Oktatás – nevelés – képzés a posztmodern korban

Karunk közös tudományos konferenciát szervezett a Selye János Egyetemmel Komárnoban,  Oktatás – nevelés – képzés a posztmodern korban címmel.

Karunk 2006-ban együttműködési megállapodást kötött a szlovákiai Selye János Egyetem Tanárképző Karával.

Az együttműködés első jelentős eredménye, hogy 2007. november 27-én Komárnoban közös tudományos konferenciát szervezett a két kar, Oktatás – nevelés – képzés a posztmodern korban címmel.Dr. Erdélyi Margit a  Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja fogadta karunk oktatóit, és a konferencia nyitásaként a Pedagógusképzés a Selye János Egyetemen című előadásában az Egyetem és a Tanárképző Kar megalapításáról és az ezt követő időszak eseményeiről, elért eredményeikről beszélt, majd felkérte Dr. Katona György dékán urat, hogy az ottani kollégáknak és hallgatóknak mutassa be a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karát.

 

 

A plenáris ülésen Dr. Bodnár Gabriella, karunk egyetemi docense, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja,  Magyar Tehetséggondozó Társaság Felsőoktatási Szekciójának vezetője Magyarországi helyzetkép a tehetséggondozásról és a menedzseléséről című előadásában hangsúlyozta, hogy a közép- és felsőfokú oktatási intézményeken kívül, civil szerveződések is jelentős szerepet vállalnak a tehetségek azonosításában, fejlesztésében képzésében. A Nemzeti Fejlesztési Terv és a tehetség menedzselésének lehetőségei szakmapolitikai, társadalmi kérdés, amelyet nagy figyelemmel kell kísérni, mert ez ad lehetőséget, az esélyegyenlőség, a hátrányos helyzet leküzdésére, a társadalmi mobilitás, valamint a kistérségek és az egész társadalom kohéziójának kialakítására.A délutáni szekcióülés Dr. Varga László egyetemi docens A posztmodern kor gyermeke című előadásával kezdődött. A gyermekkortörténet viszonylag fiatal tudomány, tudtuk meg az előadótól. A XX. század közepére datálható megjelenése, bár a neveléstörténet mindig is foglalkozott a gyermekség kérdésével és problematikájával. A gyermek, a gyermekkor új értelmezése, egy merőben új paradigma megszületése és kibontakozása a múlt század közepén elterjedő mikrotörténeti szemléletmód kialakulásának köszönhető, mely a gyermek személyes életére, kapcsolataira, gondolkodására és az ezekhez szorosan kapcsolódó hétköznapi viselkedésének vizsgálatára és értelmezésére irányította a kutatók figyelmét. Globalizációs világunkban az évszázados gyermek-felnőtt modell átalakulóban van. Posztmodern bizonytalanság, értékek relativizálódása, követhetetlen élettempó, új családmodell, a nemi szerepek átalakulása, a média befolyása, a fogyasztó gyermekek. Ebben a megváltozott helyzetben a hagyományos szülői és nevelői reakciók már nem képesek válaszolni az új, gyermeknevelést érintő kihívásokra. Az új szempontú történeti és szociológiai gyermekkorkutatásokban már kitüntetett helyet kaptak a modernitás gyermekkor-értelmezéseinek kritikai vizsgálatai, azaz újabb narratívák születtek a gyermekkorról.Dr. Katona György egyetemi docens E-learning tapasztalatok a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógia Karán címmel számolt be az elektronikus tanulás-oktatás eredményeiről. Az e-learning központi kérdése a pedagógiai célokhoz, a meglévő infrastruktúrához legjobban igazodó keretrendszer kiválasztása, annak minőségi megfelelősége és alkalmazási feltételei. A NYME BPK-n 2002-tól kezdve folyamatosan jelentek meg a kari honlapon oktatási segédletek. 2004-ben megjelent az első digitális taneszköz a karon, ezt több kiadás is követte, majd 2006-ban egy CD-ROM. Ennek a digitális taneszköznek már volt hálózati számonkérő modulja is, így a digitális vizsgáztatást is lehetővé tette. Hiányzott azonban a csoportmunkára, a kooperatív tanulásra lehetőséget adó internetes elérhetősége és az erre alapuló hallgatói aktivitást nyilvántartó része is.
Ezekhez a célokhoz már e-learninges keretrendszerre volt szükség.  A kar a  Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karával és a Berzsenyi Dániel Főiskolával közösen egy HEFOP 3.3.2. pályázat keretén belül pályázott a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztésére a Nyugat-Dunántúli régióban. Ennek keretén belül a Moodle keretrendszert választva digitális tartalmak kerültek kidolgozásra. A Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatói kilenc tananyagot fejlesztettek ki és ezek digitalizált változata került fel a pályázók közös Moodle-szerverére (http://bpk.nyme.hu/eoktatas).

