációk, egyéb speciális foglalkozások) biztosabb alapokon tudják azonosítani, kiválasztani a tehetséges gyerekeket, s a fejlesztés során felvetődő speciális problémákat szakszerűen tudják megoldani.
Olyan konkrét készségek fejlesztésére kerül sor, amelyek lehetővé teszik speciális ismeretek és gyakorlatok közvetítését. Pl. művészi képességek, színész- mesterségbeli tudástár elsajátítása, pszichomotoros képességterületek fejlesztése, stb. A tehetségfejlesztés felismeréséhez és fejlesztéshez szükséges jártasságok kialakítását a következő tárgykörök megismerése, megismertetése és abban való gyakorlás lehetősége adja:

 • Tehetségpedagógiai módszerek alkalmazása az oktatási- nevelési folyamatban
 • Speciális tehetségfejlesztő program elemeinek kidolgozása, alkalmazása, tantervi adaptáció
 • A tehetségfejlesztő pedagógus szakmai kompetenciái
 • Alulteljesítő gyerekek problémáinak feltárása, képzése
 • Szakmai portfólió összeállítása


Speciális tárgykörök (III. és IV. félévben 4-4 kredit kötelezően választandó!)
A speciális tantárgyblokk területei közül kettő kötelezően választandó, az alapképzésben megszerzett oklevél és a hallgató egyéni érdeklődése, motivációja függvényében. Olyan ismeretekről, képzési területek ezek, melyek még árnyaltabbá és színesebbé tehetik a tehetségesekkel történő foglalkozást.
A specializáció hatékonnyá teszi a tehetséges tanulókkal, egyénekkel való foglalkozást.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a képzés végén esedékes prezentációból, portfólió bemutatásával, és a záróvizsgából tevődik össze.
A kötelező kollokviumok száma: 8. A gyakorlati jegyek száma: 14. A prezentáció értékelése ötfokozatú (1 - 5) skálán, érdemjeggyel történik. Vannak tárgyak, mint.
pl. kommunikáció és konfliktuskezelés, amelyek vizsgajegy helyett megfelelt és nem felelt meg minősítéssel zárulnak.


Záródolgozat

A záródolgozat  a tehetség felismerés, gondozás és támogatás kérdéséhez kapcsolódó, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó gyakorlati alkalmazására.
Kötelező feltétel: A záró dolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg, a záró dolgozat leadásakor a legalább négy alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.


Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A záródolgozat elkészítése és benyújtása


A záróvizsga részei

A záródolgozat/portfólió megvédése

 • Komplex szóbeli vizsga
 • Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

 • a záródolgozat érdemjegye
 • a védés érdemjegye

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.


Jelentkezési lap