Angol nyelv az óvodában szakirányú továbbképzés


I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Angol nyelvű óvodapedagógus
A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján
A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat
Képzés szintje: pedagógus szakirányú továbbképzés
A felvétel feltételei: Főiskolai, vagy alapképzés (BA) óvodapedagógus szak
A képzésben részt vehetnek olyan óvodapedagógus diplomával rendelkezők is, akik magánúton, v. vállalkozás keretében kívánnak a korosztállyal foglalkozni.
Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelmény: Megfelelő szintű számítógép kezelés és billentyűzet használat
Angol nyelvi bemenet: Nyelvi alkalmassági vizsga angol nyelvből (alap-középfok közötti szint).
Legalább Középfok C típusú államilag akkreditált nyelvvizsgával rendelkező jelentkezőknek, angol  nyelvből nem kell Nyelvi alkalmassági vizsgát tenni.
A képzés időtartama: 4 félév
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés nyelve: magyar, angol
Finanszírozás módja: költségtérítéses 120 000 Ft/fő/félév
A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja:  aktuális tanév
Jelentkezési határidő:  aktuális tanév augusztus 20.
Szenátusi határozat száma:
Létesítési engedély száma:
Indítási engedély száma:.
Szakfelelős oktató: Koloszár Ibolya
Elérhetősége:
E-mail: koloszar.ibolya[at]bpk.nyme.hu
Telefon: 0699518-920


Kapcsolattartó

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Pedagógusképzési Irodában tájékozódhatnak.

Elérhetőségek:

Telefon: 99/518-946


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően


A képzés célja

A szakirányú továbbképzési szakon olyan korszerű és komplex ismeretekkel rendelkező, magyar és angol nyelven óvodai szaknyelvből legalább középfokon kommunikálni képes szakemberek képzése a cél, akik - a kompetencia alapú képzés területén az óvodáskori korosztály életkori sajátosságaival tisztában vannak. A képzés nyújtson a főiskolai vagy alapképzésben (BA)  megszerzett ismereteken túl további ismereteket.


A képzési idő

Két tanéves, azaz 4 féléves, levelező tagozatos képzés. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60.  Csoportok létszáma: 15-20 fő
A  beszámolókra kiadott írásbeli, nyomtatott, vagy e-mailben átküldött szemináriumi és az előadásokon leadott kollokviumi anyagok szakirodalmának egy része angol nyelvű is lehet.
Oktatási alkalmak, órák száma: Átlag 4-5/félév, havi egy alkalom, általában csütörtök 12 órától szombat 14 óráig. Oktatási órák száma /oktatási alkalom/félév: 25-30. Félévenként az oktatási órák száma átlag: 90


A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés végén rendelkezzenek az óvodai és az esetleges magánúton történő önálló munkavégzéshez is nélkülözhetetlen szak(nyelvi és módszertani ismeretekkel
Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése
A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:
Angol nyelvi előképzettségük segítségével képesek játékos formában a nyelvelsajátítási feladatok ellátására. Megfelelő kiejtés és jó nyelvérzék. Tolerancia, empátia a másság iránt
Kétnyelvűség és az óvodáskori módszertan gyakorlati alkalmazása, stb.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A továbbképzésben részt vett pedagógus legyen képes:
A kompetencia-alapú kétnyelvű nevelési folyamatot megfelelően alkalmazni
Középfokon idegen nyelvi szinten szülő-gyermek kapcsolatokban kommunikálni
Zökkenőmentesen beilleszteni az idegen nyelvet az óvodáskori, óvodai napirendbe, foglalkozásokba
A hátrányos helyzetű gyermekekkel az esélyegyenlőség keretében foglalkozni
Értelmezni, felhasználni a nyelvelsajátítási folyamatban a külföldi szakirodalmat


Követelmények a tanulmányok során

Előírt aláírások és gyakorlati jegyek megszerzése, vizsgák (gyakorlati jegyért beszámolók, kollokviumok, szigorlat) letétele, az intézmény (óvoda)látogatás és szakmai gyakorlat teljesítése, a szakdolgozat (10 kr) elkészítése és a záróvizsgán való megfelelés.
Megjegyzés: a komplex középfokú szintű angol nyelvi szigorlat a képzés végén nem egyenértékű az államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgával, de az abszolutórium megszerzésének, a záróvizsga megkezdésének, az oklevél átvételének. alapfeltétele.
Az oklevél: Az oklevél átvétele nem jelent új (második) alapképzést!
A gyakorlati jegyekért a félév végén legtöbbször a teljes félévi anyagból kell írás, és vagy szóbeli beszámolót tenni. A gyakorlati órákon való részvétel is kötelező.


III. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kinek és miért javasoljuk ezt a képzési formát?
Elsősorban azoknak javasoljuk, akik elkötelezettek az óvodai nevelés, az óvodáskori kétnyelvűség iránt, óvodapedagógus diplomával rendelkeznek és jól ismerik a korosztályt, ill. megfelelő szintű angol nyelvi ismeretekkel rendelkeznek és a  négy félévet (két tanév) elegendőnek tartják, hogy a képzés végén egy középfokú szintű angol nyelvi komplex szigorlaton megfeleljenek.

Főbb tanulmányi területek:
Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, angol és magyar nyelvű óvodai kommunikáció óvodás korosztállyal és szülőkkel, Brit-magyar interkulturális ismeret, Gyermekirodalom, Óvodai foglalkozás módszertana, Szakmai és óvodai gyakorlat, Informatika az óvodapedagógiában, Angol nyelvtan, Stílusgyakorlat, Nyelvművelés, Ország-ismeret,  EU-ismeretek,  Számítógéppel támogatott nyelvtanulás, Angol szakfordítás, szakirodalom stb

A munkaterület rövid leírása
Óvodák egyes kétnyelvű gyermekcsoportjai. Az angol nyelv az óvodai nevelés akkreditált programjába, az óvodai napirendbe beillesztve. Magánúton, vagy kisebb gyermekcsoportokban való képzés, pl. nyári táborokban.


Jelentkezési lap