Gyermekkori rekreációs- és gyógyúszás


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gyermek rekreációs- és gyógyúszás.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Gyermek rekreációs- és gyógyúszás oktató
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: sporttudumányi szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei:
Alapképzési/főiskolai szakok: óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, testnevelő-edző, egészségfejlesztő - rekreációszervező
Alapszintű úszótudás (egy úszásnemben)
A képzés időtartama: 1 tanév, 2 félév , 180 óra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60
A képzés nyelve: magyar
Finanszírozás módja: költségtérítéses - 100.000 Ft /fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szenátusi határozat száma: 125/2007. (X. 10.) sz.
Létesítési engedély száma: OH-FHF/1042-1/2008.
Indítási engedély száma: OH-FHF/1042-3/2008.
Szakfelelős oktató: Dr. Simon István Ágoston főiskolai docens
Elérhetősége: simon.istvan[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 30-216-95-10
Fax: 06-99-518-980


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:

Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

A képzés főbb tanulmányi területei és arányai:

Általános elméleti alapok (Képzési idő 33%-a)

Az általános sporttudományi elméleti ismeretek megismerését biztosító tárgyak segítik az orvos-és sporttudomány alapjainak megismerését a szakterületre adaptálva. Megismerteti a hallgatókat a gyermekkor alapvető anatómiai változásaival, belgyógyászati- és mozgásszervi betegségeivel, a sportpszichológia, sportpedagógia, az edzéselmélet, a digitális adatkezelés és az alapvető jogi ismeretek alapjaival.

Speciális ismeretek (Képzési idő 35 %-a)

A rekreációs és gyógyúszás céljai szerint különbözik az úszásoktatástól. Ezen célok tisztázása szükséges a hatékony pedagógiai és szakmai munkavégzéshez. A tantárgyak olyan speciális ismereteket nyújtanak, amelyek alkalmassá teszik a hallgatókat a rekreációs – illetve  gyógyúszás edzések szervezésére, vezetésére. Kiemelik azokat a pedagógiai, pszichológiai eljárásokat, edzéselméleti ismereteket, amelyek szükségesek ezen a területen folyó hatékony munkához.  Megismertetik a pedagógusokat az alapvető szervezési,menedzselési feladatokkal, s segítik kialakítani a preventív, rehabilitációs szemléletet.

Gyakorlati képzés (Képzési idő 32 %-a)

A gyakorlati képzés során az elméleti ismeretek gyakorlatba történő megvalósítása folyik. Fontos, hogy a hallgatók találkozzanak már tanulmányi idejük alatt a különböző korú, egészségi állapotú gyerekekkel. Ismerkedjenek meg azokkal a feladatokkal, problémákkal, amelyek rájuk várhatnak későbbi munkájuk során. A gyakorlatvezetők segítségével keressék meg a lehető legjobb megoldási lehetőségeket, szerezzenek önbizalmat a gyakorlati munkában.


A képzés során elsajátítandó  kompetenciák:
    A rekreációs és gyógyúszó edzések önálló szervezése, tervezése, vezetése.
    Az óvodai-, iskolai úszótanfolyamok szervezése, vezetése.
A főbb gyermekkori mozgászservi- és belgyógyászati betegségek javítására szolgáló úszógyakorlatok illetve edzésprogram kidolgozása.
A különböző korosztályú gyerekekre adaptálva rekreációs edzésprogramokat összeállítása.
A különböző pedagógiai, sportpedagógiai, sportpszichológiai ismeretük birtokában az adott csoportra legjobban alkalmazható oktatási, nevelési módszereket felhasználni.
A gyermekek képességfejlődésének követése digitális adatkezeléssel.


A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Edzés elméletének ismerete, adaptálása a rekreációs- és gyógyúszásra.
A gyógytestnevelés edzéselméletének adaptálása gyógyúszásra.
A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek ismerete.
Sportpedagógiai, sportpszichológiai alapismeretek.
A gyermeksport anatómiai, élettani alapjai.
Az úszásoktatás, úszástechnika oktatás.
Digitális adatkezelés, szakirányú jogi ismeretek, sportmenedzsment, elsősegélynyújtás.

Személyes adottságok, készségek:
    Készségszintű úszótudás három úszásnemben.
    Motoros képességek az úszás követelményekhez igazodó szintje.
    Jó kommunikációs-, szervező-, vezetőkészség.
    Jó egészségi állapot.
    Kreativitás.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A továbbképzést elvégzett hallgatók képesek:
A rekreációs- és gyógyúszó edzések szervezésére, tervezésére, vezetésére.
Prevenciós, rehabilitációs programok kidolgozására, lebonyolítására.
Iskolai-, óvodai úszásoktatások szervezésére, vezetésére.
A különböző rekreációs programok menedzselésére.
Korszerű edzésmódszerek, pedagógiai eljárások adaptációjának segítségével hatékony oktatásra a képzési területen.


Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a képzés végén esedékes zárófoglalkozásból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A kötelező kollokviumok száma: 9. A gyakorlati jegyek száma: 14. A zárófoglalkozás értékelése ötfokozatú (1-5) skálán, érdemjeggyel történik.
A korábban szerzett ismeret a jelen szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os.

Zárófoglalkozás
A zárófoglalkozás a megadott 4 rekreációs és 4 gyógyúszó edzésforma közül kiválasztott egy- egy foglalkozás megtartásából áll. A hallgató az edzésvezetés során számot ad az ezen a területen elsajátított edzésmódszertani, pedagógiai ismeretei gyakorlatban történő alkalmazásáról.

Szakdolgozat
A szakdolgozat a rekreációs és gyógyúszás alkalmazásához kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.
Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 1. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozat leadásakor a legalább három alaklommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.

Záróvizsgára bocsátás feltételei
- A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
- A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

A záróvizsga részei
- A szakdolgozat megvédése
- Komplex szóbeli vizsga
- Zárófoglalkozás

Az oklevél eredménye
A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:
- a szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,
- zárófoglalkozás érdemjegye,
- a szóbeli záróvizsga érdemjegye.
Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörök kreditértékei:


A képzés célja

A felfokozott életritmus, a munkahelyi stressz, a közép és kelet-európai országokra jellemző napi 10-14 óra munka, a mai kor emberét életterében urbanizálttá, életmódjában ülővé, szerepkésztetésében teljesítménykényszeressé tette. A taposómalomba kényszerült, szorongásokkal terhelt 21. századi embernek szüksége van a rekreációs mentőövre. Csak a fizikailag, szellemileg fitt ember tud megfelelni a kor elvárásainak. Sajnos fiataljaink sem mentesek a felnőttek problémáitól. A növekvő iskolai elvárások, a TV, a számítógépfüggés következtében csökken fizikai aktivitásuk, ami egészségi állapotuk fokozatos romlásához vezet Ezek a negatív folyamatok felerősítették az igényt a prevenciós, rehabilitációs és a rekreációs mozgásformák iránt. Az úszás egészségfejlesztő, prevenciós, rehabilitációs hatásáról már többen írtak. A szülők is egyre nagyobb mértékben felismerték, hogy gyermekeik egészségi állapotára, egészséges életmódjuk kialakítására jótékonyan hat a rendszeres úszás. Ezen folyamatok indokolják, hogy a gyermekkori úszásoktatásba, úszóedzések vezetésébe minél több pedagógus végzettségű szakembert vonjuk be.
A képzés célja, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása révén a pedagógus tegyen szert olyan tudásra, amely alkalmassá teszi:
- a rekreációs – és gyógyúszás edzések tervezésére és vezetésére,
- a rekreációs-és gyógyúszás edzések szervezeti kereteinek anyagi, személyi feltételeinek biztosítására,
- a szervezeti keretek menedzselésére.


Képzési idő:

két félév 180 tanórával
képzésben az elmélet és a gyakorlat arány  58/42%.


A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Általános elméleti alapok (Képzési idő 33%-a)

Az általános sporttudományi elméleti ismeretek megismerését biztosító tárgyak segítik az orvos-és sporttudomány alapjainak megismerését a szakterületre adaptálva. Megismerteti a hallgatókat a gyermekkor alapvető anatómiai változásaival, belgyógyászati- és mozgásszervi betegségeivel, a sportpszichológia, sportpedagógia, az edzéselmélet, a digitális adatkezelés és az alapvető jogi ismeretek alapjaival.

Speciális ismeretek (Képzési idő 35 %-a)

A rekreációs és gyógyúszás céljai szerint különbözik az úszásoktatástól. Ezen célok tisztázása szükséges a hatékony pedagógiai és szakmai munkavégzéshez. A tantárgyak olyan speciális ismereteket nyújtanak, amelyek alkalmassá teszik a hallgatókat a rekreációs – illetve  gyógyúszás edzések szervezésére, vezetésére. Kiemelik azokat a pedagógiai, pszichológiai eljárásokat, edzéselméleti ismereteket, amelyek szükségesek ezen a területen folyó hatékony munkához.  Megismertetik a pedagógusokat az alapvető szervezési,menedzselési feladatokkal, s segítik kialakítani a preventív, rehabilitációs szemléletet.

