Német nyelv az óvodában szakirányú továbbképzés (levelező tagozat)


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Német nyelvű óvodapedagógus
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei: Főiskolai, vagy alapképzés (BA) óvodapedagógus szak. A képzésben részt vehetnek olyan óvodapedagógus diplomával rendelkezők is, akik magánúton, vagy vállalkozás keretében kívánnak a korosztállyal foglalkozni.
Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelmény: Megfelelő szintű számítógép kezelés és billentyűzet használat
Német nyelvi bemenet: Nyelvi alkalmassági vizsga német nyelvből (alap-középfok közötti szint).
Legalább Középfok C típusú államilag akkreditált nyelvvizsgával rendelkező jelentkezőknek, német  nyelvből nem kell Nyelvi alkalmassági vizsgát tenni.
A képzés időtartama: 4 félév
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés nyelve: magyar, német
Finanszírozás módja: költségtérítéses 120.000 Ft/fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szenátusi határozat száma:
Létesítési engedély száma:
Indítási engedély száma:.
Szakfelelős oktató: Babai Zsófia adjunktus
Elérhetősége:
E-mail: babai.zsofia[at]bepf.hu
Telefon: 0699518-932


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:

Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

A képzés célja olyan – német szaknyelven is jól kommunikáló – tehetséges, sokoldalú A szakirányú továbbképzési szakon olyan korszerű és komplex ismeretekkel rendelkező, magyar és német nyelven óvodai szaknyelvből legalább középfokon kommunikálni képes szakemberek képzése a cél, akik - a kompetencia alapú képzés területén az óvodáskori korosztály életkori sajátosságaival tisztában vannak. A képzés nyújtson a főiskolai vagy alapképzésben (BA)  megszerzett ismereteken túl további ismereteket.


A képzési idő

A képzés fő jellemzői
Két tanéves, azaz 4 féléves, levelező tagozatos képzés. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120.  Csoportok létszáma: 15-20 fő
A  beszámolókra kiadott írásbeli, nyomtatott, vagy e-mailben átküldött szemináriumi és az előadásokon leadott kollokviumi anyagok szakirodalmának egy része német nyelvű is lehet.
Oktatási alkalmak, órák száma: Átlag 4-5/félév, havi egy alkalom, általában csütörtök 12 órától szombat 14 óráig. Oktatási órák száma /oktatási alkalom/félév: 25-30. Félévenként az oktatási órák száma átlag: 90.


A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés során elsajátítandó kompetenciaelemek:
A képzés végén rendelkezzenek az óvodai és az esetleges magánúton történő önálló munkavégzéshez is nélkülözhetetlen szak(nyelvi és módszertani ismeretekkel
Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése
A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:
Német nyelvi előképzettségük segítségével képesek játékos formában a nyelvelsajátítási feladatok ellátására. Megfelelő kiejtés és jó nyelvérzék. Tolerancia, empátia a másság iránt.
Kétnyelvűség és az óvodáskori módszertan gyakorlati alkalmazása, stb.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A továbbképzésben részt vett pedagógus legyen képes:
A kompetencia-alapú kétnyelvű nevelési folyamatot megfelelően alkalmazni
Középfokon idegen nyelvi szinten szülő-gyermek kapcsolatokban kommunikálni
Zökkenőmentesen beilleszteni az idegen nyelvet az óvodáskori, óvodai napirendbe, foglalkozásokba
A hátrányos helyzetű gyermekekkel az esélyegyenlőség keretében foglalkozni
Értelmezni, felhasználni a nyelvelsajátítási folyamatban a külföldi szakirodalmat


Követelmények a tanulmányok során

Előírt aláírások és gyakorlati jegyek megszerzése, vizsgák (gyakorlati jegyért beszámolók, kollokviumok, szigorlat) letétele, az intézmény (óvoda)látogatás és szakmai gyakorlat teljesítése, a szakdolgozat (10 kr) elkészítése és a záróvizsgán való megfelelés.
Megjegyzés: a komplex középfokú szintű német nyelvi szigorlat a képzés végén nem egyenértékű az államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgával, de az abszolutórium megszerzésének, a záróvizsga megkezdésének, az oklevél átvételének. alapfeltétele.
Az oklevél: Az oklevél átvétele nem jelent új (második) alapképzést!
A gyakorlati jegyekért a félév végén legtöbbször a teljes félévi anyagból kell írás, és vagy szóbeli beszámolót tenni. A gyakorlati órákon való részvétel is kötelező.
Kimenet: oklevél - mely azonban nem jelent külön alapképzési (BA) végzettséget, óvodában csak óvodapedagógusi diplomával lehet munkát vállalni. A továbbképzés után, délutánonként magánúton, nyelvtanfolyam szintjén, nyári táborokban lehet a korosztállyal foglalkozni.
Nyelvi kimenet: Komplex, középfokú szintű szigorlat német nyelvből.
Megjegyzés: A (szakmai anyaggal bővített), államilag elismert, akkreditált, középfokú, C típusú nyelvvizsga megszerzése a szakirányú továbbképzés végén nem előírás.


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kinek és miért javasoljuk ezt a képzési formát?
Elsősorban azoknak javasoljuk, akik elkötelezettek az óvodai nevelés, az óvodáskori kétnyelvűség iránt, óvodapedagógus diplomával rendelkeznek és jól ismerik a korosztályt, ill. megfelelő szintű német nyelvi ismeretekkel rendelkeznek és a  négy félévet (két tanév) elegendőnek tartják, hogy a képzés végén egy középfokú szintű német nyelvi komplex szigorlaton megfeleljenek.

Főbb tanulmányi területek:

Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, német és magyar nyelvű óvodai kommunikáció óvodás korosztállyal és szülőkkel, Multikulturális, nemzetiségi ismeretek, Gyermekirodalom, Óvodai foglalkozás módszertana, Szakmai és óvodai gyakorlat, Informatika az óvodapedagógiában, Német nyelvtan, Stílusgyakorlat, Nyelvművelés, Ország-ismeret,  EU-ismeretek,  Számítógéppel támogatott nyelvtanulás, Német szakfordítás, szakirodalom stb.

A munkaterület rövid leírása
Óvodák egyes kétnyelvű gyermekcsoportjai. Az német nyelv az óvodai nevelés akkreditált programjába, az óvodai napirendbe beillesztve. Magánúton, vagy kisebb gyermekcsoportokban való képzés, pl. nyári táborokban.


Jelentkezési lap