Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:

Telefon: 99/518-946


Gyermektanulmányi szakterületen pedagógus- szakvizsgára felkészítő szakírányú továbbképzési szak

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 

I. Általános tájékoztató

 

A képzésért felelős kar: Nyugat - magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gyermektanulmányi szakértő szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Gyermektanulmányi szakértő, szakvizsgázott pedagógus

 

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat

 

Képzés szintje: pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

 

A felvétel feltételei:

- alapképzési / főiskolai szintű tanító, óvodapedagógus, általános iskolai tanár, gyógypedagógus  szociálpedagógus végzettség; bármely képzési területen, alapképzési szakon szerzett tanári szakképzettség; három év pedagógiai gyakorlatban eltöltött idő

- 2 éves időtartamú szakmai gyakorlat

 

A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 360 óra

 

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120; ebből 55 kredit kötelező ism., 55 kredit választható, 10 kredit szakdolgozat.

 

A képzés nyelve: magyar

 

Képzés költsége/félév: 110.000 Ft /fő

 

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: aktuális tanév

 

Szenátusi határozat száma: 126/2007. (X. 10.) sz.

Létesítési engedély száma: OH-FHF/1043-1/2008-6/2008.

Indítási engedély száma: OH-FHF/1043-1/2008.

 

Szakfelelős oktató: Dr. Zsubrits Attila egyetemi docens

 

II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

 

II.1. A képzés célja:

Az igény egy újfajta szakvizsgás szak megszervezésére az óvodapedagógusok részéről merült fel. Számukra a lehetőségek szűkre szabottak, kevés az újszerű – a pedagógia és pszichológia korszerű eredményeit közvetítő továbbképzés.

A program kidolgozásakor a következő alapelvek vezéreltek bennünket:

Az egyén, a növekvő gyermek csak akkor tud megfelelően fejlődni, ha a nevelés érzékeny megkülönböztetésekre képes, a pedagógus képes alkalmat és lehetőséget adni a sajátos és különös megnyilvánulások számára is. A pedagógiában – és különösen igaz ez az óvodapedagógiára-, a különböző tartalmak nem élnek elkülönült életet, hanem nyílt kapcsolatban állnak egymással, ez az integrált tananyag.

A képzés célul tűzte ki a pontos gyermekmegfigyelést, ennek tárgyilagosságát, pontosságát fokozni lehet és kell is. Fontos feladat az is, hogyan lehet felismerni az életkori sajátosságokat,  és az egyéni eltéréseket a gyakorlatban. Fokozni kell a szituációérzékenységet  is a pedagógusokban.  

Ezeknél a céloknál  a magyar reformpedagógia legnemesebb hagyományaihoz szeretnénk visszanyúlni, nevezetesen a gyermektanulmányi mozgalomhoz. A képzés megnevezése is erre utal. A reformtörekvések már a század elején rávilágítottak arra:”az egyéniség elnyomása miatt, valamint a tanterv ama hibája kapcsán, hogy egyforma  nevelést kényszerít minden növendékre, a tanítás megfosztja a gyermeket az élet örömeitől, a rossz módszer elkedvetleníti, tevékenységét nem fejleszti”.

A reformiskolák célja az volt, hogy harmonikus, nagy szellemi és testi erőt kifejteni tudó egyéniségeket képezzenek. Abban a korban akartak közel férkőzni a gyermek lelkéhez, amikor az még fogékony a lelkesedésre.

Véleményük szerint sokoldalúság, találékonyság és a szó szoros értelmében vett egyéniség jellemzi a jövő pedagógusát, akiben a tudósnak és a művésznek harmonikus egészbe kell olvadnia. Ezek a gondolatok azóta is aktuálisak, sőt a megváltozott társadalmi körülmények tükrében, most van igazán szükség gyermekszerető-értő pedagógusokra, mert a család már nem tölti be régi, hagyományos funkcióit.

Az alapképzésben kevés idő van arra, hogy ezekről a területekről elmélyült ismereteket szerezzenek a hallgatók, mindezeken kívül az elmélet sokat változott az elmúlt években,  fontos lenne tisztáznia fogalmakat, és közös nevezőre hozni azokat a pedagógiában és a pszichológiában.

