Befogadó (inkluzív) pedagógia, rehabilitáció


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Befogadó (inkluzív) pedagógia, rehabilitáció szakirányú továbbképzés
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
Megszerezhető végzettség, szint, besorolása: ISCED 5B      
Megszerezhető szakképzettség: befogadó (inkluzív) pedagógus
A felvétel feltételei:

 • Alapképzési szakok/főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia, szociálpedagógia, hittanár/
 • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű pedagógusi diploma
 • 2006 előtt egyetemi szinten szerzett pedagógia szakos diploma, tanári oklevél
 • 2006 utáni felsőoktatási rendszerben BA és  MA pedagógusi szakképzettség
 • Pedagógiai gyakorlatban eltöltött 2 év

A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 380 óra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses 100.000 Ft/fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szenátusi határozat száma: 167/2007.(XI.21.)sz.(2007. nov.21.)
Létesítési engedély száma: OH-FHF/355-7/2008. sz. határozat jogerőre emelkedése
Indítási engedély száma: OH-FHF/355-7/2008.
Szakfelelős oktató: Závoti Józsefné főiskolai docens
Elérhetősége:
NYME BEPK, Szociális és Neveléstudományi Intézet,
99-512856, 30-8543888.
zavoti.jozsefne[at]bepf.hu


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:

Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelőenA képzés célja

 • Olyan átfogó ismeretek nyújtása, melyek a társadalmi változások kihívására -  EU-s kompatibilitással - válaszol a hátrányba kerülő, leszakadó, diszkriminációs veszélybe kerülő csoportok, egyének megtartására a pedagógiai, pszichológiai ismeretek és gyakorlatok eszközeivel, a humán környezet alakításával, kultúrák és értékek megtartásával.
 • A képzésben részt vevő szakemberek a kompetencia alapú képességfejlesztő, egyénre szabott, kibontakoztató és kompenzáló folyamat sajátosságait érvényesítsék az oktató-nevelő munkában, miközben szem előtt tartják  az életkori sajátosságokat, az egyéni szükségleteket és sajátos nevelési igényeket, a szociokultúrális háttérből adódó inadaptív jellemzőket.
 • A képzésben résztvevők készséget szereznek a szociális intervenciók, integrált fejlesztési, rehabilitációs és szociális programok kidolgozása és megvalósítása területén, amelyek segítségével hozzájárulhatnak a rászoruló, hátrányos helyzetű  gyermekek, fiatalok esélyeinek növelésére, többségi közösségbe sikeres integrációjukra, a  fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak a nem fogyatékos kortársaival való integrált oktatására és befogadó nevelésére a többségi iskola (óvoda) keretei között az óvodapedagógusi, tanítói vagy tanári, szociálpedagógiai, hittanári  illetve alapképzettségüknek megfelelő szakterületen.
 • A fogyatékos és/vagy hátrányos helyzetből adódó beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlesztésének feladataiban képes a gyógypedagógussal és a többségi pedagógussal  való együttműködésre; a differenciálás alkalmazásával képes a gyermekek vagy tanulók oktatásában és nevelésében az integrációból származó nevelési hatásokat kamatoztatni, kifejleszteni a másság iránti toleranciát, segítőkészséget, az együttnevelt tanulók kölcsönös együttműködési készségeit.


A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • A hallgató az elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlat során olyan kompetenciák birtokába jut, melyekkel képessé válik a  fogyatékosságból, a halmozottan hátrányos helyzetből adódó különbözőségeket felismerni, megfelelően értelmezni, a beilleszkedést és befogadást adekvát módszerekkel és eszközökkel elősegíteni  közoktatási és társadalmi szinten.  
 • Ismereteket szerez a diszkrimináció által leginkább elsősorban a fogyatékossággal élő emberek, a szükségleteiről és a szociális és a társadalmi integráció lehetséges rendszereiről, módszereiről.
 • Multikultúrális ismerteket szerez a halmozottan hátrányos helyzetűek többségében roma származású gyermekek és fiatalok csoportjaiból, kulturális értékeket, szokásokat és hagyományokat  összehangolja az oktatási-nevelési tradicionális és modern pedagógiai módszerek alkalmazásával. A személyre szabott, differenciált pedagógiai metodikával az egyéni szükségleteket elégíti ki a gyermek és fiatal komplex fejlesztésével.
 • A pedagógiai, gyógypedagógiai, társadalmi tudáselemek speciális  ismereteit hatékonyan tudja alkalmazni az elsősorban  többségi közoktatási nevelési, oktatási intézményekben vagy speciális  intézményekben.  
 • Megismeri a különböző képességeket fejlesztő, kibontakoztató és kompenzáló módszereket, amelyek a fogyatékosságból vagy rossz szociális környezetből eredő  lemaradásokat, beilleszkedési és megfelelési zavarokat  eredményesen befolyásolják, ezáltal a többségi közösségbe az integrált gyermekek és fiatalok sikeres együttnevelését valósítja meg óvodapedagógusi, tanítói, tanári, illetve szociálpedagógiai alapképzettségüknek megfelelő szakterületen.


