BÁBPEDAGÓGIA


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Bábpedagógia, Az oklevélben szereplő szakképesítés: Bábpedagógia / bábpedagógus - művészeti oktatató /
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei:
Óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, gyógypedagógus, pedagógia szakos művelődésszervező,
A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 360 óra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 100.000 Ft /fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szenátusi határozat száma: 166/2007. (XI. 21.) sz.
Létesítési engedély száma: OH-FHF/356-6/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/356-7/2008.
Szakfelelős oktató: Dr. Józsa Éva DLA, egyetemi docens
Elérhetősége: szfmk[at]bpk.nyme.hu


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:
E-mail: pki[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

A képzés célja

 • Olyan szakemberek képzése, akik elmélyült gyakorlati és elméleti ismeretekkel bírnak a bábpedagógia területein . A megszerzett ismereteket alkalmazni tudják a bábterápia, fejlesztőpedagógia, művészeti bábcsoportok vezetése, igényes tervezői és alkotómunka területén,
 • akik a bábjátékformák igényes és szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportvezetési, folyamatszervezési, konfliktuskezelési és fejlesztő technikák működéséről,
 • akik kiemelten a 3-10 éves korosztályra specializált bábpedagógusok,
 • akik képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés /bábjáték és színjáték/ tárgyainak oktatására,
 • a bábjáték alkalmazási területeit minél szélesebb körben megismerve képesek annak beépítésére az oktatói és nevelői munkába,
 • akik speciális szakmai munkájukkal segíthetik a fejlesztőpedagógusok, nevelési tanácsadók, speciális nevelési igényű intézmények munkáját,
 • akik képesek az igényes és önálló alkotómunkára / a tervezőmunkától a kivitelezésig /


A képzési idő

Négy félév, 360 tanóra. A képzési idő magában foglalja az összes oktató vezetésével és közreműködésével lezajló elméleti és gyakorlati órát, foglakozást, bábszínházi gyakorlatot, műhelymunkát


A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Elméleti alapozás

Szemléleti alapok kiépítése, amik garanciát nyújtanak a bábpedagógia eszközrendszer tudatos, célirányos és hatékony alkalmazásához.
A bábjáték és bábpedagógia hatásmechanizmusainak megismerése, esztétikai és értékközvetítő szerepének hangsúlyozása
Önálló tervezői és alkotómunkára való alkalmasság elméleti alapjainak megerősítésére

Bábpedagógia elméleti és gyakorlati ismeretek

A dráma/báb/ kultúra azon területei, amelyeknek megismerése és elsajátítása a szemléleti alapokat nyújtja a bábjáték minőségközpontú gyakorlatához.

A képzés tanulmányi területei
A bábpedagógia elmélete és gyakorlata

a.,Játékelméleti , pedagógiai és pszichológiai témacsoport
Tantárgyai:  pedagógiai játékelmélet, játékszociológia, a kommunikáció lélektani alapjai
Kommunikációs és önismereti gyakorlat,  / improvizációs gyakorlat/
- a bábjáték lehetőségei a pedagógiai munkában, / a fejlesztőpedagógiában /,
a bábjáték pszichológiája, művészetterápia-bábterápia

b.,- Bábjáték témacsoport
Tantárgyai: a bábpedagógia elmélete és gyakorlata, egyetemes  bábjáték történet, bábjáték a magyar néphagyományban, a pedagógiai bábjáték története, az intellektuális bábjáték, a bábjáték kapcsolata a társművészetekkel /zeneművészet, táncművészet, vizuális művészetek, színházművészet és irodalom/.
Meseelemzések, mítoszok és mesék szerepe a nevelésben és az önismeretben
A bábjáték műfaji sajátosságai / bábtechnikák és alkalmazási lehetőségei

c,- Dramaturgiai témacsoport
Tantárgyai: dráma és színháztörténet ,rendezési ismeretek, dramatizálási gyakorlat, az egyszemélyes bábjáték dramaturgiája, hatás-és előadás-elemzés

d., képző-és iparművészet  és tervezési gyakorlat témacsoport
Tantárgyai: Művészettörténet, baba és bábtörténet, baba, báb és díszlettervezés
Szerkesztés és tervezés / idő-mérték, arányok /
Anyagismeret és gyakorlat,kézművesség a magyar néphagyományban / Agyagozás, nemezelés , bőrözés/