A kurzust elsősorban óvodapedagógusoknak és tanítóknak ajánljuk, de szívesen látunk minden érdeklődőt, tanárokat, szociálpedagógusokat is.

 

II. 2. A képzési idő

Négy félév, 360 tanóra (az I. és II. félévben négy-négy alkalommal, a III. és IV. félévben három-három alkalommal)

A képzési idő magában foglalja a kötelező, kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak elméleti és gyakorlati óráit.

 

II. 3. A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

 

II.3.1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

 

II.3.2. Kompetenciák

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a közoktatásra épülő tapasztalatokra épülően a közoktatás intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával; az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeivel és a tartalmi követelmények oktatásban és a nevelésben történő gyakorlati alkalmazásával; a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák is kialakulnak a képzés során.

Továbbá:

A hallgató a képzés során olyan ismeretek birtokába jut, amelyek segítségével képes         komplex rendszerben szemlélni a gyermeki fejlődés sajátosságait, képes kezelni az egyéni eltéréseket. Korszerű módszerek birtokába jut, amelyek segítségével felismeri és diagnosztizálni tudja a fejlődési eltéréseket. A különböző tevékenységekben rejlő fejlesztési és nevelési lehetőségeket  felismeri és képes kihasználni.A hátrányos helyzetből adódó lemaradásokat, részképesség - kieséseket megfelelően  értelmezi. Jó kommunikációs képességekre tesz szert, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel.

 

II.3.3..Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

-A szakvizsgás képzés során a hallgatók ismeretet szereznek a magyar közigazgatásról, bepillantást nyernek a szervezeti kultúrába, az intézményeket és környezetüket egységként kezeléséhez kapnak információkat. Fontos, hogy a szakvizsgás képzés során olyan ismeretek birtokába jussanak, amelyek a mai társadalmi viszonyok mellett az esélyegyenlőséget szolgálják, és az integrációra is felkészüljenek. A megváltozott pedagógusszerepről, a pedagógus együttműködési képességeiről és konfliktus-megoldó készségéről is szerezzenek ismereteket. Fontos, hogy a sajátos nevelési módszerek is szerepeljenek az ismeretek között.

-A kurzus ismereteket nyújt a korszerű gyermekmegfigyelés és adatgyűjtés módszereihez és azok feldolgozásához.

A választható ismeretkörök:

-Megismertetik a hallgatókkal a modern pszichológiai-pedagógiai elméleteket, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a mai pedagógiai munkában.

-A hátrányos helyzet, multikulturalitás és integráció elméleti és gyakorlati alapjait is megismerik a hallgatók.

-Saját élmények kapcsán, tréningeken sajátítja el a korszerű kommunikációs képességek és konfliktuskezelés alapjait.

 

II.3.4.Az ismeretek elsajátítása után képes legyen:

Az intézményt szervezetként kezelni, meghatározni annak helyét és szerepét az intézmény tágabb környezetében, tudjon konfliktusokat kezelni, legyen benne igény az önismeretre és önreflexióra, a pedagógus szerepvállalását terjessze ki a lakóhely környezetében, felismeri  a pszichés fejlődés zavarait, és a fejlesztés alapelveit. Előítéletek nélkül kezeli ahátrányos helyzetűeket.

A választható ismeretkörök esetében:

-A gyermekeket individuumként kezelni, és felismerni a normális fejlődési folyamat egyéni eltéréseit.

-A gyermekmegfigyelés adatait megfelelően, tárgyilagosan, előítéletek és attribúciók nélkül értelmezni. A gyermeki játékot és egyéb megnyilvánulást, produktumot (pl. rajz) képes lesz értő módon elemezni.

-Felismerni a hátrányos helyzetből adódó lemaradásokat, és együttműködni ezek megoldásában más szakemberekkel.

-Képes lesz a maga komplexitásában tekinteni a gyermeki fejlődésre, a gyermekeket egyéniségként kezeli, és megérti őket.