Gyakorlati képzés (Képzési idő 32 %-a)

A gyakorlati képzés során az elméleti ismeretek gyakorlatba történő megvalósítása folyik. Fontos, hogy a hallgatók találkozzanak már tanulmányi idejük alatt a különböző korú, egészségi állapotú gyerekekkel. Ismerkedjenek meg azokkal a feladatokkal, problémákkal, amelyek rájuk várhatnak későbbi munkájuk során. A gyakorlatvezetők segítségével keressék meg a lehető legjobb megoldási lehetőségeket, szerezzenek önbizalmat a gyakorlati munkában


A képzés során elsajátítandó kompetenciák

 • A rekreációs és gyógyúszó edzések önálló szervezése, tervezése, vezetése.
 • Az óvodai-, iskolai úszótanfolyamok szervezése, vezetése.

A főbb gyermekkori mozgászservi- és belgyógyászati betegségek javítására szolgáló úszógyakorlatok illetve edzésprogram kidolgozása.
A különböző korosztályú gyerekekre adaptálva rekreációs edzésprogramokat összeállítása.
A különböző pedagógiai, sportpedagógiai, sportpszichológiai ismeretük birtokában az adott csoportra legjobban alkalmazható oktatási, nevelési módszereket felhasználni.
A gyermekek képességfejlődésének követése digitális adatkezeléssel.


A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Edzés elméletének ismerete, adaptálása a rekreációs- és gyógyúszásra.
A gyógytestnevelés edzéselméletének adaptálása gyógyúszásra.
A főbb gyermekkori mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek ismerete.
Sportpedagógiai, sportpszichológiai alapismeretek.
A gyermeksport anatómiai, élettani alapjai.
Az úszásoktatás, úszástechnika oktatás.
Digitális adatkezelés, szakirányú jogi ismeretek, sportmenedzsment, elsősegélynyújtás.


Személyes adottságok, készségek:

 • Készségszintű úszótudás három úszásnemben.
 • Motoros képességek az úszás követelményekhez igazodó szintje.
 • Jó kommunikációs-, szervező-, vezetőkészség.
 • Jó egészségi állapot.
 • Kreativitás.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A továbbképzést elvégzett hallgatók képesek:

 • A rekreációs- és gyógyúszó edzések szervezésére, tervezésére, vezetésére.
 • Prevenciós, rehabilitációs programok kidolgozására, lebonyolítására.
 • Iskolai-, óvodai úszásoktatások szervezésére, vezetésére.
 • A különböző rekreációs programok menedzselésére.
 • Korszerű edzésmódszerek, pedagógiai eljárások adaptációjának segítségével hatékony oktatásra a képzési területen.


Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a képzés végén esedékes zárófoglalkozásból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A kötelező kollokviumok száma: 9. A gyakorlati jegyek száma: 14. A zárófoglalkozás értékelése ötfokozatú (1-5) skálán, érdemjeggyel történik.
A korábban szerzett ismeret a jelen szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os.


Szakdolgozat

A szakdolgozat a rekreációs és gyógyúszás alkalmazásához kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.
Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 1. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozat leadásakor a legalább három alaklommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.


Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A szakdolgozat elkészítése és benyújtása


A záróvizsga részei

A szakdolgozat megvédése

 • Komplex szóbeli vizsga
 • Zárófoglalkozás.  A zárófoglalkozás a megadott 4 rekreációs és 4 gyógyúszó edzésforma közül kiválasztott egy- egy foglalkozás megtartásából áll. A hallgató az edzésvezetés során számot ad az ezen a területen elsajátított edzésmódszertani, pedagógiai ismeretei gyakorlatban történő alkalmazásáról.


Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

 • a szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,
 • zárófoglalkozás érdemjegye,
 • a szóbeli záróvizsga érdemjegye.

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Megnevezés 
Kredit 
Kötelező alapozó modulok 
 
A gyermeksport anatómiai, élettani alapjai; Egészségfejlesztés; 
17 
Szakmai törzsanyag 
 
Úszás; Gimnasztika, stretching; Rekreációs- és gyógyúszás elmélete és módszertana; Sportmenedzsment; Sportsérülések elsősegélynyújtása; Kiegészítő sportágak; Vízi játékok elmélete és gyakorlata 
18 
Szakmai gyakorlat 
 
Egyéni gyakorlat, Csoportos gyakorlat, Rekreációs- és gyógyúszás vezetés gyakorlata; 
17 
Összesen 
52 

Jelentkezési lap