Az első tapasztalatokból megállapítható, hogy ez az oktatási forma (blended learning) növelheti az oktatási hatékonyságot és segítheti a kompetencia alapú pedagógiai célok megvalósulását. Ugyanakkor az e-learning kurzusok használata az oktatótól sokkal nagyobb időráfordítást követel, mivel az online kapcsolattartás és kommunikáció a nap 24 órájában zajlik, és ha az oktatói reakcióidők nagyok, a hallgatók egyszerűen  kilépnek ebből a digitális kommunikációs csatornából.A gyermekek stresszhelyzetei és ezek kezelése című előadásában Dr. Teleki Béla főiskolai tanár ismertette a stressz alapfogalmait, mint a stresszor, a distressz és  a stressz három szakasza (AR, RS és GAS). Rávilágított a társadalmi stresszorokra: a szegénység, az anyák munkába kényszerítése és a munkanélküliség hatása, stb. A gyermekek kifejezett stresszorai közül kiemelte az alvás-, a táplálkozási-, a tanulási-, a motoros- és a kommunikációs zavarokat. Ismertette, hogy a gyermekeket érintő distressz legeredményesebb kezelése a szeretet és a sikerélmény légkörében történhet. Lényege, annak a készségnek a kialakítása, hogy "örömet szerezzünk másoknak, önzetlen emberszeretettel", amint ezt a stresszelmélet megalapítója, Selye János ajánlja.Simon István főiskolai docens arra hívta fel a figyelmet, hogy a XXI. századi civilizációs ártalmak hatásaival nap mint nap találkozunk. A  TV, DVD, számítógép rabjaivá vált gyerekeink fizikailag inaktív, elhízott, cukorbeteg, mozgászervi elváltozásban szenvedő iskolásokká válnak. A megoldás egyik eszköze a prevenció, melynek elsődleges helyszínét az óvodában kell megteremteni. A sikerhez egy megváltozott szemléletű óvodai munka és óvodapedagógus képzés kell. A tevékenység kulcsszereplője az óvónő, aki súlyának megfelelően kezeli a testi nevelést és az óvodai testnevelést. Az a személy, aki az egész embert nézi és szem előtt tartja a kisgyermekek egészséges fejlődését. A gyógytestnevelés jelentősége az óvodában és az óvópedagógus képzésben címmel elhangzott előadásában ezért a gyógytestnevelés tantárgy jelentőségét, szerepét, helyét hangsúlyozta az új, megváltozott szemléletű óvodapedagógus képzésben.A játék, a költészet és a humor  meg- és átélésének lehetősége, sokszor a túlélés lehetősége is és ennek  súlyáról, fontosságáról nem feledkezhetünk meg a felsőoktatásban sem – mondta Dr. Józsa Éva egyetemi docens, amikor a drámapedagógia módszertanának és eszközeinek sajátos szerepéről és lehetőségéről beszélt, hiszen  a drámapedagógia közösségi élménytartalmú és közösséget formáló módszer, eszközeiben a pedagógia módszereit és a dráma nyelvét használja.Körülvesz minket a médiavilág.  A mobiltelefon, televízió, rádió, internet - életünk meghatározó tömegkommunikációs eszközeivé váltak az elmúlt években, évtizedekben. Gyermekeink már ebbe az audiovizuális világba születnek bele, világlátásukat egészen kis koruktól formálja, alakítja a média, azon belül is a televízió, mint a leggyakrabban használt médium. A média hatása az óvodáskorú gyermekekre című előadásában Takács Judit tanársegéd kiemelte, hogy a legkiszolgáltatottabb és egyben legveszélyeztetettebb korosztálynak az óvodások tekinthetők a televízió hatásainak szempontjából. Mivel ebben az életkorban még nem alakul ki az a képességük, hogy el tudnák különíteni a média által közvetített fikciót, kitalált képi világot a valóságtól, komoly pszichés zavarokat okozhat a gyermekeknél a számukra még érthetetlen, meg nem "emésztett" erőszakos képi tartalom. Kiutat ebből egyedül a felelősségteljes szülői hozzáállás jelent, a folyamatos szülői jelenlét, kontroll, mely szabályozza és magyarázza is egyben a gyermek számára a televízió sugározta álságokat.A tudományos konferenciát Dr. Németh Zsuzsanna főiskolai docens, Az ifjúság nyelve napjainkban című érdekes előadása zárta. Az ifjúsághoz elválaszthatatlanul hozzátartozik sajátos nyelvhasználata, s ez a nyelvi elkülönülés nemcsak a mai fiatalok jellemzője. E nyelvhasználati forma állandóan változik, mindent magába épít a "múlt" nyelvéből, az idegen nyelvekből, a köznyelvből, a csoportnyelvekből, filmek, reklámok nyelvéből, a kabaréműsorokból, ami újszerű, meghökkentő, a felnőtt nyelvitől különböző. Az ifjúság nyelve általánosan ismert és elterjedt, és ki-ki a műveltsége, neveltetése, mindenkori társasága szerint vesz fel belőle szavakat, kifejezéseket az aktív szókincsébe. Érdekes példák felsorakoztatásával mutatta be az előadó az ifjúság, a diákok ma használt nyelvezetét, mely nagy derültséget keltett a hallgatóságban.


A jól sikerült, színes konferencia-nap után reméljük még több hasonlóan tartalmas közös rendezvényre kerül sor, és rövidesen szlovák hallgatók jönnek a mi intézményünkbe, és a mi karunk hallgatói mehetnek majd a Selye Egyetemre, és végezhetnek „résztanulmányokat” a hallgatói cserekapcsolat eredményeként.


Oktatás – nevelés – képzés a posztmodern korban

Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo
Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo
Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo
Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo
Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo
Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo Click here to view the big photo

No previous pageNo upper indexNo upper albumKövetkező