 

II.3.5.Személyes adottságok:

-jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség

-nyitottság, komplex gondolkodás, rendszerszemlélet

-tolerancia és empátia a másság iránt

-kooperatív képesség a szakmai tevékenységben és a kapcsolódó humán környezetben

-jó szakmai ismeret és önismeret, amelyet képes megfogalmazni szóban és írásban is (pl. portfólió)

-pedagógiai tudatosság és önművelési igény

 

II.3.6.Készségek:

-analizálási és szintetizálási képesség

-kapcsolatépítésre- és teremtésre való hajlam

-együttműködési képesség

-pszichológiai érzék

 

II.3.7. A szakképzettség alkalmazása a konkrét tevékenységrendszerben:

A gyermek életkori sajátosságait és a pszichés lemaradás ismérveita különböző gyermeki tevékenységek által megismerve, alkalmazza ismereteit a pedagógus az oktató-nevelő munkájában és az egyén tágabb környezetében

    

II.3.8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

A pedagógus szakvizsgás képzés bizonyos ismereteket kötelezően meghatároz 55 kredit értékben, a választáson alapuló  ismeretkörök kapcsolódnak a gyermekek tanulmányozásához, információgyüjtéshez, adatfeldolgozáshoz. A pedagógiai és pszichológiai általános és elméleti ismeretek, képességek bővítését, illetve megszerzését célozza meg (2. sz. melléklet a 10/2006. (IX.25.)OKM rendelet c. pontja)

 

II. 4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a képzés végén esedékes prezentációból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A kötelező kollokviumok száma: 12. A gyakorlati jegyek száma: 13. A prezentáció értékelése ötfokozatú (1 – 5) skálán, érdemjeggyel történik.

A korábban szerzett ismeret (gyakorlat) a jelen szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75 %-os.

 

II. 4. 1. Szakdolgozat

A szakdolgozat a kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetéséhez és alkalmazásához kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.

Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozat leadásakor a legalább három alaklommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.

 

II. 4. 2. Záróvizsgára bocsátás feltételei

-    A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)

-    A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 

II. 4. 3. A záróvizsga részei

-    A szakdolgozat megvédése

-    Komplex szóbeli vizsga

 

II. 4. 5. Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

-    a szakdolgozat érdemjegye

-    a védés érdemjegye

-    a szóbeli záróvizsga érdemjegye

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

 

III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték


Tantárgyak 
Kredit 
Kötelező tantárgyak 
55 
Közigazgatási és vezetési ismeretek, A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet, Szakmai önismeret és önreflexió Jogi alapismeretek és gyermekvédelem, Az intézmények szociálpszichológiája, Hátrányos helyzet és nevelés (integráció, szegregáció), Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés, Sajátos pedagógiai módszereket igénylő személyek nevelése és oktatása 
Választható tantárgyak 
45 
A fejlődéspszichológia legújabb kutatási eredményei, A gyermek helye a mai társadalomban és kultúrában, Neveléslélektan a gyakorlatban, Adatgyűjtés-kezelés és feldolgozás a nevelői munkában, Adatgyűjtés-kezelés és feldolgozás a gyakorlatban, Diagnosztikai és terápiás alapismeretek, Tudatosság és spontaneitás a tervező és nevelőmunkában, ennek gyakorlati alkalmazása, Az óvoda –iskola átmenet pszichológiai háttere,az iskolaérettség, A játék, mint önkifejezés 
 
Szabadon választható tárgyak 
10 
Játéktörténet és játékkutatás, A fejlődés kríziseinek szépirodalmi megjelenítése, Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, A gyermekkor kötődései, Tehetség és kreativitás a gyakorlatban, Humánökológiai alapismeretek, A gyermek és a média, Beszédviselkedés az óvodában, Mozgás –ritmus- zene gyermekkorban, A gyermekrajzok üzenete, A mese lélektani és irodalmi jelentősége, Ünnepek és hétköznapok tárgyai és szimbólumrendszere, Nyelv és kultúra 
Összesen 
110 
A szakdolgozat kreditértéke 
10 

Jelentkezési lap