A kötelezően választható módszertani specializáció

- Bábterápia

- Baba-és bábkészítő
/ Mid a két specializáció,  óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógiai tanári, szociálpedagógus  szakképzettségűek részére /

Tantárgyai:
- az egyszemélyes bábjáték dramaturgiája, a nehezen nevelhető gyermek játékai, a gyógyító bábjáték, művészetterápiák,  bábterápia, a gyógyító báb,
- baba és bábtervezés, illetve készítés, műsorszerkesztés, mozgatási technikák és gyakorlatok, a színpadi beszéd ,mozgás és játéktechnikák, a színházi nevelés módszerei és pedagógiai lehetőségei

A képzésben megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A bábpedagógus, olyan kultúrával rendelkező szakember, aki a bábjáték különböző területein önálló véleményalkotásra, a szakmai feladatok igényes alkalmazására alkalmas.
 Munkája során, a bábpedagógia területén szerzett ismereteit felhasználja és annak széleskörű alkalmazására képes.

Az elméleti alapozásban megszerezhető szakmai kompetenciák
Ismeretekre tesz szert a bábpedagógia és bábjáték, a kommunikáció általános és színházi törvényszerűségeiről. Ismeri a bábjáték fajtáit, azokat a darabválasztásnak megfelelően tudja kiválasztani és alkalmazni.
Ismereteket szerez a játékelmélet, a társművészetek területeiről és azokat komplex módon alkalmazni is képes.

Bábterápia szakirány:
- Ismeri a fejlesztés lehetőségeit a bábjáték alkalmazásával, a bábterápia lehetőségeit és annak alkalmazását  

Baba-és bábkészítő szakirány:
- A tervezés és készítés esztétikai, /formai,
Anyagismereti / feladatait és technikáit ismeri és alkotó módon meg tudja valósítani./

- Gyakori színházlátogatásával bővíti hatás-és előadás-elemzésben való jártasságát.

A képzés során megszerezhető személyes kompetenciák
Fejlődőképesség, önfejlesztés, alkotóképesség, irányításra való alkalmasság, döntésképesség.

A képzés során megszerezhető módszerkompetenciák
Kreativitás, ötletgazdagság, ismeretek helyén való alkalmazása, új ötletek és módszerek kipróbálása, önálló tervező és kivitelező munka, esztétikai igényesség, önálló feladatértelmezés

Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt-részben egymásra épülő, részben egymástól független-aláírások, gyakorlati minősítések megszerzéséből, vizsgákból, gyakorlatok elvégzéséből, vizsgaelőadásból / egyszemélyes bábelőadás, bábpedagógiai óra egy adott korcsoportnál,a baba és bábtervek kiállítása/. A minősítésben a kollokvium és szigorlat, valamint a szakdolgozat és a záró előadás illetve tanítás ötfokozatú, a gyakorlat minősítése háromfokozatú.

Szigorlat:
- Bábjátéktörténet,
- a bábjáték alkalmazhatósága a pedagógiában


Szakdolgozat

A szakdolgozat olyan írásbeli dolgozat, a mely a bábpedagógia elméleti és gyakorlati területeivel összefüggő témában készült és tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó szakirodalom és gyakorlati vagy empirikus vizsgálati tapasztalatai feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretanyag alkalmazására.


Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése,
  bírálattal elfogadott szakdolgozat
 • záró-tanítás, foglakozás és előadás / egy önállóan választott darab bemutatása az elemző munkától a feldolgozásig. Az alapképzettség szerinti csoportra vonatkoztatva/

Specializásciók:

Baba és bábkészítő
baba-és bábterv dokumentáció elkészítése, az elkészített munka bemutatása /kiállítás keretében/

Bábterápia
A bábterápiás lehetősége egy választott problémát kezelő nevelési helyzetben illetve feladatnál /


A záróvizsga részei

 • a szakdolgozat megvédése,
 • A képzés témaköreit átfogó komplex szóbeli vizsga, különös tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazására.

Záróvizsga a Kari Tanács által meghatározott záróvizsga-időszakban történik. A záró- vizsgát a végbizonyítvány megszerzését követő két éven belül kell letenni,A két év eltelte után a záróvizsga letételét a Kari Tanács engedélyezheti.

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozta és védése alapján kapott érdemjegy és a szóbeli záróvizsgán nyújtott teljesítmény érdemjegye alapján számított átlag, ötfokozatú jeggyel kifejezve.


Jelentkezési lap

Jelentkezési lap letöltése