Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség (levelező tagozat)


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Óvodáskori magyar-német kétnyelvűség  szakirányú továbbképzés,
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:Óvodáskori magyar-német kétnyelvűséggel foglalkozó pedagógus
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei: Főiskolai, vagy alapképzés (BA) óvodapedagógus szak
A képzésben részt vehetnek olyan óvodapedagógus ill. tanító diplomával rendelkezők is, akik magánúton, v. vállalkozás keretében kívánnak a korosztállyal foglalkozni.
Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelmény: Megfelelő szintű számítógép kezelés és billentyűzet használat
Német nyelvi bemenet: (alap-középfok közötti szint). Túljelentkezés esetén Nyelvi alkalmassági vizsga
Legalább Középfok C típusú államilag akkreditált nyelvvizsgával rendelkező jelentkezőknek, német  nyelvből nem kell Nyelvi alkalmassági vizsgát tenni.
A képzés időtartama: 1 tanév, 2 félév, óra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60
A képzés nyelve: magyar, német
Finanszírozás módja: költségtérítéses 120 000 Ft/fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szenátusi határozat száma:
Létesítési engedély száma:
Indítási engedély száma:.
Szakfelelős oktató: Babai Zsófia adjunktus
Elérhetősége:
E-mail: babai.zsofia[at]bepf.hu
Telefon: 0699518-932


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:

Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

A szakirányú továbbképzési szakon olyan korszerű és komplex ismeretekkel rendelkező, magyar és német nyelven óvodai szaknyelvből legalább középfokon kommunikálni képes szakemberek képzése a cél, akik - a kompetencia alapú képzés területén az óvodáskori korosztály életkori sajátosságaival tisztában vannak. A képzés nyújtson a főiskolai vagy alapképzésben (BA)  megszerzett ismereteken túl további ismereteket.


A képzési idő

Egy tanéves, azaz 2 féléves, levelező tagozatos képzés. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60.  Csoportok létszáma: 15-20 fő
A  beszámolókra kiadott írásbeli, nyomtatott, vagy e-mailben átküldött szemináriumi és az előadásokon leadott kollokviumi anyagok szakirodalmának egy része német nyelvű is lehet.
A tanórák általában kétnyelvűek.
Oktatási alkalmak, órák száma: Átlag 4 alkalom/félév, általában csütörtök 12 órától szombat 14 óráig. Oktatási órák száma /oktatási alkalom/félév: 25-30. Félévenként az oktatási órák száma átlag: 90.


A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés végén rendelkezzenek az óvodai és az esetleges magánúton történő önálló magyar és német (kétnyelvű) munkavégzéshez is nélkülözhetetlen (szak)nyelvi és módszertani ismeretekkel
Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése
Migráns (bevándorlók) gyermekek beilleszkedésével való (egyéni) foglalkozások, szüleikkel való kommunikálás módszertana
A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:
Német nyelvi előképzettségük segítségével képesek játékos formában a nyelvelsajátítási feladatok ellátására. Megfelelő kiejtés és jó nyelvérzék. Tolerancia, empátia a másság iránt
Kétnyelvűség és az óvodáskori módszertan gyakorlati alkalmazása, stb.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A továbbképzésben részt vett pedagógus legyen képes:
A kompetencia-alapú kétnyelvű nevelési folyamatot megfelelően alkalmazni
Idegen nyelvi szinten szülő-gyermek kapcsolatokban kommunikálni
Zökkenőmentesen beilleszteni az idegen nyelvet az óvodáskori, óvodai napirendbe, foglalkozásokba
A migráns, (bevándorló) hátrányos helyzetű gyermekekkel az esélyegyenlőség keretében foglalkozni, migráns szülőkkel kapcsolatot tartani.
Értelmezni, felhasználni a nyelvelsajátítási folyamatban a külföldi szakirodalmat.


Követelmények a tanulmányok során

Előírt aláírások és gyakorlati jegyek megszerzése, vizsgák (gyakorlati jegyért beszámolók, kollokviumok, szigorlat) letétele, az intézmény (óvoda)látogatás és szakmai gyakorlat teljesítése, a szakdolgozat (10 kr) elkészítése és a záróvizsgán való megfelelés.
Megjegyzés: a komplex középfokú szintű német nyelvi szigorlat a képzés végén nem egyenértékű az államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgával, de az abszolutórium megszerzésének, a záróvizsga megkezdésének, az oklevél átvételének. alapfeltétele.
Az oklevél: Az oklevél átvétele nem jelent új (második) alapképzést!
A gyakorlati jegyekért a félév végén legtöbbször a teljes félévi anyagból kell írás, és vagy szóbeli beszámolót tenni. A gyakorlati órákon való részvétel is kötelező. Kollokviumok a vizsgaidőszakban
Nyelvi kimenet: Komplex, a képzésnek megfelelő szintű (középfokú) szigorlat német nyelvből.
Megjegyzés: A (szakmai anyaggal bővített), államilag elismert, akkreditált, középfokú, C típusú nyelvvizsga megszerzése a szakirányú továbbképzés végén nem előírás.


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Főbb tanulmányi területek:
Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, német és magyar nyelvű óvodai kommunikáció óvodás korosztállyal és szülőkkel, Német-magyar interkulturális ismeret, Gyermekirodalom, Óvodai foglalkozás módszertana, Szakmai és óvodai gyakorlat, Informatika az óvodapedagógiában, Német nyelvtan, Stílusgyakorlat, Nyelvművelés, Ország-ismeret,  EU-ismeretek,  Számítógéppel támogatott nyelvtanulás, Német szakfordítás, szakirodalom stb.

1. Kinek és miért javasoljuk ezt a képzési formát?
Elsősorban azoknak javasoljuk, akik elkötelezettek az óvodai nevelés, az óvodáskori kétnyelvűség iránt, óvodapedagógus diplomával rendelkeznek, és jól ismerik a korosztályt, ill. megfelelő szintű német nyelvi ismeretekkel rendelkeznek és a  két félévet (egy tanév) elegendőnek tartják, hogy a képzés végén egy megfelelő szintű német nyelvi komplex szigorlaton megfeleljenek. Tolerálják a másságot, megfelelő kapcsolatteremtő képességük van a migráns gyermekekkel és szülőkkel.
A munkaterület rövid leírása
Óvodák egyes kétnyelvű gyermekcsoportjai. Az német nyelv az óvodai nevelés akkreditált programjába, az óvodai napirendbe beillesztve. Magánúton, vagy kisebb gyermekcsoportokban való képzés, pl. nyári táborokban.


Jelentkezési lap