Értékelési és ellenőrzési módszerek:
A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése aláírás, gyakorlati jegyek megszerzéséből és vizsgák - kollokviumok, szigorlatok - teljesítéséből tevődik össze.
A kötelező kollokviumok száma: 10
Gyakorlati jegyek száma: 16
Aláírással zárul félévente a gyakorlat   

A III. félév végén szigorlat van, melynek tantárgyai: Roma kultúra és szocializáció, Rehabilitáció elméletei, Inkluzív pedagógiai módszerek a többségi intézményekben
A képzés záró¬dolgozat készítésével, védésével és a záróvizsga letételével zárul.
A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről: igazodik a törvényi előírásokhoz

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:
- A hallgató az elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlat során olyan kompetenciák birtokába jut, melyekkel képessé válik a  fogyatékosságból, a halmozottan hátrányos helyzetből adódó különbözőségeket felismerni, megfelelően értelmezni, a beilleszkedést és befogadást adekvát módszerekkel és eszközökkel elősegíteni  közoktatási és társadalmi szinten.  
- Ismereteket szerez a diszkrimináció által leginkább elsősorban a fogyatékossággal élő emberek, a szükségleteiről és a szociális és a társadalmi integráció lehetséges rendszereiről, módszereiről.
- Multikultúrális ismerteket szerez a halmozottan hátrányos helyzetűek többségében roma származású gyermekek és fiatalok csoportjaiból, kulturális értékeket, szokásokat és hagyományokat  összehangolja az oktatási-nevelési tradicionális és modern pedagógiai módszerek alkalmazásával. A személyre szabott, differenciált pedagógiai metodikával az egyéni szükségleteket elégíti ki a gyermek és fiatal komplex fejlesztésével.
- A pedagógiai, gyógypedagógiai, társadalmi tudáselemek speciális  ismereteit hatékonyan tudja alkalmazni az elsősorban  többségi közoktatási nevelési, oktatási intézményekben vagy speciális  intézményekben.  
- Megismeri a különböző képességeket fejlesztő, kibontakoztató és kompenzáló módszereket, amelyek a fogyatékosságból vagy rossz szociális környezetből eredő  lemaradásokat, beilleszkedési és megfelelési zavarokat  eredményesen befolyásolják, ezáltal a többségi közösségbe az integrált gyermekek és fiatalok sikeres együttnevelését valósítja meg óvodapedagógusi, tanítói, tanári, illetve szociálpedagógiai alapképzettségüknek megfelelő szakterületen.

A szakirányú továbbképzés célja:  
- Olyan átfogó ismeretek nyújtása, melyek a társadalmi változások kihívására -  EU-s kompatibilitással - válaszol a hátrányba kerülő, leszakadó, diszkriminációs veszélybe kerülő csoportok, egyének megtartására a pedagógiai, pszichológiai ismeretek és gyakorlatok eszközeivel, a humán környezet alakításával, kultúrák és értékek megtartásával.
- A képzésben részt vevő szakemberek a kompetencia alapú képességfejlesztő, egyénre szabott, kibontakoztató és kompenzáló folyamat sajátosságait érvényesítsék az oktató-nevelő munkában, miközben szem előtt tartják  az életkori sajátosságokat, az egyéni szükségleteket és sajátos nevelési igényeket, a szociokultúrális háttérből adódó inadaptív jellemzőket.
- A képzésben résztvevők készséget szereznek a szociális intervenciók, integrált fejlesztési, rehabilitációs és szociális programok kidolgozása és megvalósítása területén, amelyek segítségével hozzájárulhatnak a rászoruló, hátrányos helyzetű  gyermekek, fiatalok esélyeinek növelésére, többségi közösségbe sikeres integrációjukra, a  fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak a nem fogyatékos kortársaival való integrált oktatására és befogadó nevelésére a többségi iskola (óvoda) keretei között az óvodapedagógusi, tanítói vagy tanári, szociálpedagógiai, hittanári  illetve alapképzettségüknek megfelelő szakterületen.
- A fogyatékos és/vagy hátrányos helyzetből adódó beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlesztésének feladataiban képes a gyógypedagógussal és a többségi pedagógussal  való együttműködésre; a differenciálás alkalmazásával képes a gyermekek vagy tanulók oktatásában és nevelésében az integrációból származó nevelési hatásokat kamatoztatni, kifejleszteni a másság iránti toleranciát, segítőkészséget, az együttnevelt tanulók kölcsönös együttműködési készségeit.


Értékelési és ellenőrzési módszerek

A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése aláírás, gyakorlati jegyek megszerzéséből és vizsgák - kollokviumok, szigorlatok - teljesítéséből tevődik össze.
A kötelező kollokviumok száma: 10
Gyakorlati jegyek száma: 16
Aláírással zárul félévente a gyakorlat    

A III. félév végén szigorlat van, melynek tantárgyai: Roma kultúra és szocializáció, Rehabilitáció elméletei, Inkluzív pedagógiai módszerek a többségi intézményekben
A képzés záró¬dolgozat készítésével, védésével és a záróvizsga letételével zárul.
A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről: igazodik a törvényi előírásokhoz


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Általánosan kötelező tárgyak - általános elméleti ismeretkörök /gyógypedagógiai, multikultúrális, rehabilitációs/ 
180 tanóra, 55 kredit 
Szakmai tárgyak - módszer specifikus és fejlesztési módszerek ismeretkörök /inkluzív módszerek, kreativitás, művészeti kifejező módszerek, differenciáló módszerek/ 
180 tanóra, 55 kredit 
Szakdolgozat kreditértéke 
10 kredit 

Jelentkezési lap